Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ  ಪ್ರಕಟಣಾ ಯೋಜನ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ  ಪ್ರಕಟಣಾ ಯೋಜನ

Spread the love

E Books

“ಲೇಖಕಾಂನಿ  ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ತಾರ್ಕಿಕತಾ ಆನಿ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲತಾ ಅಪಣಾವನ ಘೆತಲಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃ ತಿ ರಚನ ಕರಚಾಕ ಫಾವ ಆಸಾ. 25 ಮಿಲಿ ಸುಗಂದ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರ ಕರಚಾಂತ ಹಜಾರಾಂನಿ  ಫುಲ್ಲಾಂಚೆ ಪಕಳೆಂ ಜರೊವಕಾ ಪಡತಾ.  ತಶೀಂಚಿ ಏಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನ ಕರಚಾಂತ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಪುಟ ವಾಜುಕಾ ಪಡತಾ, ಅಭ್ಯಾಸ  ಕರಚೆ ಪಡತಾ.”  ಅಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಗೊಂಯಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ದಾಮೋದರ ನಾಯಕ್ ಹಾನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ.  

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಲೆ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ  ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಯೋಜನಾಂ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ವಿಂಚುನ ಆಯಲೆಂ ಲೇಖಕಾಂಗೆಲೊ ತಂಡಾಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ.     

“ಬರೊವಚೆ ಭಾಸ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಸರಳ  ಜಾವನು ಆಸಲಾರ ಮಾತ್ರ  ವಾಚಕಾಂಕ ಪುಸ್ತಕ ವಾಜುಚೆ  ಆಶ್ವಾಸ ಮೆಳತಾ. ಮಸ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಕರನ, ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜಾವನ, ಪ್ರತಿಮಾ – ಪ್ರತೀಕ ಹೆಂ ಪೂರಾಯ ಸೆರವನು ಕೆಲೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತೀನ ವಾಜಪೀ ಲೋಕಾಂ  ವಿಮುಖ ಜಾವಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸತಾ. ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಜಿತಾಲೊ ತಾಗೆಲೆ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ ಆಸುನ ಅಮಗೆಲೆ ಖಾತಿರ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹೊಣಚೆ ಗಜಾಲ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಲೇಖಕ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ ಹಾನಿ ಅರ್ಥ ಕರನ ಘೆವಕಾ.  ಏಕ ಬರೆಂ ಪುಸ್ತಕ ಕರಚಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಗೆಲೆ  ವಾವ್ರ ಮಸ್ತ ಆಸಾ.  ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮ್ಹಳಾರಿ ತೆಂ ಏಕ ಬರೀ ಪ್ಯಾಕೆಜಿಂಗ್ ವಾವ್ರ ನ್ಹಯ್ ” ಅಶಿಂ ಸಭೆಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆಂ ಲೇಖಕ – ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಸ್ವ ಅನುಭವ ವಾಂಟುನ ಘೆವಚೆ ಮುಖಾಂತರ    ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾನಿ ಸಲ್ಲಾ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ದೆವಾಧೀನ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರತಿಮಾಕ ಫುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಾಳಾ ಘಾಲನು, ದಿವೊ ಲಾವನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲೆಲೆ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ  “ಪುಸ್ತಕ ಪಂಚಾತಿಕ” ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ,  ಶ್ರೀ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾನಿ ಲೇಖಕಾಂಗೆಲೊ ಪರ ಜಾವನು, ಆನಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ರಮೇಶ ಪೈ ಆನಿ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡೊ| ವಿದ್ಯಾ ವಿನುತ ಡಿಸೊಜ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಗೆಲೊ ಪರ ಜಾವನು ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ  ಮಂಡನ ಕೆಲೆಂ.  ಪುಸ್ತಕ     ಪ್ರಕಾಶನ ಆನಿ ವಿಕ್ರಯಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ  ಲೇಖಕ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಗೆಲೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯೆವಚೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಳಚೆ ಪರಿಹಾರ ಬದ್ದಲ  ಸಂವಾದಾಂತ  ಮುಖ್ಯ ಜಾವನ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಕವಿ/ ಚಿಂತಕ  ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾನಿ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಲೆ ಪರಿಚಯ ಸಾಂಗುನು  ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ  ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸುವಾಳ್ಯಾ ಬದ್ದಲ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಅನುದಾನಾಕ ವಿಂಚುನ ಆಯಲೆಂ ಕೃತಿ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಗೆಲೊ ನಾಂವ ಜಾಹೀರ ಕೆಲೆಂ. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ದೂರಚೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಥಾವನ  ಕೊಂಕಣಿ   ಸಾಹಿತಿಂಗೆಲೊ 21 ಕೃತಿ, ಅನುದಾನಾಕ ವಿಂಚುನ ಆಯಲೆಂ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ  ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರ ಆಸುನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಕ  ಸಹಿ ಕೆಲೆಂ.  

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವನೂಯ, ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನೂಯ್ ಭಾಗಿ ಜಾಲೆಲೆ ಸಿ.ಎ. ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಭಾಷಣಾಂತ “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ಉತ್ತೇಜನ ದಿವಚೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸೇವಾ ಕರಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ  ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜಾವನ ಆಸಾ.  ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸುವಾಳ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ  ಹೆಂ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಜಾವಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತಾ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಮಹಾತ್ವಾಚೆ ಯೋಜನೆಂತ ಏಕ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಂಬರಿ  ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಕ ತಾಂಯ ಜಾಯನಾಶಿ, ಹಾಜೆ ವಾವರ ಮುಖಾರಸುನಯ್ ವರಚೆ ಆಸಾ ” ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊಜಾನ ದೆವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಸಾಂಗಲೆಂ.  ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಎಸ್. ಶೆಣೈ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ  ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ, ಖಜಾಂಜಿ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್ ಆನಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ| ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಹಾಜರ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?