Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾ ತಾಕೂನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರೇತೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ

ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾ ತಾಕೂನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರೇತೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ

Spread the love

371490b6 3c45 4af6 98ab f426d45091e5

ಏಕಳೋ ಮನುಷ್ಯಾನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಕೊರಚೆ ಕರ್ಮಾಕ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಕ್ಕಡ ಆಪಯತಾತಿ. ಮನುಷ್ಯಾನಿ ಜೀವಂತ ಆಸತನಾ ಕೊರಚೆ ನಾಮಕರಣ, ಮೂಂಜಿ, ಲಗ್ನ (ಜಾತ ಕರ್ಮ) ಸಕ್ಕಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ್ರಿಯಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಕೊರಚೆ ಮ್ಹಡೆ ಲಾಸ್ಸುಚೆ, ಅಸ್ಥಿಸಂಚಯನ, ಪಿಂಡದಾನ, ಉದಕದಾನ, ಏಕೋದ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರಾದ್ಧ. ಸಪಿಂಡೀಕರಣಶ್ರಾದ್ಧ, ಸಪಿಂಡಿಕರಣ ಸಕ್ಕಡ ಅಪರಕ್ರಿಯಾ ಜಾಂವೊ ಉತ್ತರಕರ್ಮ. ಹೇ ಕೊರಚೆ ಕರ್ತೃಕ ಸೂತಕ ಆಸ್ತಾ. ಮೆಲ್ಲಿಲೆ ಹೆರ್‍ದೀಸು ಜಾಂವೊ ತೀಸರೆ, ದಿವಸು ಮ್ಹಡೆ ಲಾಶ್ಶಿಲೆ ಜಾಗೆಕ ವಚ್ಚುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡು‌ಉಂವ ಶರೀರಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಅಂಗಾಚೆ ಅಸ್ಥಿ(ಹಾಡ್ಡ) ಕಾಡ್ನು ವ್ಹರಲೀಲೆ ಹಾಡ್ಡ ಆನಿ ಗೊಬ್ಬೊರು ಪವಿತ್ರ ಜಾಲೀಲೆ ಹೊಳಚೆ ಉದಕಾಂತು (ನಂಯಿಂತು) ವಿಸರ್ಜನ ಕರತಾತಿ. ಆನಿ ಕಾಡ್ನು ದವರೀಲೆ ಅಸ್ಥಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರಿ ಲಾಂಬೆತಾತಿ. ಶರೀರ ಸೋಡ್ನು ಘೆಲೀಲೆ ಚೇತನ ಪ್ರೇತ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯಾಚೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ನಿವಾರಣ ಕೊರನು ಪಿತೃತ್ವ ದಿವಚೆ ಕ್ರಿಯೇಚಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ. ನಾತಲೇರಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಜಾವ್ನೂ ವ್ಹರತಾ ಮ್ಹೊಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣಾಂತು ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ.
ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪಾಂಚವೇ, ಸಾತ್ವೆ ನಾಂವೆ ನವ್ವಾಚೆ ದಿವಸು ಉತ್ತರಕ್ರಿಯಾ ಸೂರು ಕರತಾತಿ. ಹಾಕ್ಕಾ `ಕ್ರಿಯಾ ಧೊರಚೆ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಮೊರನು ಪ್ರೇತರೂಪಿ ಜಾಲೀಲೆ ಚೈತನ್ಯಾಕ ಪಾತರಾಂತು (ಶಿಲೆಂತು) ಆವಾಹನ ಕೊರನು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ (ಶಿತ್ತಾಚೆ ಉಂಡೊ), ತಿಲೋದಕ (ತೀಳು, ಉದ್ದಾಕ ಸೋಡ್ನೂ) ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ತೃಪ್ತಿ ಕರತಾತಿ. ಧಾಂಚೆ ದಿವಸು ತಾಕ್ಕಾ ಪ್ರಭೂತ ಬಲಿ ದಿವಸು ಶಿಲಾ ವಿಸರ್ಜನ ಕರತಾತಿ. ಕಾಯಳೇಕ ಪಿಂಡ ದವರೂನು ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತ ಜಾಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಕೋಳ್ನು ಘೆತ್ತಾತಿ. ಮೆಲ್ಲಿಲ್ಯಾಲೆ ಬಾಂವ, ಜಾವಯಿ, ಕುಟುಂಬಾಚಿ ಯವ್ನು ಶಿಲೇರಿ ಉದ್ದಾಕ ಸೋಡ್ನು ದಾನ ದಿತ್ತಾತಿ. ಥಂಚಾನ ತ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಕ ಪಿತೃತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಾತ್ತಾ. ಮಾಗಿರಿ ಇಕ್ರಾವೇಂ ದಿವಸು ತ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರಚೆ ಶ್ರಾದ್ಧಾಕ ಏಕೋದ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಬಾರಾವೇ ದಿವಸು ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತೀರಿ ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರನು ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಾಕ ಪಿತೃUಂಗೆಲೆ ಬರಶಿ ಮೆಳಯತಾತಿ. ಹಾಕ್ಕಾಽಚಿ ಉತ್ತರಕರ್ಮ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯಚೆ. ಅಪಘಾತಾನಿ, ಗಳ್ಪಾಸು ಘಾಲ್ನು ಘೇ‌ನು ಜಾಂವೊ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಜಾವ್ನು ಮರಣ ಪಾವ್ವಿಲ್ಯಾಲೆ ಸದ್ಘತಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಿಧಾನ ಕರತಾತಿ.

a1198e8f 5f76 42a7 a39c 48c3c3ea77ac


ಜಾಲಯಾರಿ ಜಲ್ಮಿಲೆ ಹರ್‍ಯೇಕ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಅಸ್ಸಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ನಾ. ತಾಕ್ಕಾ ನಾನಾ ಕಾರಣ ಆಸ್ತಾ. ಯುದ್ಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಸಂತಾನ ನಾಶಿ ಆಸ್ಸುಚೆ, ಅನಾಥ ಶವ, ಅಪಘಾತ ಅಶ್ಶಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಘೆಲಯಾರಿ ತಾಕ್ಕಾ ಅಂತ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸನಾ. ಅಸ್ಸಾಲೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಾಂಕ ಪಿತೃತ್ವ ಮೆಳಚೆ ಕಶ್ಶಿ? ಕೆದ್ನಾಯಿ ಮೆಳ್ನಾ. ಹೇ ಸಮಜೂನು ೧೭೬೫ ಇಸ್ವೆಚಾನ ೧೭೯೫ ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೋಲ್ಕರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ರಾಯಭಾರ ಚಲಯಿಲಿ ರಾಣಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಬಾಯಿ ತೀಣೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರಾ ಆಪಣೇಲೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಜಾಲೋಕಾಂಕ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಸದಸ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾವ್ನು ಅನಾಥ ಆತ್ಮಾಂಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾ(ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ) ಚಲಾಯಿಸೂನು ಸದ್ಘತಿ ದಿವಚೆ ಅನುಕರಣೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲ್ಲೆ.
ರಾಣಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಬಾ ತಾಕೂನು ಪ್ರೇರಣ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಮೈಸೂರ್‍ಚೆ ಮಹಾದಾನಿ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾ ೨೦೧೪ಚೆ ೧೨ ಆನಿ ೧೩ ತಾರೀಖೆ ದಿವಸು‌ಉಡ್ಪಿ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಮಲ್ಪೆಚೆ ಶ್ರೀ ವಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ, ಪವಮಾನ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ, ಬಿಲ್ವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಚತುರ್ದಶ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ರುದ್ರ ಪಠಣ ಚಲ್ಲೆ. ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಚಲ್ಲೆ. ದೇಶಭಕ್ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಂಕ ವಿಗ್ರಹಾಂತು ಆಹ್ವಾನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪ್ರೇತ ಯೋನಿ (ಪ್ರೇತ ಸ್ಥಿತಿ) ತಾಕೂನು ತಾಂಕಾ ಮುಕ್ತ ಕೊರಚಾಕ ರುದ್ರ ಪೂಜಾ ಕರಯಲೆ. ಹೆರ್‍ದೀಸು ೨೪,೦೦೦ ತೀಳಾಚೆ (ತಿಲ) ಆಹುತಿ ಹೋಮ/ಯಜ್ಞಾಂತು ಸಮರ್ಪಣ ಕೊರನು ವಿಷ್ಣು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಚತುರ್ದಶ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಚಲ್ಲೆ. ವಿಷ್ಣು ಕಲಶ ಪೂಜಾ, ದೇವಮಾಗಣಿ ಆನಿ ಸಾಂತ್ವನ ಉಪರಾಂತ ಹುತಾತ್ಮಾಲೊ ಮೂರ್ತಿಕ ಪವಿತ್ರ ಉದಕಾನಿ ಚ್ಹೊಖ ಕೊರನು ಸಮುದ್ರಾಂತು ಬುಡ್ಡಯಿಲೆ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ತಾನ್ನಿ ಕೆಲೀಲೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ.


ಆತ್ತ ಧಾ ವರಸಾ ಉಪರಾಂತ ಪರತೂನು ಕಲಿಯುಗ ಸೂರ ಜಾಲೀಲೆ ತಾಕೂನು ೧೦-೦೩-೨೦೨೪ಚೆ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೦೭-೩೦ ಪರ್‍ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಅತೃಪ್ತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಾಚೆ ಮೋಕ್ಷ ಖಾತ್ತಿರಿ ೩೨ ವೆಗವೆಗಳೆ ಹೋಮ-ಹವನ ಆನಿ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾವೇರಿ ನಂಯ್ಚೆ ತಟಾರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಮೋಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಾಂತು ಪರಿಣಿತ ವೈದಿಕ ಘೇವನು ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನು ಚೀನಾ ಸಹಿತ ದೇಶ, ಧರ್ಮಾಚೆ ಭೇದ ನಾಶಿ ಯುದ್ಧಾಂತು ಮೆಲ್ಲಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರಾಂತು ಮೆಲ್ಲಿಲೆ, ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ, ಕೇದಾರನಾಥಾಂತು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಉವಾರೇನ ಮೆಲ್ಲಿಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಸೇರ್‍ವಲಿಂತಿ. ಅತೀವಿಶೇಷ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ೨೧ -೧೦ -೧೯೪೭ ಇಸ್ವೆಂತು ೨೦೦೦ ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಬಲವಂತ ಜಾವ್ನು ತಾಂಡೂನು ವ್ಹರಲೀಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿಚೆ ಬಲವಂತಾಚೆ ಅಪಹರಣಾಕ ಭೀವ್ನು ಆಪಣೇಲೆ ಗೌರವ ರಾಕ್ಕೂನು ಘೆವ್ಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ೨೦,೦೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆನಿ (ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮ್ಹೊಣು ವರದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಯಿ) ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಂತು ಬಲಿದಾನ ದಿಲೀಲೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ವರೇನ ಹಾಂಗಾ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ ಆನ್ನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷ. ಸ್ವಂತ ಹಾತ್ತಾನಿ ಲಾಕಬಽರಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚುನು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಹೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮುಖಾವಯಲೆ ಹರ್‍ಯೇಕ ಹಿಂದುಕ ಆದರ್ಶ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಶಯ.

66433996 add1 4247 90db f11787b10e2c

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?