Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ಸನಾತನ ಧರ್ಮು : ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತಾ ಆನಿ ಅಗತ್ಯತಾ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮು : ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತಾ ಆನಿ ಅಗತ್ಯತಾ

Spread the love

ಧರ್ಮು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಶುದ್ಧ ಹವೋ ಆಶ್ಶಿಲ ವರಿ. ಭೂಂಯ್ಚೆರಿ ಕಶ್ಶಿ ವಾಂಚಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಗೊತ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಕ ವಾಟ ದಾಖಯತಾ. ಧರ್ಮಾಚೆ ಶುದ್ಧ ಹವೋ ಸಕಡಾ ವಯ್ರೀ ಏಕ್ಕಾ ನಮೂನ್ಯಾನ ಪಸರತಾ. ಆಮ್ಮಿ ಮನಾಂತು ಕೂಸ್ಸಡ, ಅಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಾರ್ಥ ದವರೂನು ಘೇವ್ನು ಧರ್ಮ ವಿಷಯಾಂತು ವಿಚಾರ ಕೆಲಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ದಿಸಚೆ ವಿಕೃತೀಚಿ. ಧರ್ಮ ವೆಗಳೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವೆಗಳೆ. ಆಜಿ ಏಕ್ಕಾ ಭಿತ್ತರಿ ಆನ್ನೇಕ ಘೂಸೋನು ಗೊಂದೋಳು ಕೊರನು ಘೆತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಧರ್ಮು ಸಕ್ಕಡ ಜೀವಜಂತುಲೆ ಬರೇಪಣ ಅಪೇಕ್ಷ ಕೆಲಯಾರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಾನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾವಚೆ ವಾಟ ದಾಖಯತಾ. ಆಮಕಾ ಏಕ ಗಾಂವಾ ತಾಕೂನು ಆನ್ನೇಕ ಗಾಂವಾಕ ವಚ್ಚಾಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಾಟ ಜಾವಕಾ, ನಂಯಿ ದಾಂಟೂಚೆ ಜಾಲಯಾರಿ ದೋಣಿ ಜಾವ್ಕಾ ಪಡ್ತಾ. ತಶೀಚಿ ಕೋಣಾಂಕಯಿ ಉಪದ್ರವ ದೀನಾಶಿ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನು ವಾಂಚೆಕ ಧರ್ಮು ವಾಟ ದಾಖಯತಾ, ಅವಕಾಶ ಕೊರನು ದಿತ್ತಾ. ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಕ ಕೋಳ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು. ನೆಲಾ ತಾಕೂನು ಕಾಡತಾನಾ ಬಾಂಗ್ರಾ ಖನಿಜಾ ಬರಶಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಮಾತ್ತಿ ಘೆಲೀಲೆ ಫಳಫಳ್ಚೆ ಭಾಂಗ್ರಾ ವರಿ ಕರ್ತಾ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮು ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಭರಲಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಹಜಾರಗಟ್ಲೆ ವರಸಾಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಸ್ಸಾ. ಕಾಲಾಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು, ಪೀಳ್ಗಿಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು ತಾಂತು ಮಸ್ತ ಚಾಂಗ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ ಮೇಳ್ನು ಘೆಲ್ಲಾ. ವಾಯ್ಟ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಬ್ಬೊರ್ನು ಸಾಂಗ್ತಾ ಧರ್ಮ ನಿಂದನಾ ಕೊರಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಾರಣಾನಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಏಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತುಮಗೇಲೆ ಮುಖಾರಿ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ತುಮ್ಮೀಯಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕರಾ. ತುಮಕಾ ದಿಶ್ಶಿಲೆ ಬರೋನು ಪೆಟೇಯಾ. ತುಮ್ಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಕ ವರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಆಸ್ಸಾ. ಯೋಗ್ಯ ಆಸಲೇರಿ ಹೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಕರತಾತಿ. -ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ

Sanathana Dharma 1
Sanathana Dharma 2
Sanathana Dharma 3
Sanathana Dharma 4

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?