Search for:
 • Home/
 • Amchegele Khabbar/
 • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಭಜನೋಪಾಸಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕಾ.

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಭಜನೋಪಾಸಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕಾ.

Spread the love

ಭಜನ ಏಕ ಲೋಕವೇದ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ. ಮನ ಆನಿ ಶರೀರಾಕ ಸಕ್ರೀಯ ಕೊರನು ಶರೀರಾಚೆ ಚಟುವಟಿಕಾ, ಏಕಾಗ್ರತಾ, ಬುದ್ಧೊಂತಿಕ ಚ್ಹಡ ಕೊರಚೆ ತಾಕತ್ ಭಜನೇಕ ಆಸ್ಸಾ. ಭಜನಾ ಪ್ರಚಾರ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಶಂಬರಬಽರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವಾವರೋ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಭಜನೇಚೆ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸು ಆನಿ ಮುನಾಪೋ ಮೆಳೋನು ಪ್ರಗಟ ಕೆಲೀಲೆ ಏಕ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕಾ ಹೇಭಜನೋಪಾಸಕ. ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ ೩೫ ವರಸಾಚೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಕ. ಹಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಲೇಖನ ಅಶ್ಶಿ ಆಸ್ಸಾ.

 • ಮನುಷ್ಯಾಕ ಮಿಕ್ವಲೀಲೆಂ ಶಕ್ತಿ ಆಸ್ಸವೇ?
 • ಶರೀರ ಆನಿ ಮನಾಕ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಂಬಂಧ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ.
 • ಭಜನ ಕೊರಚೆ ನಿತ್ತ್ಯಾನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾವ್ನು ಮೆಳ್ಚೆ ಮುನಾಪೋ.
 • ಭಜನೇನ ಮೆಗೆಲೆ ಜೀನಾಂತು ಕೆಲೀಲೆ ಪವಾಡ (ಅನುಭವು)
 • ಸಂಗೀತಾಚೆ ಅವಯಿ`ಸಾಮವೇದ ತಾಜೇನ ಆಯ್ಲಿ ಭಜನ.
 • `ಭಜನಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಚೆ ಮೂಳ ದಾಸಪಂಥ.
 • ವಿಠೋಭಾಲೆ ಮಹಿಮಾ.(ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಕಾಣಿ).
 • ಭಜನೆಚೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಚೆ ವಾರಕರಿ ದಿಂಡಿ.
  *ಕಲಿಯುಗಾಂತು ಭಜನೆಚೆ ಮಹತ್ವ.
 • ಮನಾ `ಚಿಂತನ ಕರಿ ಹರಿ ಸ್ಮರಣ.
 • ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಾಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆಲೆ ಮಹಾದೇಣಿಗಾ `ಗಿಂಡಿ ನೃತ್ಯ.
 • ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೇಚೆ ರಾಯಭಾರಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದು.
 • ಆಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ಕಶ್ಶಿ ಬುದ್ಧೊಂತ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ?.
 • ಭಕ್ತಿ ಚಳ್ವಳಿ : ಭಜನ ಆನಿ ಕೀರ್ತನೆಕ ಸಂಬಂಧ.
  ಒಟ್ಟು ೧೪೦ ಪಾನಾಚೆ ಹೇ ಸಂಚಿಕಾ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸರ್ವ ಚಂದಾದಾರಾಂಕ ಉಚಿತ ಜಾವ್ನು ಆಜಿ ಪೋಸ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಪೆಟೋನು ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ವಾಚ್ಚಿಯಾ, ಭಜನೇಚೆ ಮಹತ್ವ ಕೋಳ್ನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ತುಮ್ಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯು, ಅನುಭವು ಖಂಡಿತ ಕಳೇಯಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?