Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ ಪ್ರಧಾನ

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ ಪ್ರಧಾನ

Spread the love

1 1
4c3b2eea f5fa 4312 abe5 ae10411da34b

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ ಗುಚ್ಛಾ, ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಜೀವನಾಕ ಹಾಜ್ಜೆ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಆಸ್ಸಾ. ತಶೀಚಿ ಆವಯಿಭಾಸ ವರೇನ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಕೊರಚೆ ಸಾರಥಿ. ಆವಯಿ ಭಾಸ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ(ಲೋಕವೇದ) ರಾಕವಣಾಕ ಅಪಾರ ಸೇವಾ ಪಾವಯಿಲೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ೨೦೨೪ ಸಾಲಾಚೆಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ವೆಂಚಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಸ. ೨೦೨೨ ತಾಕೂನು ನಿರಂತರ ಜಾವ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾ ತರಪೇನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿತ್ತಾ ಯವ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಗುರ್‍ತು ಕರತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಆಮಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ವಿಷಯು ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈನಿ ಸಾಂಗಲೆ. ತಾನ್ನಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಕುಂದಾಪುರಾಂತು ``ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ - ೨೦೨೪ ಪಾವಿತ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರ ಉಲಯತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ಕುಂದಪ್ರಭಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್. ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈ, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಪಂಡಿತ ಆದಿ ಲೋಕಾನಿ ಮೇಳ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟಾ ಘಾಲ್ನು, ಮಾಳ ಘಾಲ್ನು, ಶಾಲ ಪಾಂಗೂರ್ನು, ಪಂಚಫಳ, ಯಾದಗಾರ, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಆನಿ ನಗ್ದಿ ರೂ. ೫,೦೦೦/- ದಿವನು ಜಮೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಕರತಾಡನ ಮಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ ಪಾವಿತ ಕೆಲ್ಲೆ.

87e01c67 dde5 4b1c a238 745ec3a89014


ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳಿಲ್ಯಾಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಕೊರನು ಉಲಯಿಲೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ್ ತಾನ್ನಿ ಆಪಣೇನಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕವಣಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕೆಲೀಲೆ ದುಸದುಸರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಚೆ ಮಾಹಿತ ದಿವನು ತಾಕ್ಕಾ ಕಾರಣೀಭೂತ ಜಾಲೀಲೆ ಆಪಣೇಲೆ ಬಾಮ್ಮುಣು ದಿ|| ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಸಹಿತ ಸಕಡಾಲೆ ಉಡಗೋಸು ಕೊರನು ಘೇವನು ತಾಂಕಾ ಆಬಾರ ಮಾನಲೆ. ಆನಿ ಮುಖಾವಯಲೆ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಚರಡುಂವ ಆವಯಿ ಭಾಸ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಯರಿ ದಾಖಯತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಾತ್ತಿರಿ ಅಪಾರ ದುಖ್ಖ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲ್ಲೆ.

3804d7fb bf48 499b 9ab5 187c33cb551a 1

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕಾಚೆ ೩೫ ವರಸಾಚೆ ಪ್ರಯಾಣಾಂತು ೩೦ ವರ್ಷಾ ಪಶಿ ಚ್ಹಡಕಾಳ ಗೌರವ ಸಂಘಟಕ ಜಾವ್ನು ಸೇವಾ ಪಾವಯಿಲೆ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಮೈಸೂರು ಪೇಟಾ, ಮಾಳ, ಶಾಲ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಸಹಿತ ನಗದಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಸನ್ಮಾನಾಕ ಕೃತಜ್ಞತಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲ್ಲೆ.


ಸಮಾರಂಭಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಕುಂದಪ್ರಭಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್. ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ಮಾನಿ “ಆಜಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಮೀಡಿಯಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಧೇ ನಿರಂತರ ಜಾವ್ನು ವಾಚಕಾಂಕ ಧೊರನು ದವರೂನು ಘೆವ್ಚೆ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾರ್ಯ, ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತಾನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಯ್ಯೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ವೆಂಚಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಕುಂದಾಪುರಾಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿಲೆ ಸಂಗಮ ಜಾಲೀಲೆ ವರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗೂನು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೇಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾವ್ನು ಕಳಯಿಲೆ. ಬಾಯ್ಲಮನೀಷಿ ಜಾವ್ನೂ ತೀನ್ಚಾರ ದಶಕಾ ಮಾಕಸಿ ತಾನ್ನಿ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕರತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಾಜೇನ ತಾಂಕಾ ವ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಇತರ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗ್ಲಿಂತಿ. ತಶೀಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಗಾಂವ್ಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ಖಂಚೆ ಖಂಚೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ ಮ್ಹೊಣು ಸವಿವರ ದಿಲ್ಲಿಂತಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಪಂಡಿತ ಹಾನ್ನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಾಚೆ ವಾಚನ ಕೆಲ್ಲೆ.

c472df47 f30c 48d1 9896 53f065707912
9a6ce553 cfff 440c 9753 910b706eb556


ಹೇಂಚಿ ಸಂದಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ತರಪೇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಭಟ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್. ಶೆಣೈಂಕ ಸತ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವು ಕೆಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಖಾತ್ತಿರಿ ಲಕ್ಕಿಡೀಪ್ ವರೇನ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ವಿಜೇತಾಂಕ ಬಹುಮಾನ ಜಾವ್ನು ಕಾಪ್ಪಡ ವಾಂಟಿಲೆ. ರಶ್ಮಿತಾ ಆನಿ ರಾಮನಾಥ ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಶಿ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ಶ್ವೇತಾ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಾನ್ನಿ ಸುರವೇಕ ಸಕಡಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಪ್ರಭು ತಾನ್ನಿ ಸ್ವರ ಸಂಚಲನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಮತ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಶೀಚಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಶಾನುಭೋಗ, ವಡೇರಹೋಬಳಿ ತಾನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ್ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಸಾಂಗೂನು ತಾಂಕಾ ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ಅಖೇರಿಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಸದಾಶಿವ ಕಾಮತ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಗುರುಕೃಪಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾನ್ನಿ ಆಬಾರ ಮಾನಲೆ.
೧೯೮೯ ಇಸ್ವೆಚೆ ಮೇ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಆರಂಭ ಜಾವ್ನು ಘೆಲೀಲೆ ೩೫ ವರ್ಷಕಾಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಟ ಜಾವಚೆ ಬರಶಿ ೩೫ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣ, ೭೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಚರಡುವಾಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಮದತ್, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ.ಕಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಘರ ಘರಾಕ ತ್ವರಿತ ಜಾವ್ನು ವ್ಹರ್ನು ಪಾವಯತಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸೊಯರಿಕ ವಾಟ್ಸಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಕಣಿಗಗಾಲೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಾಕ ಅನ್ಕೂಲ ಕರತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕಾಂಕ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಯ್ಯಿಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯಾದ ಕೊರನು ಘೆವಯೇತ.


Spread the love

2 Comments

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?