Search for:
  • Home/
  • Saraswat Bhushan/
  • ಸಾರಸ್ವತ ಕುಲತಿಲಕ `ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ’

ಸಾರಸ್ವತ ಕುಲತಿಲಕ `ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ’

Spread the love

ಮಹರ್ಷಿ ದಧೀಚಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಾಂತು ಮಸ್ತ ನಾಮಾಧಕ ಋಷಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೊ. ತಪಸ್ವಿ ಜಾಲೀಲೆ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರಭಾವಾಕ ದೇವೇಂದ್ರು ವರೇನ ಕಡಕಡತಾಶ್ಶಿಲೊ. ದೇವದಾನವಲೇ ಯುದ್ಧಾಚೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಅಪಣೇಲೆ ಅಸ್ಥಿ(ಹಾಡ್ಡ) ದೇವೇಂದ್ರಾಕ ದಿವನು ಘೆಲೀಲೊ ತಸ್ಸಾಲೊ ಮಹಾಮಹಿಮ ಋಷಿ ದಧೀಚಿ. ತಾಗೆಲೆ ವೀರ್‍ಯಾಚಾನ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ಜನ್ಮಿಲೊ. ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಕ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯಿನಿ ರಕ್ಷಣ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಡಯಿಲಿ. ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿನ ಪ್ರಾಯಾರಿ ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಬಾರ ವರ್ಷ ಪರಿಯಂತ ಸತತ ಬರಗಾಲು ಪಡಲೊ. ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯಿ ಸುಕ್ಕೂನು ಘೆಲ್ಲಿ, ತೆದ್ದನಾ ಥಂಯಿ ವಾಂಚೂನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ವೆಗಳೆ ಸಕ್ಕಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೋಕಾನಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯ ಸೊಡಲೆ ಆನಿ ಜೀವು ವಾಂಚೊನು ಘೆವಚಾಕ ವೆಗವೆಗಳೆ ಬಗಲೇಕ ಘೆಲ್ಲೆ. ತೆದ್ದನಾ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ವರೇನ ವೆಗಳೆ ಬಗಲೇನ ವಚ್ಚಾಕ ಭಾಯ್ರಿಸರಲೊ. ತೆದ್ದನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯಿ ತಾಕ್ಕಾ ಆಡ ಘಾಲ್ನು ``ತೂಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ಊರಿ, ತುಗೆಲೆ ಜವಣ, ಖಾಣಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಭರ್‍ವಸ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ತಾಕ್ಕಾ ಜವಣಾಕ ಮಾಸೋಳಿ ಹಾಡ್ನು ದಿತ್ತಾಶ್ಶಿಲಿ. ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ತ್ಯಾ ಮಾಸೋಳಿಕ ತೀನಿ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನು ಕಾತ್ತೊರ್ನು ಮಧೇಚೆ ವಾಂಟೊ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರಾಕ ಮ್ಹೊಣು ದವರೂನು ಘೇವ್ನು, ವಯಚೆ ಆನಿ ಸಕಲಚೆ ವಾಂಟೊ ಮೆಳೋನು ತಾಕ್ಕಾ ಜೀವು ದಿವನು ಪರತ ದಿತ್ತಾಶ್ಶಿಲೊ. ಆನಿ ನಿರಂತರ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕರತಾ ಆಶ್ಶಿಲೊ. ನ್ಹಂಹಿಸಿ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಕ ಭೂಖಿ, ತಾನ ಆನಿ ನೀದ ತಿನ್ನಿ ಜಿಕಚೆ ತಾಕತ್ತ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಬಾರ ವರಸಾ ಉಪರಾಂತ ಪಾವಸು ಯವ್ನು ಬರಗಾಲ ಮಾಯಕ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಮಧೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವು ವ್ಹರೋನು ಘೆವಚೆ ಧಾವಂತಾಂತು ವೇದ ವಿಸರ್ಲಿಲೆ. ವಿಸರ್ಲಿಲೆ ವೇದ ಪರತ ಶಿಕ್ಕೂಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಉಮೇದ ಕೆಲಯಾರೀಚಿ ಶಿಕೇತಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋಣೆಯಿ ಮೇಳನಾತಿ. ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ಏಕಳೋಚಿ ವೇದ ಗೊತ್ತಾಶ್ಶಿಲೊ ವ್ಹರಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕೋಳ್ನು ಸಕ್ಕಡ ತಾಜ್ಜ ಕಡೇನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನು ಎತ್ತಾತಿ. ಆನಿ ವಿಸೋರೂನು ಘೆಲೀಲೆ ವೇದ ಪರತ ತಾಜ್ಜ ತಾಕೂನು ಶಿಕತಾತಿ. ತಶ್ಶಿ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಡೆ ೬೦,೦೦೦ ಮ್ಹೊಣು ಮಹಾ ಭಾರತಾಂತು ವರೇನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೆಲ್ಲಾ. ಸಾರಸ್ವತಸ್ಯ ವಿಪ್ರರ್ಷೇರ್ವೇದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕಾರಣಾತ್| ಷಷ್ಠಿರ್ಮುನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ|| (ಮ.ಭಾ.ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ) (ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೊರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನಿ ಸಾಠ ಹಜಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಜಾಲೀಲೊ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಲೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಘೆತಲಿಂತಿ.) ತಶೀಚಿಸಂಸ್ಕಾರ – ರತ್ನಮಾಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಗ್ರಂಥಾಂತು ವರೇನ ಹಾಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೆಳ್ತಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಚೆ ವರೇಚೆ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸಾಂತು ಏಕಳೋಚಿ ಗುರೂನಿ ೬೦,೦೦೦ ತಿತ್ಲೆ ವ್ಹಡ ಅಂಕಡೆಚೆ ಶಿಷ್ಯಾಂಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಲೀಲೆ ಉದಾಹರಣ ವೆಗಳೆ ಖಂಯಿಚಿ ಮೇಳ್ನಾ. ವೇದ ರಾಕ್ಕೂನು, ಪ್ರಸರಣ ಕೆಲೀಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಶ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಕ ಏಕಳ್ಯಾಕ ಪಾವ್ಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಮ್ಹೊಣೂ ಮಹಾಭಾರತಾಂತು ಸಾಂಗಲಾ. ಮಸ್ತ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಮಾಕಸೀಚೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ತಾಗೇಲೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಘೇವ್ನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ನಿಮಿತ್ಯಾನಿ ಆಮ್ಮಿ ಸಾರಸ್ವತ ಮ್ಹಣಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಗಡಾಕ ಮೆಳ್ಳಿಂತಿ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ ವೇದ ರಾಕ್ಕಿಲೆ ಶ್ರೇಯ ಪಾವಲಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಂಕ ಸಾರಸ್ವತ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೋಕಾನಿ ವಿಸರಚೆ ತಶ್ಶಿ ನಾ. ತೋಂಚಿ `ಸಾರಸ್ವತ ಕುಲತಿಲಕ ಮ್ಹಣಚಾಂತು ಸಂಶಯು ನಾ. -ಆಸು


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?