Search for:
 • Home/
 • Sahitya Sambrama/
 • ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ ಥೊಡೋ ಮಾಹಿತೀ

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ ಥೊಡೋ ಮಾಹಿತೀ

Spread the love

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಪುನವೇಚೆ ಪಶಿ ಪಯಲೇಚೆ ಶುಕ್ರವಾರು ಸರ್ವ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೇನ ಸುವಾಸಿನ ಪಣ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತ್ತಾ, ಘರಾಂತು ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯಾ, ಆಸ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ನಂಬಿಗಾ ಆಸ್ಸಾ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕರತಾನಾ ಕೆಲವ ನೇಮು ಪಾಲನ ಕೊರಕಾ. ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಮೂಖಾಂತರ ಕೊರಚೆ ಜಾಲಯಾರಿ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಕೊರಕಾ.

 • ಪೂಜಾ ರಾಹು ಕಾಲಾಂತು ಕೋರ್ನಾಕ್ಕಾತಿ
  ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ರಾಹು ಕಾಲಾಂತು ಕೊರನಾಕ್ಕಾತಿ. ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಸಾಡಿ ಧಾ ಘಂಟ್ಯಾ ತಾಕೂನು ಬಾರ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ರಾಹುಕಾಲ ಆಸ್ತಾ. ತಾಜ್ಜ ಪಶಿ ಪಯಲೆ ಜಾಂವೊ ಉಪರಾಂತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಕೊರಚ ಚಾಂಗ. ಸಬಾರ ಕಡೇನ ಗೋಧೂಳಿ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಪೂಜಾ ಕೊರಚೆ ಆಸ್ಸಾ.
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲಶ ದವರಕಾ.
  ಕಲಶ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಲೆ ಪ್ರತೀಕ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿತಾತಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಾತಿಯೆಚೆ, ತಾಂಬೆಚೆ ಜಾಂವೊ ರುಪ್ಪೆಚೆ ತಾಂಬಿಯೋ ಘೇವ್ನು ಕಳಶ ತಯಾರ ಕೊರಕಾ. ಕಳಶ ದವರಚೆ ಪಯಲೆ ಏಕ ಜೆವಚೆ ಪಾನ ದವರೂನು ತಾಂದೂಲು ಪಾತಲೋನು ತಾಜ ವಯ್ರಿ ಕಳಶ ದವರಾ. ತಾಕ್ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಶ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತುಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಯಡ್ಯಾನಿ ಚಲೋನು ಹಾಡಿಲ ವರಿ ತಾಂದೂಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾನ್ಯ ಭೊರನು ನಾಂವೆ ಉದಾಕ ಭೊರನು, ಪಾನ್ನಾವೀಡೊ ದವರೂನು ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನ ಕರಾ. ತಾಜ್ಜೆ ವಯ್ರಿ ಜುಟ್ಟಾಶ್ಶಿಲೆ ನಾರ್‍ಲು ದವರಾ. ಭಾಂಗ್ರಾಚೆ ನಾಂವೆ ರುಪ್ಪೆಚೆ ಮುಖವಾಡ ಘಾಲ್ನೂ ಅಲಂಕಾರ ವರೇನ ಕೊರಯೇತ. ತಾವರೆ ಸಹಿತ ವೆಗವೆಗಳೆ ಫುಲ್ಲ ದವರೂನು ದೇವಿಕ ಶೃಂಗಾರ ಕರಾ.
 • ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿನ ಪೂಜ್ಜುಕಾ
  ವಾಪರ್‍ನಾತ್ತಿಲೆ ನವೆಂ ಜಾಲೀಲೆ ೧೨ ದಾರಾಂಕ ೧೨ ಗಾಂಟಿ ಘಾಲ್ನು, ತ್ಯಾ ಉದಕಾಂತು ತಿಂಬೊನು ಹಳದಿ ಲಾವ್ನು ದೇವಿಲೆ ಲಾಗ್ಗಿ ದವರಕಾ. ತ್ಯಾ ದಾರಾಂಕ ವರೇನ ಹಳದಿ, ಕುಂಕುಮು ಲಾವ್ನು, ಪತ್ರೆ, ಫುಲ್ಲಾನಿ ಪೂಜ್ಜುಕಾ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆ ಬಾರಾ ನಾಂವ ಸಾಂಗೂನು ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿ ತಾಕೂನು ಪೂಜ್ಜುಕಾ. ಬಾರಾ ನಾಮಾವಳಿ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ರಮೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳೆ, ಕಮಲವಾಸಿನೆ, ಮನ್ಮಥಜನನಿ, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೆ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಕೆ, ಲೋಕಮಾತೆ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪೆ, ತುಷ್ಟೆ ಆನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೇ ದಾರಾಕ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಸಪಾತ ಅರ್ಪಣ ಕರತಾತಿ. ತ್ಯಾಸು ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠಣ ಕೊರಚೆ ಚಾಂಗ.
 • ನೈವೇದ್ಯಾಕ ನವ್ವಾ ಬಗೆಚೆ ಖಾದ್ಯ ಕೊರಯೇತ
  ಪೂಜೆಕ ನಾರ್‍ಲಕೇಳಿ, ಹೋಂಟಿ, ಪಾಚವೆ ಕಾಂಕಣ ದವರಕಾ. ಕಾಜ್ಜುರ, ಕಾಜ್ಜುಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮ, ಖಡೇಸಾಕ್ಕರ ವರೇನ ದವರತಾತಿ. ನೈವೇದ್ಯಾಕ ನವ್ವಾ ಬಗೆ ಖಾದ್ಯ ಕೊರಯೇತ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ತಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ ನಂತರ ಪುರೇತು ಭಟ್ಟಾಲೆ ಜಾಂವೊ ಘರ್‍ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಲೆ ಸಲ್ಲೋ ಘೇವ್ನು ಪೂಜಾ ಕೊರಕಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಕಾಲಾಚಾನ ಚೋಲ್ನು ಆಯ್ಯಿಲ ವರಿ ಚಲೋಕಾ.
 • ನೈವೇದ್ಯ ಮಿಗಿಲಿಂ ಅಂಕಡ್ಯಾನಿ ಖಾದ್ಯ ದವರಕಾ
  ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಂತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಚೂಖನಾಶಿ ಪಠಣ ಕೊರಕಾ. ನೈವೇದ್ಯ ಕೇಲೀಲೆ ಖಾದ್ಯ ಘರ್‍ಚೆ ಸಕಡಾನಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಂತು ಕಾವ್ಕಾ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಕ ಚ್ಹಡ ಜಾವ್ನು ಉಬ್ಬಟ್ಟಿ, ಸುರ್ನಳಿ, ಮ್ಹೋವುವಾಡೊ, ಶಂಕರಪಾಳಿ, ಗೋಡಶೆ ಪೊಂಗಲ್, ಸುಂದಲ್, ಮೋದಕ, ಮೂಗಾ ಪಾಯ್ಸು, ಸಪಾತ ಆನಿ ಉಂಡೊ ಆದಿ ನವ್ವಾ ಬಗೆ ಕರತಾತಿ. ಕೊರಚೆ ಬಗೆ ಮಿಗಿಲಿ (ಏಕ, ತೀನಿ, ಪಾಂಚ, ಸಾತ, ನವ್ವಾ) ಅಂಕಡೇಂತೂ ಆಸ್ಸುಕಾ.
 • ಸುವಾಸಿನೀನಿ ಉಪಾಸಿ ಆಸ್ಸುಕಾ
  ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ನಿರತ ಸುವಾಸಿನೀನಿ ಸಕ್ಕಾಣಿಚಾನ ಪೂಜಾ ಸಂಪನ್ನ ಜಾವಚೆ ಪರಿಯಂತ ಉಪಾಸ ಆಸ್ಸುಕಾ. ಕರ್ಕಟ, ಪಿಯಾವ, ಲೊಸೊಣಿ ಕಾವ್ನು ಪೂಜೆಕ ಬೊಸಚಾಕ ನಜ್ಜ.
 • ನವ್ವಾ ಗಾಂಟಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಳದಿ ದೋರ ಬಾಂದೂನು ಘೆವ್ಕಾ
  ವ್ರತ ಕೊರಚೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆನಿ ಆಪಣೇಲೆ ಉಜವೋ ಹಾತ್ತಾಚೆ ಗಾಂಟಿಕ ನವ್ವಾ ಗಾಂಟಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಳ್ದಿ ದಾರ ಬಾಂದೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಪೂಜಾ ಸಂಪಚೆ ಪರ್ಯಂತ ಹೇ ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾಂತೂ ಆಸ್ಸುಕಾ.
 • ವ್ರತಾಕ ಸೆಜ್ಜಾರ್‍ಚಾಂಕ, ಗುರ್‍ತಾಚೆ ಸುವಾಸಿನಿಂಕ ಆಪಯಾ
  ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಲ್ತಾ-ಪೆಲ್ತಾ ಘರ್‍ಚೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆಂಕ ಒಟ್ಟೂ ಘೇವ್ನು ಕೊರಚೆ ಬರೆ. ಹಾಜೇನ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸೆಜ್ಜರಾ ಬರಶಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತಾ ವಾಡತಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ತಾಂಕಾ ತುಮಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಪೂಜೆಕ ಯವ್ಕಾಚೀಚಿ ಮ್ಹೊಣು ಒತ್ತಾಯು ಕೊರಚಾಕ ನಜ್ಜ. ವ್ರತಾಚರಣೇಂತು ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಕ ಚಡ್ತೆ ಮಹತ್ವ ದಿವ್ಕಾ.
 • ಬಷ್ಟಿ ಜಾಲೀಲ್ಯಾನಿ ವ್ರತಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವಚಾಕ ನಜ್ಜ
  ಭಷ್ಟಿ ಜಾಲೀಲ್ಯಾನ, ಏಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಭಿತ್ತವೈಲೆ ಬಾಣಂತಿನಿ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವಚಾಕ ನಜ್ಜ. ಭಷ್ಟಿ ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾಕ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಶೃದ್ಧಾ ಆಸಲೇರಿ ಮುಖಾವಯಲೆ ಶುಕ್ರಾರ ಕೊರಯೇತ.
 • ದೋರ ಹಾತ್ತಾಕ ಬಾಂದೂನು ಘೆವ್ಕಾ
  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಲೆ ಮೂರ್ತಿಕ ಹಳದಿ, ಕುಂಕುಮು, ಫೂಲ, ಪತ್ರೆ ಆನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಘಾಲ್ನು ಪೂಜ್ಜಿಲ ನಂತರ ತ್ಯಾ ದಾರಾಕ ಫೂಲ ಬಾಂದೂನು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ತಾಕೂನು ಕಾಂಕಣಾ ವರಿ ಹಾತ್ತಾಕ ಬಾಂದೂಸೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಮಾಗಿರಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆನಿ ದಾನ ದಿವ್ಕಾ. ತೆದ್ದನಾ ಸಾಂಗಚೆ ಶ್ಲೋಕ
  “ದ್ವಾದಶಗ್ರಂಥಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಕೃತಂ ದ್ವಾದಶತಂತುಭಿ:
  ಧಾರಯಾಮಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸೂತ್ರಂ ತೇ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ”
  ಆತ್ತ ಚ್ಹಡ್ತೆ ಜಾವನು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಾಂತು ಸಮಾಜಾಚೆ ಸರ್ವ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆ ಮೇಳ್ನು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಚರಣ ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೇನ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಾಶ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ಸಂಪತ್ತಿ ಆಸ್ಸ ಕೊರನು ಘೆವಯೇತ.
  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ತೋತ್ರ
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ|
  ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಮ್||
  ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ|
  ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್||”
  ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ|
  ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ! ನಮೋsಸ್ತು ತೇ||”
  ಯಾ ರಕ್ತಾಂಬುಜವಾಸಿನೀ ವಿಲಸಿನೀ ಚಂಡಾಶು ತೇಜಸ್ವಿನೀ|
  ಆರಕ್ತಾ ರುಧಿರಾಂಬರಾ ಹರಿಸಖೀ ಯಾ ಶ್ರೀ ಮನೋಹ್ಲಾದಿನೀ||
  ಯಾ ರತ್ನಾಕರಮಂಥನಾತ್ಪ್ರಘಟಿತಾ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಯಾ ಗೇಹಿನೀ|
  ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಮನೋರಮಾ ಭಗವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪದ್ಮಾಲಯಾ||
  ಯಾ ರಕ್ತಾಂಬುಜವಾಸಿನೀ ವಿಲಸಿನೀ ಚಂಡಾಶು ತೇಜಸ್ವಿನೀ|
  ಆರಕ್ತಾ ರುಧಿರಾಂಬರಾ ಹರಿಸಖೀ ಯಾ ಶ್ರೀ ಮನೋಹ್ಲಾದಿನೀ||
  ಯಾ ರತ್ನಾಕರಮಂಥನಾತ್ಪ್ರಘಟಿತಾ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಯಾ ಗೇಹಿನೀ|
  ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಮನೋರಮಾ ಭಗವತೀ
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪದ್ಮಾಲಯಾ||

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?