Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಸಾರ್ಥ ಪಂಚಶತಕೋಟಿ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಸಾರ್ಥ ಪಂಚಶತಕೋಟಿ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

Spread the love

g 4a

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಾರಿ ಅವತಾರ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಶ್ರೀ ಹರಿನಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಾಂತು ದೋನ ಅವತಾರ ಘೆತ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ರಾಮಾವತಾರಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಸ್ತೋತ್ರಾಂತು ವರೇನ ಸಾಂಗಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವಾಲಿ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆದಿ ರಾಕ್ಷಸಾಂಕ ವಧಾ ಕೊರಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮಾವತಾರ ಘೆತ್ತಿಲೆ ನ್ಹಂಹಿ, ಆಮ್ಕಾ ಸಕಡಾಂಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಉದ್ದೇಶು ವರೇನ ತಾಂತು ಆಸ್ಸಾ. ಆವ್ಸು-ಬಾಪ್ಸುಲೆಂ ಕಶ್ಶಿ ಉರ್‍ಕಾ? ಭಾಂವಂಡಾಲೆ ಕಶ್ಶಿ ಉರ್‍ಕಾ? ಬಾಯ್ಲೇಲೆಂ ಕಶ್ಶಿ ಉರ್‍ಕಾ? ಪ್ರಜಾ ಲೋಕಾಲೆ ಕಶ್ಶಿ ಉರ್‍ಕಾ? ಶತ್ರುಲೆ ಕಶ್ಶಿ ಉರ್‍ಕಾ? ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ತಾಣೆ ಚಮಕೂನು ಆಮಕಾ ದಾಕೋನು ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಆಮ್ಮಿ ಅನುಸರಣ ಕೆಲಯಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಜಾತ್ತಾ. ಮುಖಾರಿ ವರ್ಷಾಂತು ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಪರಂಪರೆಕ ೫೫೦ ವರ್ಷ ಭರತಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾವ್ನು ೫೫೦ ವರ್ಷಜಾತ್ತಾ. ತಾಜ್ಜೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕ್ರೋದಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸು ಚಾಲು ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಜ್ಜೆ ಸಾಂಗತಾ ೧೮-೧೦-೨೦೨೫ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾತ್ತಾ. ಲಾಗ್ಗಿ ಲಾಗ್ಗಿ ೫೫೦ ದಿವಸು, ೫೫೦ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಜಪು, ೫೫೦ಚೆ ಜನ್ಮೋತ್ಸವು. ಹಾಕ್ಕಾ ವೆಗವೆಗಳೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಹೇ ಮಹಾ ಯೋಜನಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಚೆ ಆಶ್ವಾಸನ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ೫೫೦ ದಿವಸಾ ಭಿತ್ತರಿ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಜಪ ಪಠಣ ಕರತಾತ್ತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಶ್ವಾಸು ಆಮ್ಕಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಜೇನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಚೆ ಆನಿ ಮಠಾಚೆ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ಕಾ, ಹಾಜೇನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಚೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಜಾವ್ಕಾ ತಾಕ್ಕಾ ಸಕ್ಕಡ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಚೆ ಸಹಯೋಗ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ವಡಾಳಾಂತು ಸಾಂಗಲೆ.

G 2a

ತಾನ್ನಿ ಆಜಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೭-೦೪-೨೦೨೪ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸು ಶ್ರೀ ರಾಮತಾರಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಜಮೀಲೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿತ್ತಾ ಉಲಯತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ತೀನ್ಪಟಿಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ\ ಮ್ಹೊಣು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೆಲ್ಲೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಘೆತ್ಲೆ.
ಹೇಂಚಿ ದಿವಸು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೊಂಯ್ಚೆ ೧೦೪ ಕೇಂದ್ರಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪಾರಂಭ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹರ್‍ಯೇಕ ಆಸಕ್ತ ೧೨ ವರಸಾ ಪಶಿ ವಯಚೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಹಾಂತುಲೆ ಖಂಚತರಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಯವ್ನು ಜಪ ಕೊರಯೇತ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಸುರವೇಕ ವೈದಿಕ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಕ ನಿಯೋಜಿತ ಭಟ್ಮಾಮು ಕರತಾತಿ. ತಾಕ್ಕಾ ಥೊಡೆ ನೀತಿ-ನೇಮ ವರೇನ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಖಾತ್ತಿರಿ ಖಂಚೇಯಿ ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ(ಮೊ: +೯೧ ೯೮೪೫೫೭೭೯೦೩), ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ (ಮೊ : +೯೧ ೯೮೮೦೦೨೮೮೮೮, ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಭಟ್ (ಮೊ: +೯೧ ೮೦೯೫೬೪೦೯೦೭), ಆನಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಆಚಾರ್ಯ (ಮೊ: +೯೧ ೯೧೧೦೮೮೨೫೪೦) ಹಾಂಕಾ ಕೋಣಾಕ ತರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಯೇತ.


ಅಹಲೋದ್ಯಾರಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಂತು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

G 1a


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನ ಅಮರಗೋಳ(ಅಹಲೋದ್ಯಾರಕ ಕೇಂದ್ರ) ಹಾಂಗಾ ಆಜಿ ಸಕ್ಕಾಣಿ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ವೇ|ಮೂ| ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾನಿ ದೇವಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ನವನಗರ ಆನಿ ಅಲ್ತ-ಪೆಲ್ತಾಚೆ ೨೫ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಲೋಕಾನಿ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ೨ ಘಂಟೊ ವೇಳು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಪು ಕೆಲ್ಲೆ. ಅಖೇರಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಫೋಟೊಕ ನಾರ್‍ಲಕೇಳಿ, ನೈವೇದ್ಯ, ಮಂಗಳಾರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಮಾಮು ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ.
(ವಿ.ಸೂ. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಮಹತ್ವ ಆನಿ ಹೇ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ವಿವರ ಆಸ್ಸುಚೆ ಏಕ ಇ-ಬುಕ್ ಸದ್ಯಾಂತು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜಾಲತಾಣಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಜಾತ್ತಾ. ಚೂಖನಾಶಿ ವಾಜ್ಜೀಯಾ.)


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?