Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಹುಬ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ 79ವೇಂ ಸಮಾಜ ಡೇ

ಹುಬ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ 79ವೇಂ ಸಮಾಜ ಡೇ

Spread the love

EmbeddedImage 2
EmbeddedImage
EmbeddedImage 1

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನ ದಿನಾಂಕ. ೨೪-೦೨-೧೯೪೫ ಕ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕಾ ಚಲಾಯಿಸುಚಾಕ ಏಕ ಇಮಾರತ್ತಾಚೆ ಗರಜ ಪೋಡ್ನು ತತ್ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರ ಕರತಾ ಆಸತನಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪಾಂತು ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನಾ ನಿಧಿಕ ತೆದ್ದನಾ ದಿಲೀಲೆ ರೂ. ೧೦೧/- ಸ್ಥಾಪನಾ ನಿಧಿಚೆ ನೆಲ್ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪರಾಂತ ಏಕ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮಿತಿ ರಚನ ಕೊರನು ಗಾಂವಗಾಂವ ಘೂವ್ನು `ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನ ಉಟೋನು ರಾಬಲೆ. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಾಯ್. ಕಾಮತ ದಡ್ಡೀಕರ ಹಾನ್ನಿಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಬಾಂದಚಾಕ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಂತು ಸರ್ವ ಪ್ರಥಮ ಜಾವ್ನು ರೂ. ೮,೦೦೦/- ದೇಣಿಗಾ ದಿವಚೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಕರಕಮಲಾನಿ ೧೯೪೭ಚೆ ಜೂನಾಂತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಘಡಲೆ. ೧೯೪೯ಚೆ ಜೂನ್ ೨೪ ತಾರೀಖೆಕ ಶುಕ್ರಾರ ಸಕ್ಕಾಣಿಪೂಡೆ ೭-೧೫ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಬರಶಿ ವೇದಘೋಷ ಆನಿ ಸುಮಧುರ ವಾಜ್ಜಪೆಂತು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಾಡ ದಿವಸು ಮ್ಹೊಣು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ೨೪ ತಾರೀಖೆಕಸಮಾಜ ಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥಂಯಿಚಾನ ಆಜ ಪರ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜಾವ್ನು ನಿರಂತರ ಜಾವ್ನು ಆಚರಣ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ಎತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ.

EmbeddedImage 5
EmbeddedImage 6


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನ ಬಾಂದೂನು ಅವುಂದೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ೭೫ ವರ್ಷ ಭರತಾ. ಮುಖಾರಿ ಆಠ್ಠಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ೨೦೨೫ಚೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪ ತಾರೀಖೆಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾವ್ನು ೮೦ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಜಾತ್ತಾ. ವರ್ಷಾ ಭಿತ್ತರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ದೋನ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಾಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಲೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗೇತ.
ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಚೆ ಉಪರಾಂತ ರಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಮತ ಸಭಾಗ್ರಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸದನ. ಶಾಂತೇರಿ ಸಭಾಗ್ರಹ ಮೇಳ್ನು ಆಜಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕಾ ಚಲಾಯಿಸುಚಾಕ ಚಾರ ಸಭಾಗ್ರಹ ಆಸ್ಸುಚೆ ಖರೇಚಿ ಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನೀಯ ವಿಷಯು.
ಅವುಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಮಾಜ ಡೇ ಜೂನ್ ೨೪, ೨೦೨೪ ಸೋಮಾರಾ ದಿವಸು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪುರಾತನ ಮಠ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಗೌಡ ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಮಠ, ಕವಳೆ, ಗೋಂಯ ಹಾಜ್ಜೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೆ ಜೂನ್ ೨೩ಚೆ ಸಾಂಜವಾಳಾ ಯವ್ನು ಜೂನ್ ೨೭ ಪರಿಯಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ `ಸರಸ್ವತಿ ಸದನಾಂತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕರತಾತಿ.


ದಿನಾಂಕ. ೨೩-೦೬-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ಸುಮಾರ ೬–೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಯವ್ಚೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಸಮಾಜ ತರಪೇನಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತಾ ಬರಶಿ ಯೇವ್ಕಾರ ಕರತಾತಿ. ಮಾಗಿರಿ ಸ್ವಾಗತ, ಪಾದಪೂಜಾ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ತಾ.


ದಿನಾಂಕ. ೨೪-೦೬-೨೦೨೪ಕ ಸಾಂಜವಾಳಾ ೫-೩೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯಾರಿ ಅವಂದೂಚೆ ಸಮಾಜಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ತಾ. ಶಿಕ್ವಣ ಖಾತ್ತಿರಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಂತು ವೆಂಚಿಲೆ ಆನಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆದಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು ಚಾಂಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಚರಡುವಾಂಕ ಪೂಜ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅಮೃತಹಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮದದ್ಧನ ಆನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಚಲ್ತಾ.
ಅವುಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೂಡಲಗಿರಿ ಪೈ (ದಿ|| ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಮತ ರೂಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್) ತಾಂಕಾ ವೆಂಚಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತಶೀಚಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಲೊ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರ್. ಭಟ್ (ದಿ|| ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಮತ ರೂಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್) ತಾಂಕಾ ವೆಂಚಿಲಾ. ತಾಂಕಾಯಿ ಹೇ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಜಾವ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಶಿಲ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕರತಾತಿ.
ಸಮಾಜಾಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಸದಸ್ಯಾಂಕ ಸತ್ಕಾರ ಕೊರಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಾಪೂರ್ಣ ರಿವಾಜ ಘೆಲೀಲೆ ಸಬಾರ ವರಸಾಚಾನ ಸಮಾಜಾಚನ ಚಲಾಯಿಸೂನು ಘೇವ್ನು‌ಎತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ವಿ. ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಎಸ್. ಕಾಮತ ತಶೀಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಆನ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಪ್ರಭುಂಕ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಸತ್ಕಾರು ಚಲ್ತಾ.
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಮೊಕ್ಕಾಂ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಸಕ್ಕಾಣಿ ೧೧-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಭಜನಾ ಸೇವಾ, ೧೨-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಮಹಾಪೂಜಾ, ಧೋಂಪಾರಾ ೧-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಆನಿ ರಾತ್ತಿಚೆ ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಚಲ್ತಾ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಸೇವಾ ಪಾವಯಚಾಕ ವರೇನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವಚೆ ಬರಶಿ ಗುರು ಕೃಪೆಕ ಪಾತ್ರ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಆಸ್ಸಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?