Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ

Spread the love

ಆಜಿಽಕ ೧೧೨ ವರ್ಷಾ ಮಾಕಸಿ ಆರಂಭ ಜಾವ್ನು ಆಜಿ ವ್ಹಡ ವಟವೃಕ್ಷಾವರಿ ಬೃಹತ್ ಜಾವ್ನು ವಾಡ್ಡೂನು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಬಾಂದವಾಲೊಂ ಚರಡುವಾಲೆಂ ೫ವೇಂ ಕ್ಲಾಸಾಚಾನ ಡಿಗ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಡಿಕಲ್, ಸಿ.ಎ. ಆದಿ ಹರ್‍ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಮದತ್ ದಿವಚೆ ಸಂಸ್ಥೋ ಮುಂಬೈಚೆ ವಡಾಳಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ `ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾನ್ನಿ ಗರಜ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಜಾರ ಬಽರಿ ಚರಡುವಾಂಕ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಆಡಬಳ ಜಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹೊಣು ಒಟ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ರೂಪ್ಪಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ವಾಂಟಿತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಹ್ಯಾ ಖರೇಚಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೀಯ ವಿಷಯು ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ಆನಿ ಅಸ್ಸಾಲೆ ಖಂಚೇಯಿ ಮುನಾಪೇಚೆ ಇಚ್ಛಾ ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಏಕ ಸಂಸ್ಥೋ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಂತು ಆಸ್ಸ ಮ್ಹಣಚೇಯಿ ಆಮಕಾ ಗರ್ವಾಚೆ ವಿಷಯು ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ೨೦೨೩ ಇಸ್ವೆಂತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಿಂಗಾಚೆ ಒಟ್ಟು ಪೋಷಕ ಸದಸ್ಯ ೧೬೨೬ ಆನಿ ಆಜೀವಾ ಸದಸ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಆಂಕಡೋ ೨೬೪೪ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ಆತ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಿಂಗ್ ತರಪೇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಂಚೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸುಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಚರಡುಂವಾ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.
ಕರೋನಾ ಯವಚೆ ಪಶಿ ಪಯಲೇಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ 2020 ಇಸ್ವೆಚೆ ಪಶಿ ಮಾಕಸಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲೀಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಮುದ್ರಿತ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಪಟೋನು ದಿತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ ೨೦೨೦ ಇಸ್ವೆಚೆ ಉಪರಾಂತ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ತರಪೇನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪೆಟೋನು ದಿವಚೆ ಪದ್ದತಿ ರಾಬಯಲಾ.

GSB


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಾಕ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಘಾಲಚೆ ದುರ್ಬಳ ಆನಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಜಿ‌ಎಸ್‌ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾನಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಲೀಗ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಂದ ಕೆಲಯಾರಿ ೨೦೨೪ಚೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಾಕ ಲಿಂಕ್ ಪೆಟೋನು(ಧಾಡ್ನು) ದಿತ್ತಾತಿ. ಫಕ್ನೆ ಖಂಚೇಯಿ ಕಾರಣಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೋ(ಫಾರ್ಮ) ಘೆವಚಾಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾಲಯಾರಿ ೨೦೨೪ಚೆ ಅಗಸ್ಟ್ ೧ ತಾರೀಖೆ ನಂತರ ಇಮೇಲ್: info@gsbscholarshipleague.org ಮೂಖಾಂತರ ತಾಣೆ/ತೀಣೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ(ಫಾರ್ಮಾ) ಖಾತ್ತಿರಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೇತ.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೋ ಕಶ್ಶಿ ಘೆವಕಾ ಆನಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಶ್ಶಿ ಭರ್ತಿ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸರ್ವ ಸೂಚನಾ ವಿವರ ಜಾವ್ನು ದಿಲೀಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಸೂಚನಾ ನಜರ ದಿವನು ವಾಜ್ಜೂನು, ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಕೊರನು ಮಾಗಿರಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಕೊರಕಾ. ತುಮ್ಗಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತಾ (ಅಕೌಂಟ್) ವಿವರ ಭರ್ತಿ ಕರತಾನಾ ಚ್ಹಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾ ದಿಯ್ಯಾತಿ. ತುಮ್ಗೆಲೆ ನಾಂವ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ, ಐ‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ವರಿ ಭರ್ತಿ ಕರಾ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಪ್ರತಿಯೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ ತಾಕ್ಕಾ ಮಂಜೂರ ಜಾಲೀಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೆಪ್ಟ್ ಮೂಖಾಂತರ ತಾಗೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಕ ಪೆಟಯತಾತಿ. ಪಯ್ಲೆ ವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಪೆಟಯಚೆ ರಿವಾಜು ನಾ.
ಅರ್ಜ್ಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಕೊರಚಾಕ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಅಖೇರಿ ದಿವಸಾಚೆ ಪಂದ್ರ ದಿವಸಾ ಉಪರಾಂತ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ಸುಚೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ ವಚ್ಚುನು ತುಮಕಾ ಮಂಜೂರ ಜಾಲೀಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯವ್ನು ಪಾವ್ವಿಲೆ ತಪಾಸ ಕರಾ. ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಳ ಜಾವ್ಕಾಸ್ಸ, ಸುಲಭಾನಿ ಭರ್ತಿ ಕೊರಯೇತ. ತಾಕ್ಕಾ ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಾಂತು ಲಗತ್ (ದಾಖಲೆ) ಲಾಯಲೇರಿ ಪುರ್‍ಜಾತ್ತಾ. ಹಾಜ್ಜ ಉಪರಾಂತ ತುಮಕಾ ಚಡ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಜಾವ್ಕಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಹೇ ಇಮೇಲಾಂತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೂನು ಸಂಪರ್ಕ ಕರಾ. info@gsbscholarshipleague.org ಹೇ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸರ್ವ ಸವಾಲಾಕ ಸೂಕ್ತ ಜವಾಬ ದಿತ್ತಾತಿ. ಅರ್ಜ್ಯೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರಚೆ ಅಖೇರಿ ದಿವಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್,31, 2024 ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ತಾಜ್ಜೆ ಉಪರಾಂತ ಸರ್ವರ್ ಬಂದ್ ಜಾತ್ತಾ. ತಾಜ್ಜ ನಂತರ ಖಂಚೇಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಘಾಲಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಇಸ್ಕೂಲಾಕ ವಚ್ಚೆ ಸಾನ ಗಾಂವ್ಚೆ ನಾಂವೆ ಖೇಡೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಪೋಷಕಾನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಾವನಾಶಿ ಆಸಲೇರಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ವಚ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾನಿ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ತಾಂಕಾ ಮದತ್ ಕೊರಯೇತ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸಾಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಯೇತ. ತುಮಕಾ ಅಗತ್ಯ ಸಲ್ಲೋ, ಮಾಹಿತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಂತು ಕಳಯಲಾ.

जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् ताकूनु २०२४-२५ सालाक अर्ज्यो आह्वान

आजिऽक ११२ वर्षा माकसि आरंभ जाव्नु आजि व्हड वटवृक्षावरि बृहत् जाव्नु वाड्डूनु राष्ट्राद्यंत आस्सुचॆ सारस्वत ब्राह्मण समाजाचॆ बांदवालॊं चरडुवालॆं ५वें क्लासाचान डिग्रि, पोस्ट् डिग्रि, इंजिनियर्, मडिकल्, सि.ऎ. आदि हर्‍येक शिक्षणाक मदत् दिवचॆ संस्थो मुंबैचॆ वडाळांतु आस्सुचॆ `जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् हान्नि गरज आस्सुचॆ हजार बऽरि चरडुवांक प्रतिवर्ष तांगॆलॆ शिक्षणाक आडबळ जावचाक नज्ज म्हॊणु ऒट्टु कोटिगट्लॆ रूप्पयि स्कालर्‌शिप् वांटिता आस्साति. ह्या खरेचि विशेष अभिनंदनीय विषयु जाव्नास्सा. आनि अस्सालॆ खंचेयि मुनापेचॆ इच्छा नाश्शिलॆ एक संस्थो आम्गॆलॆ समाजांतु आस्स म्हणचेयि आमका गर्वाचॆ विषयु जाव्नास्सा. २०२३ इस्वॆंतु जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लिंगाचॆ ऒट्टु पोषक सदस्य १६२६ आनि आजीवा सदस्यांगॆलॊ आंकडो २६४४ जाव्नास्सा. आत्त जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लिंग् तरपेनि विद्यार्थि वेतनांचॆ गरज आस्सुचॆ गौड सारस्वत ब्राह्मणालॆ चरडुंवा ताकूनु २०२४-२५ सालाक अज्यो आह्वान कॆल्ल्या.
करोना यवचॆ पशि पयलेक म्हळयारि २०२० इस्वॆचॆ पशि माकसि विनंति कॆलीलॆ विद्यार्थ्यांक स्कालर्‌शिप् लीग् मुद्रित अर्ज्यो पटोनु दित्ताश्शिलॆ. करोना सांक्रामिक आय्यिलॆ २०२० इस्वॆचॆ उपरांत जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् तरपेनि हार्ड् कापि पॆटोनु दिवचॆ पद्दति राबयला.

GSB 1


विद्यार्थिवेतनाक अर्ज्यो घालचॆ दुर्बळ आनि निर्गतिक जि‌ऎस्‌बि विद्यार्थ्यानि जि.ऎस्.बि. लीग् हांगा तांगॆलॆ नांव आनि मॊबैल् नंबर् नोंद कॆलयारि २०२४चॆ आगस्ट् म्हहिन्यांतु तांगॆलॆ मॊबैल् नंबराक लिंक् पॆटोनु(धाड्नु) दित्ताति. फक्नॆ खंचेयि कारणानि विद्यार्थिक अर्जि नमूनो(फार्म) घॆवचाक असाध्य जालयारि २०२४चॆ अगस्ट् १ तारीखॆ नंतर इमेल्:info@gsbscholarshipleague.org मूखांतर ताणॆ/तीणॆ अर्जि नमूनॆ(फार्मा) खात्तिरि अर्जि घालयेत.
अर्जि नमूनो कश्शि घॆवका आनि अर्जि फार्म् कश्शि भर्ति कॊरका म्हणचॆ सर्व सूचना विवर जाव्नु दिलीलॆ आस्सा. त्या सूचना नजर दिवनु वाज्जूनु, फार्म् भर्ति कॊरनु मागिरि अप्‌लोड् कॊरका. तुम्गलॆ ब्यांक् खाता (अकौंट्) विवर भर्ति करताना च्हड प्रामुख्या दिय्याति. तुम्गॆलॆ नांव, अकौंट् नंबर, ऐ‌ऎस्‌ऎस्‌सि कोड् ब्यांक् पास् पुस्तकांतु आश्शिल वरि भर्ति करा. कितयाक म्हळयारि प्रतियेक विद्यार्थिक ताक्का मंजूर जालीलॆ विद्यार्थि वेतन नॆप्ट् मूखांतर तागॆलॆ ब्यांक् खातॆक पॆटयताति. पय्लॆ वरि ब्यांक् चॆक् पॆटयचॆ रिवाजु ना.
अर्ज्यो अप्‌लोड् कॊरचाक आश्शिलॆ अखेरि दिवसाचॆ पंद्र दिवसा उपरांत तुम्गॆलॆ अकौंट् आस्सुचॆ ब्यांकाक वच्चुनु तुमका मंजूर जालीलॆ विद्यार्थि वेतन यव्नु पाव्विलॆ तपास करा. पास् पुस्तकांतु ऎंट्रि कॊरनु घॆय्याति.
आन्‌लैन् अप्लिकेशन् सरळ जाव्कास्स, सुलभानि भर्ति कॊरयेत. ताक्का कनिष्ट प्रमाणांतु लगत् (दाखलॆ) लायलेरि पुर्‍जात्ता. हाज्ज उपरांत तुमका चड्ति माहिति जाव्का जालयारि हे इमेलांतु अगत्य माहिति निमगूनु संपर्क करा.info@gsbscholarshipleague.org हे इमेल् मुखांतर. सर्व सवालाक सूक्त जवाब दित्ताति. अर्ज्यो स्वीकार कॊरचॆ अखेरि दिवसु अक्टोबर्, ३१, २०२४ जाव्नास्सा. ताज्जॆ उपरांत सर्वर् बंद् जात्ता. ताज्ज नंतर खंचेयि स्कालर्‌शिप् अर्ज्यो घालचाक जायना. इस्कूलाक वच्चॆ सान गांव्चॆ नांवॆ खेडॆ गांव्चॆ चरडुवांक तांगॆलॆ पोषकानि तांत्रिक ज्ञान पावनाशि आसलेरि कालेजाक वच्चॆ विद्यार्थ्यानि जांवॊ म्हाल्गड्यानि तांका मदत् कॊरयेत. तत्संबंध कॆद्नायि माहिति खात्तिरि लिंग् आफीसाक संपर्क कॊरयेत. तुमका अगत्य सल्लो, माहिति मॆळ्ता अश्शि म्हॊणु जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् हाज्जॆ अध्यक्षॆ श्रीमति गीता आर्. पै हान्नि प्रकटणॆंतु कळयला.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?