Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ `ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ

ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ `ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ

Spread the love

೧೯೯೭ ಇಸ್ವೆ ಪಶಿ ಪಯಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಏಕ ತಾಲೂಕ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ೧೯೯೭ ಇಸ್ವೆಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಮಸ್ತ ಉದರ್ಗತಿ ಪಾವಲಾ. ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಶಹರಾಂತು ಸಾತ್ವೆಚೆ ವ್ಹಡ ಶಹರ ಮ್ಹಣಚೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಶಿ ಹಾಂಗಾಚೆಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸಾ(ಲೋಣಿ ಪೋಳೊ) ಮಸ್ತ ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ಖಾಣ. ದಾವಣಗೆರೆ ಆಜಿ ಮುಖೇಲ ವೇಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಚೆ ಬರಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವ್ನೂ ವಾಡಲಾ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಂವಾಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆದ್ನಾ ಆಯಲಿಂತಿ ಮ್ಹಣಚಾಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾತಲೇರಿಚಿ ಕೆಳದಿ ರಾಯಾಲೆ ಆಸ್ಥಾನಾಂತು ಸತ್ರಾವೇಂ ಶೇಕಡ್ಯಾಂತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಸ್ಸುಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೆಳ್ತಾ, ತಶೀಚಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೩೭ ಇಸ್ವೆ ಪಶಿ ಪಯಲೇಚಿ ಇಕ್ಕೇರಿಂತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯವ್ನು ರಾಬ್ಬಿಲೆ ಮ್ಹಣಚಾಕ ವರೇನ ದಾಖಲೊ ಆಸ್ಸಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಫೋರ್ಚುಗೀಸಾಂಗೆಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಕೊರನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ಗೋಂಯ ಸೋಡ್ನು ಆಯಲೀಲೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೦ ಉಪರಾಂತ. ನ್ಹಂಹಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆಂತುಲೆ ಬಹುಪಾಲ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತಾಂಗೆಲೆ ಮೂಳ ಘಽರ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತು ಆಸ್ಸುಚಾ ವೊಚ್ಚುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ ಜಾವ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ, ಜಾಂವೊ ತಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಪ್ರೇರಣ ಘೇವ್ನು ವೇಪಾರ ಕೊರಚಾಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕ ಆರತಾಚೆ ಶಂಬರ ವರಸಾಂತು ದಾವಣಗೆರೆಕ ಯವ್ನು ಆಸ್ಸುಚಾಕ ಪುರೊಂತಿ ಮ್ಹೊಣು ಅಂದಾಜ ಕೊರಯೇತ. ಖಂಚೇಯಿ ಗಾಂವಾಂತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ೧೦ ಘರಾಣಿ ಆಸಲೇರಿಚಿ ಥಂಯಿ ಏಕ ಸಂಘಟನಾ, ಏಕ ದೇವಳ ಬಾಂಚೆ ಪರಂಪರಾ ಆಮ್ಮಿ ಗೋಂಯ ಸೋಡ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ದಿವಸಾಚಾನ ಚೋಲ್ನು ಆಯಲಾ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬಾಂಧವಾಲೊ ಆನ್ನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾನ್ನಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಬಾಂಚೆ ಆಸ್ಸೊ, ದೇವಳ ಬಾಂಚೆ ಆಸ್ಸೊ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಮಾತ್ರ ದೇಣಿಗಾ ಘೆತ್ತಾತಿ ವಿನಃ ಸರಕಾರಾ ತಾಕೂನು ಜಾಂವೊ ದುಸರೇ ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಮದತ್ ಘೆವ್ಚೆ ನಾಂಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣಯೇತ.
ಅಸಲೇಚಿ ಧ್ಯೇಯೋದ್ಧೇಶ ದವರೂನು ಘೇವ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಚೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ಏಕ್ಕಡೆ ಸೇರ್‍ವಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನಿ ದಾವಣಗೆರೆಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ೧೯೭೪ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕಡ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ರಾಕ್ಕೂನು ಹಾಡಲೀಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರಾ ಮುಖಾರಸೂನು ವ್ಹರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಉದ್ದೇಶು ತಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಶೀಚಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸರ್ವ ಪರಬ-ಪರ್ವ ದಿವಸ ನಿರಂತರ ಜಾವ್ನು ಚಲಾಯಿಸುನು ಘೇವ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಇತಿಹಾಸ ದಾವಣಗೆರೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಕ ಆಸ್ಸಾ.
ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಡಾ. ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಣೈ, ಜಿ.ಪಿ.ಕಾಮತ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ್ಣನ್ ನಾಯಕ್, ಎಂ.ಜಿ.ಕಿಣಿ ಆದಿ ಗಣ್ಯ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ಆರಂಭ ಜಾವ್ನು ಸುರವೇಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಆರ್.ಹೆಚ್. ಚೌಟ್ರಿ ಸಭಾಂಗಣಾಂತು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಆಚರಣ ಕೊರನು ಎತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ. ೧೯೭೬ಂತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ನೊಂದ (ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಜಾವ್ನು, ದಾವಣಗೆರೆಚೆ ಎಂಸಿಸಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ವಿಶಾಲ ಜಾಲೀಲೆ ೫೦ ಘಿ ೧೨೦ ಅಡಿ ನಿವೇಶನ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಜಾಲೀಲೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಮತ್ ತಾನ್ನಿ ಸ್ವ‌ಇಚ್ಛೆನಿ ೧೯೮೦ ಂತು ದಾನ ದಿಲ್ಲೆ. ತಾಂತು ಶ್ರೀ ಸುಕೃತಿಂದ್ರ ಕಲಾ ಮಂದಿರಾಚೆ ಇಮಾರತ್ತಾಕ ನೆಲ್ಕಟ್ಟ ಘಾಲ್ಲೆ. ೧೯೮೨ ಇಸ್ವೆಂತು ಹೇ ಶ್ರೀ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಕರಕಮಲಾನಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಥಂಚಾನ ಆಯಚೆ ಪರಿಯಂತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಜಾವ್ನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜನ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ, ಏಕಾದಶಿಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನಾ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳಜಿ ಬರಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಲೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕಾ ಆನಿ ಅವಕಾಶ ದಿವಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕಾ ಚಲಾಯಿಸೂನು ಆಯ್ಲಿಂತಿ. ೧೯೯೬ ಇಸ್ವೆಂತು ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವಾಂತು ಸಭಾಂಗಣ ಕಲಾ ಮಂದಿರಾಚೆ ವಯಚೆ ಭಾಗಾಂತು ವಿಷ ಪೈ, ಎಂ.ಜಿ.ಕಿಣಿ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ಆನ್ನೇಕ ಸಭಾಂಗಣ ಬಾಂದಿಸಿಲೆ.

ಆರತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತ ಡಾ|| ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪೈ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರಿ ಶ್ರೀ ಸುಕೃತಿಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರಾಚೆ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಕರ್ಷಕ ಜಾವ್ನು ಘಡಲಾ. ಪಯಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಂತು ೩೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಣಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಜಾಲಯಾರಿ ಆತ್ತ ತ್ಯಾ ೫೦ಕ ಯವ್ನು ರಾಬಲಾ. ಜಾಲಯಾರಿಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಕೂನು ಸರಕಾರಾ ತಾಕೂನು ಖಂಚೇಯಿ ದೇಣಿಗಾ ಘೇನಾಶಿ, ಕೇವಲ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಲೊ ತನು, ಮನ, ಧನ, ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಬರಶಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಾಂತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಭಾಂಗಣ ನವೀಕರಣ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಲೊ ಅನ್ಕೂಲತೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಆನ್ನೀಕೆ ಸಬಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ ಹಾಡಚೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ದಾವಣಗರೆಂತು ಉರ್ನು ಆತ್ತ ದುಸರೆ ಬಗಲೇನ ವಚ್ಚುನು ರಾಬ್ಬಿಲೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ತಶೀಚಿ ಸಕ್ಕಡೆ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ದಾರಾಳ ಮನಾಚೆ ದಾನಿ ಲೋಕಾನಿ ಹೇ ಕಾರ್ಯಾಕ ಮದತ್ ದಿವಚಾಕ ಮುಖಾರಿ ಯವ್ಕಾ. ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ಕೂನು ಚಾಂಗ ಹುದ್ದಾ, ಉತ್ಪನ್ನ ಯವ್ಚೆ ಯುವ ಜನಾಂಗಾನಿ ವರೇನ ಹಾಂತು ಹಾತು ಮೆಳೋಕಾ.
ಅರ್ಧ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಮುಕಾವಯಲೆ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಕ ಆಯಚೆ ನವ ಯುವ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಸಹಕಾರ, ಸಹಯೋಗ ಮೇಳ್ನು ಪನ್ನಾಸ ವರಸಾಚೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತು ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಾಂತು ಬರೂನು ದವರಚೆ ವರಿ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹೊಣು ಆಶಾ ಕೊರಯಾ.

  • ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ
    ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ (ರಿ,)
    ದಾವಣಗೆರೆ.

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?