Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 7ವೇಂ ಇ-ಬುಕ್ ರೋಗೋತ್ಪಾದನಾ ಕಶ್ಶಿ ?

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 7ವೇಂ ಇ-ಬುಕ್ ರೋಗೋತ್ಪಾದನಾ ಕಶ್ಶಿ ?

Spread the love

ಆಜಿ ಕಾಯ್ಲೋ ನಾತ್ತಿಲೆ ಘಽರ ನಾ. ತಾಪು, ಕಾಂಕಿ, ಶೈತ್ಯ, ಕೂರಟಾ ಧೂಖಿ, ಆಂಗಾ ಧೂಖಿ, ಕಪಾಲಾ ಧೂಖಿ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಉದ್ದಾಕ ಪಿವಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸಹಜ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಮನುಷ್ಯಾನಿ ಜೋಡಲೀಲೆ ಮಸ್ತ ದುಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಕ ಖರ್ಚುಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಅನಿವಾರ್‍ಯತಾ ಆಯಲಾ. ತಶ್ಶಿ ಜಾಲಯಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಶರೀರಾಂತು ಕಾಯ್ಲೋ ಕಶ್ಶಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾತ್ತಾ? ಸರಳಜಾವ್ನು ಕೋಳ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನಚಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 7ವೇಂ ಇ-ಬುಕ್ ರೋಗೋತ್ಪಾದನಾ ಕಶ್ಶಿ ?
ಹಾಕ್ಕಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತ್ರಿದೋಷ. ತಶ್ಶಿ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ? ಪರಿಹಾರು ಕಶ್ಶಿ? ಆಮ್ಮಿ ಆಮ್ಗಲೇಚೆ ಜಾಲೀಲೆ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾಲೀಲೆ `ಆಯುರ್ವೇದ, ಘರ್‍ವಂದಿ ವಾಕ್ಕಾಂಕ ವಿಸರೂನು ಆಲೋಪತಿ ವಾಕ್ದ ಘೆವ್ಚೆ ಹಾಕ್ಕಾ ಕಾರಣವೇ? ಸರ್ವ ವಿಷಯು ಡಾ|| ಮೋಹನ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ಮಾನಿ ಮಸ್ತ ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಬರಯಲಾ. ವಾಚ್ಚುನು ಪಳೇಯಾ ತುಮ್ಕಾ ಕಳ್ತಾ. ತುಮ್ಮಿ ವಾಜ್ಜುನು ದುಸರ್‍ಯಾಂಕ ಶೇರ್ ಕರಾ.

ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜಿಯಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಫುಲೇಯಾ.

Pathogenesis E-Book Link http://


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?