Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವು ವೇದ, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾಂತು!

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವು ವೇದ, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾಂತು!

Spread the love


ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಕ ಕನ್ನಡ, ಮಳಿಯಾಳಂ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಂತು ವಿನಾಯಕ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾತಿ. ತಮಿಳಂಚಿ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳೈಯ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತೆಲುಗಾಂತು ವಿನಾಯಕುಡು ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಗಣಪತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾಲೆ ಪೂತು ಮ್ಹಣಚೆ ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ ವಿಷಯು. ಗಣಪತಿಲೆ ಜನ್ಮ ಕಾಣಿ ವರೇನ ಮಸ್ತ ಅದ್ಭುತ. ಹಜಾರ ಬಽರಿ ವರಸಾ ಮಾಕಸಿ ಘಡಲೇರಿಚಿ ಆಜಿಕ ವರೇನ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಜಾವನೂ ಆಸ್ಸಾ.
ಪರ್‍ದೇಶಾಂತು ಜಾಲಯಾರಿ ಮಸ್ತ ಮಹತ್ವ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.
ಆಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ, ರಷ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಾಂತು ಅಸ್ಸಲೆ ಏಕ ಕಾಣಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಜಾರಗಟ್ಲೆ ವರಸಾ ಮಾಕಸೀಚಿ ಥಂಯಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ ಮುಖಾರ್‍ಲಿಲೆ ಮ್ಹಣಚಾಕ ಹೇ ಏಕ ವ್ಹಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮ್ಹೊಣು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತಾರೀಪು ಕರ್ತಾ ಆಶಿಲೆ. ಇಂಡಿಯಾಂತು ಕೇವಲ ಮೂಢಪಣ ಭರಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪರ್‍ದೇಶಿ ಪಂಡಿತಾಲೆ ಉತ್ರಾಕ ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿನಿ `ಹ ಮ್ಹೊಣು ಮಾತ್ತೆ ಹಾಲಯಿಲೆ ಕಾರಣಾನಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತುಲೆ ತತ್ತ್ವ, ಸತ್ವ ಕಳೀತಾಕ ಹಾಡ್ನು ಘೆವಚಾಕ ಆಮಚೇನಿ ಆನ್ನೀಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತ್ತಾ ನಾ. ನವೀನ ಪೀಳ್ಗಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ ಗೊಂದಳಾಂತು ಬುಡ್ಡೂನು ಘೆಲ್ಲಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಧರ್ಮ ಮೂಢಪಣಾಂತು ಭರಲಾ ಮ್ಹೊಣು ಜಾಲಯಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ ಪಂಥಾಕ ಆಪಯಚ ವರಿ ಛಿದ್ರ ಜಾಲೀಲೆ ಗಾಂಧಾರಿಲೆ ಶಂಬರ ಲೋಕ ಚರಡುವಾಂಕ ತಿಗೆಲೆ ಗರ್ಭಾಚಾನ ಭಾಯರ ಕಾಡ್ನು ವಾಡ್ಡಯಿಲೆ, ರಾವಣಾಲೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ಕಪಿ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಸಮುದ್ರಾಂತು ಸೇತು ಬಾಂದಿಲೆ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಆಯಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ತಾಂತೂಚಿ ಗಣಪತಿಲೆ ಜನ್ಮು ವರೇನ ಎತ್ತಾ. ವಿದೇಶಾಂತು ಜಾಲಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕಾಯಿ ರಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕಾ ಬಾಂದೂನು ತಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ ವರಸಾ ಮಾಕಸೀಚಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಾಂತು ಇತ್ತುಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾವಲೀಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಅಭಿಮಾನ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಜಾಲಯಾರಿ ಆಮ್ಮಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಗಾ ಮ್ಹೊಣು ಲಜ್ಜಾ ಪಾವತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ.
ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಬಹುದತೆಂತು ಏಕತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಧರ್ಮ
ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂತು ಮಸ್ತ ಲೋಕ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮೂಳ ತಲವ ಕಸ್ಸಲೇಯಿ ಗೊತ್ನಾಶಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತು ಕಿತ್ತುಲೆ ದೇವು ಪಳೇಯಾ? ಸೇಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವರಿ ಏಕ್ಕೇಕ ಖಾತೆಕ ಏಕ್ಕೇಕ ದೇವು ಮ್ಹೊಣು ಧರ್ಮಾ ಖಾತೇರಿ ಖೊಂಚೊನು ಉಲಯತಾತಿ. ನಿಂದನ ಕರತಾತಿ. ತಾನ್ನಿ ಸಕಟಾನಿ ಏಕಪಂತಾ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಾಚ್ಚುಕಾ. ನಾಂವೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಚ್ಚಿಲ್ಯಾರೀಚಿ ಅಡ್ಡಿನಾ. ತಾಂತು ಸ್ಟಷ್ಟ ಜಾವನು ಸಾಂಗಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೊ ಪುರುಷು(ಪರಮಾತ್ಮು) ಏಕಳೋಚಿ ಮ್ಹೊಣು. ಆನಿ ಹೇ ಬಹು ದೇವತಾ ರೀತ ಕಶ್ಶಿ ಆನಿ ಕಿತಯಾಕ ಆಚರಣೆಕ ಆಯಲೆ? ತಾಜ ಮಾಕಸಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ತತ್ತ್ವ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಭಕ್ತ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಏಕಳ್ಯಾಕ ಸೇಬು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಸ್ಸುಚಾಕ ಪುರೊ, ಆನ್ನೇಕ್ಳೊ ಆಂಬೊ ಕಾವಚಾಕ ಜೀವು ಸೊಡತಾ. ತೀಸರೆಚೊ ದುರ್ಬಳೋ ದುಡ್ಡು ನಾ; ಮಾಕ್ಕಾ ಪೇರಚಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಹೇಂಚಿ ಕಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ತಾಂಕ ಕೋಣ್ತರಿ ಆಡಬಳ ಘಾಲತಾವೇ? ತಶೀಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಂತು ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿನಃ ಆಮ್ಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಂಚೇ ದೇವಾಂಕ ಪೂಜ್ಜುವೇತ ಮ್ಹಣಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಕ ಆಸ್ಸಾ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಭೂಮಂಡಲಾಚೆ ಹರ್‍ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥಾಂತು ದೈವತ್ವ ಪಳೆಯಿಲೆ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಪುರುಷೂಚಿ ಥಂಯಿ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಜಾವನು ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸತ್ಯ ತಾಂಗೆಲೆ ಕಳೀತಾಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ. ಹೇ ಹಿಂದೂಧರ್ಮಾಚೆ ಊಣೆಪಣಕಿ, ಮೂಢನಂಬಿಗಾಕಿ ನಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜಾಲೀಲೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಧೋರಣಕಿ ಮ್ಹಣಚೆ ತುಮ್ಮೀಚಿ ಊಹನ ಕರಾ. ಸಕಡಾಂಕ ಏಕತ್ರ ಕೊರಚೆ ಕೊಂಡಿ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ, ತಾಂತು ತುಮ್ಮಿ ಶೃದ್ದೇರಿ ಖಂಚೇ ಇಚ್ಛಿತ ವಾಟ್ಟೆರಿ ವಚ್ಚಾತಿ; ಅಖೇರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾಲೀಲೆ ದಿವ್ಯ ಪರಿಸರಾಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾವತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಧೋರಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ. ಹೇ ಮನಾಂತು ದವರೂನು ಘೇವ್ನು ಹರ್‍ಯೇಕ ಲೋಕಾನಿ ಧರ್ಮ ವಯ್ರಿ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿ ದವರೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಭಕ್ತಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಉದ್ಧಾರ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಮೆಳಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕೊರಕಾ.

ಭಕ್ತಿ ಮನುಷಾಲೆ ಮನ ಫುಲ್ಲಯಿತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ, ಸಮಾಜಾಕ ವಾಯಟ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮನೋಭಾವನೇನ ಪಾರ ಕರತಾ. ಕೆದನಾಂಯಿ ಆಮ್ಮಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನಾನಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಪಣಾನಿ ಉರಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಮಾನಸಿಕ ಆನಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಾಕತಾ. ಆಮ್ಮಿ ಜಪಿಲೆ ತಾಕೂನು, ಯಾದ ಕೆಲೀಲೆ ತಾಕೂನು, ಪೂಜ್ಜಿಲೆ ತಾಕೂನು ಪರಮಾತ್ಮಕ ಕಸ್ಸಲೇ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ನಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬರೇಪಣಾ ಖಾತ್ತಿರಿ, ಧೈರ್ಯ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಕ ಖಂಚೇ ರೂಪಾನಿ ಪೂಜನ, ಸ್ಮರಣ ಕೆಲಯಾರೀಚಿ ತೇ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಉಜ್ಜೊ ಗೊತ್ತಾಸ್ಸುನು ಲಾಗ್ಗೊ ಜಾಂವೊ ಗೊತ್ನಾಶಿ ಲಾಗ್ಗೊ ಪರಿಣಾಮ ಏಕ್ಕಚಿ. ಲಾಸ್ಸುಚೆ. ತಶೀಚಿ ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಕೊರಚೆ ಸಾಧನಾ ಕರತಾನಾ ಕೋಣಾಕ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಂಹಿ. ಸಾಧಕಾಲೆ ಭಾವತೀವ್ರತಾಚಿ ಮುಖ್ಯ.

ದೇವಳಾಚೆ ಮಾಕಸಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ತತ್ತ್ವ

ಭಾರತಾಂತು ದೆವಳ ಬಾಂಚೆ ರಿವಾಜ ಶೂರ ಜಾಲೀಲೆ ಹಜಾರ, ದೇಡ ಹಜಾರ ವರಸಾಚೆ ಆಲ್ತಾಂತು. ದೇಶಾಂತು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಆಕ್ರಮಣ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡಪಣ ಚ್ಹಡ ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ ಆಯ್ಯಿಲ ತಶ್ಶಿಚಿ ದೇವು, ದೇವಳಾಚೆ ಕಲ್ಪನ ಚ್ಹಡ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಕ್ಕಾ ಪಯಲೆ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಕರ್ಷಣೇನಿ ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂಕ ರಾಕಚೆ, ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಭಾರತಾಚೆ ಹವಾಮಾನಾಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಚಿ ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭಾರತೀಯಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಧರ್ಮು. ತಾಂಗೆಲೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಜ್ಜೆ ಅನುಸರಣೇನಿ ಭಾರತಾಂತು ಜನ್ಮಿಲೆ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಆನಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವ್ಹರತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಶೃದ್ಧಾ ಆಶ್ಶಿಲ ಕಡೇನ ಸಾತ್ವಿಕತಾ ಆಸ್ತಾ. ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿಸರಾಂತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತ್ತಾ, ತಾಜೇನ ದೇವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕೊರಚೆ ಏಕ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವ್ನು ವಾಡಲೆ. ತಾಕ್ಕಾಸ್ಸುಚೆ ದುಸರೇಚೆ ಕಾರಣ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾಜೇನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾವಚೆ ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ!! ಆಜಿ ತಿರುಪತಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಡುಪಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಾಶೀ ಖಂಯಿಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ವಚ್ಚುನು ಪಳೇಯಾ. ಏಕ ದೇವಳ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಥಂಯಿ ಆಂಗಡಿ, ಹೊಟೇಲ್ ಮ್ಹೊಣು ಲಾಕಗಟ್ಲೆ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣ ಚಲ್ತಾ. ನಾತಲೇರಿ ತಾಂಕ ಸಕಡಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊರಚೆ ಕಶ್ಶಿ? ಅಸ್ಸಾಲೇಚಿ ಇತರ ಸಬಾರ ವಿಷಯು ಹಾಂತು ಘೊಟಾಳಾನು ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಜಾಣುನು ಘೆವಚೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಮ್ಗೆಲೆ ಧರ್ಮ ವಯರಿ ಭರ್‍ವಸ ವಾಡ್ಡೊನು ಘೆತ್ತಾ ಘೆಲೀಲ ತಶ್ಶೀಚಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾಚೆ ಖಚಿತತಾ ಕೋಳ್ನು ಮಸ್ತ ಗೊಂದಳಾಚಾನ ಆಮ್ಮಿ ಭಾಯರಿ ಯವ್ಯೇತ.

ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಂತು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತವ್ಯು

ವಿಷ್ಣುಲೆ ದಶಾವತಾರ ಪ್ರಕೃತಿಂತು ಜೀವಿಂಗೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ವಾಟ ದಾಖಯಲಾರಿ, ತಾಣೆ ನಿದ್ದೊನು ಆಸ್ಸುಚೆ ಉದಕಾ ವಯ್ರಿ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಏಕ ಕಾಲಾಂತು ಸಕ್ಕಡೆ ಉದ್ದಾಕ ಭೊರನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನ ಕರತಾ. ಈಶ್ವರು ಹಿಮಾಲಯಾಚೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಾಂತು ಆಸ್ಸ ಮ್ಹಣಚೆ ನಂಬಿಗಾ ಉದಕಾನ ಭರಲೀಲೆ ಭೂಮಂಡಲಾಂತು ಪರ್ವತ ಸೃಷ್ಠಿ ಜಾಲೀಲ್ಯಾಕ ಸೂಚನಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚೆ ರಕ್ಷಣ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರತಾ. ನ್ಹಂಹಿಸಿ ದೇವು ಖಂಚಕಿ ಆನ್ನೇಕ ಗೃಹಾಂತುಕಿ, ನಕ್ಷತ್ರಾಂತುಕಿ ನಾ ತೋ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಧೇಯಿ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಧೈರ್ಯ ಶೃದ್ಧಾಳು ಲೋಕಾಂಕ ದಿತ್ತಾ. ತಶೀಚಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪಾರ್ವತಿ ವರೇನ ವಿದ್ಯಾ, ಸಂಪತ್ತ ಆನಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮ್ಹೊಣು ಸೂಚಿತ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ. ತಾಜೇನಿ ವಿದ್ಯೆ(ಜ್ಞಾನ), ದುಡ್ಡು ಆನಿ ಶಕ್ತಿಕ ಆಮ್ಮಿ ಗೌರವು ದಿವಚಾಕ ಲಾಗಲಿಂತಿ. ತ್ಯಾ ಜೊಡಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿಲಿಂತಿ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತ್ಯಾ ನಾತಲೇರಿ ಕೋಣಾಲೆಂ ಜೀವನಯಿ ಚಲ್ನಾ. ಜೊಡಲೆ ಮಾಗಿರಿ ಮಸ್ತ ಜಾಗೃತೇನಿ ದವರೂನು ಘೆವ್ಕಾ, ಹಾಂತುಲೆ ಖಂಚೇಕ ಜಾಂವೊ ದುರುಪಯೋಗ ಕೊರನು ಘೆತಲಾರಿ ತಾಜ್ಜೆ ದೇವತೆಕ ರಾಗು ಎತ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಭಯ್ಯೇನಿ ಆಮ್ಮಿ ಆಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ಜಾವನು ಪೂಣಿ ತಾಕ್ಕಾ ಗೌರವು ದಿತ್ತಾತಿ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮಾಂತು ಚಮ್ಕುಚಾಕ ಪ್ರಯತನ ಕರತಾತಿ. ಖರೇಪಣಾನಿ ಹೇ ಜೊಡಚಾಕ ಲಾಗತಾತಿ. ಹಾಜೇನಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತ್ತಾ. ಏಕಳ್ಯಾಲೆ ಜೀವನ ಆನ್ನೇಕ್ಲ್ಯಾಲೆ ಜೀವನಾಕ ಪೂರಕ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ತಾ.

ಇತಿಹಾಸಾಂತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ

ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕು, ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಮ್ಹಣೊನು ಘೆತ್ತಿಲೊ ಗಣಪತಿಕ ದೇವು ಮ್ಹೊಣು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವನು ಕ್ರಿ.ಶ. ಚಾರಾಚಾನ ಪಾಂಚಾವೆಂ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಮಧೇಂತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಶಾಂತು ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಚೆ ಅವಶೇಷ ಹಜಾರಬಽರ ವರಸಾಚೆ ಮಾಕಸಿಚಾನ ಮೆಳತಾ. ವೇದಕಾಲ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚಾರ ತಾಕೂನು ಧಾ ಹಜಾರ ವರಸಾ ಮಾಕಸಿ ಮ್ಹೊಣು ಇತಿಹಾಸಾ ತಜ್ಞ ಅಂದಾಜ ಕರತಾತಿ. ಜಾಲಯಾರಿ ಗಣಪತಿಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೆಳಚೆ ಚಾರಿ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಉಪರಾಂತ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚೆ ಕಾಬೂಲಾಂತು ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸೂರ್ಯ ಆನಿ ಈಶ್ವರಾಲೆ ಚಿತ್ತರ ಚಾರಿಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಂತು ಮೆಳಯಾರಿ ದುಸರೇಚೆ ಚಿತರಾಂತು ಗಣೇಶ ಪೀಠಾವಯ್ರಿ ಏಕ ಶಾಸನ ಆಸ್ಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಂಚಾವೇಂ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಮ್ಹೊಣು ತಜ್ಞಾನಿ ಅಂದಾಜ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆನ್ನೇಕ ಗಣಪತಿ ಶಿಲ್ಪ ಪಾಂಚಾಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಮ್ಹೊಣು ಅಂದಾಜ ಕೆಲೀಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಉದಯಗಿರಿಚೆ ಸಂಚೆ ಗುಹಾಂತು ಮೆಳ್ಳಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಭೂಮಾರ ದೇವಳಾಚೆ ಅವಶೇಷಾಂತು ಹಸ್ತಿಚೆ ಮಾಥಿ, ಗೊಡಶೆ ದವರಿಲೆ ಪೊಳೇರ ಆನಿ ದೇವಿ ಏಕಳ್ಯಾನಿ ಆಪಲೆ ಮಾಂಡಿರಿ ಬಸಕರೋನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಗಣಪತಿಲೆ ಸುರವೇಚೆ ಪ್ರತಿಮಾಚೆ ಚಿತ್ರಣ ದೆಕ್ಕುಪಡಲಾ. ಹೇವಯಿ ಪಾಂಚಾ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಗುಪ್ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಲಾಚೆ ಜಾವನಾಸ್ಸಾ. ರಾಮಘಡಾಚೆ ಗುಡ್ಡೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ವೆಗಳೆ ಸೊದಣಿ ಚಾರ ಜಾಂವೊ ಪಾಂಚಾವೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಜಾವನಾಸ್ಸಾ.

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರಾಧನ ಸೂರ ಜಾಲೀಲೆ ಕಾಲ

ಸುಮಾರ ಧಾಂಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ವೇಳ್ಯಾಕ ಗಣಪತಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆರಾಧನ ಆರಂಭ ಜಾವನಾಸ್ಸುಕ ಪುರೊ ಮ್ಹೊಣು ತಜ್ಞ ಅಂದಾಜ ಕರತಾತಿ. ತಾಜಪಶಿ ಪಯಲೇಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾಂವೊ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೆ ದೈವತ್ವಾಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಖಂಚೇಯಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪುರಾವೋ ಮೇಳ್ನಾತ್ತಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಹೇ ಸಂಶಯಾಕ ಕಾರಣಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಗಣಪತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲೊ ಪೂತು ಮ್ಹಣಚೆ ತಾಜ್ಜ ಮಾಕಸಿಚೆ ಗ್ರಂಥಾಂತು ವಾಜ್ಜಿಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಗಣಪತಿ ಗುಪ್ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಲಾಂತು ಏಕಳೊ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವು ಜಾವನು ದೆಕ್ಕು ಪಡಲೊ. ಹೇ ಪೊರನೆ ನಿಗಮ ಜಾಂವೊ ಶ್ರೌತಾಚೆ (ವೈದಿಕ) ಪ್ರಭಾವು ಊಣೆ ಜಾತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಾಲ. ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚಿ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಆಗಮ ಆನಿ ಸ್ಮಾರ್ತಾಚೆ ನಂಬಿಗಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜಾತ್ತಾ ಘೆಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ ೧,೨೦೦ ವರ್ಷಾ ಮಾಕಸಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯಚೆ ಆಪಣಾಲೇಚಿ ಏಕ ಪಂಗಡಾಚೆ ಮುಖೇಲ ದೇವು ಜಾವನು ಆಶ್ಶಿಲೊ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಳೀತಾಕ ಎತ್ತಾ. ಸಕ್ಕಡ ಹಿಂದೂ ಪಂಗಡ ಗಣಪತಿಕ ಪೂಜಾ ಪಾವಯತಾತಿ ಜಾಲಯಾರಿಚಿ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಗಡ ತಾಜ್ಜ ಪಶಿ ಮುಖಾರ ವತ್ತಾ. ಆನಿ ಗಣೇಶೂಚಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವು ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗತಾ. ಗಣಪತ್ಯಾಂತು ಶೈವ ಧರ್ಮಾಚೆ ಬರಶಿ ಶಿವ, ಶಕ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ. ಗಣಪತ್ಯ ಅದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಅನುಸರಣ ಕರತಾ. ತಶೀಚಿ ಪಾಂಚ ರೂಪಾಚೆ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಬೂಲ ಕರತಾ. ಹಾಂತು ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ದೇವ, ಆನಿ ಸೂರ್ಯ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಾಂಚ ದೇವಾಂಕ ಏಕಳೋಚಿ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಲೆ ಪಾಂಚ ಸಮಾನ ರೂಪ ಮ್ಹೊಣು ಪಳಯತಾತಿ.

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೆ ಆರಾಧನೇಚೆ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥ

ಸುಮಾರ ಪಾಂಚಾಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾ ತಾಕೂನು ಗಣಪತಿಕ ಶೈವ ಧರ್ಮಾಚೆ ವಾಂಟೊ ಜಾವನು ಪೂಜಾ ಕರತಾ ಆಯಲಿಂತಿ. ಸ ಆನಿ ನವ್ವಾ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಮಧೇ ಏಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥ ದಿಸಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಆನಂದಿಗಿರಿ ಹಾನ್ನಿ ಬರೆಯಿಲೆ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯಯಾಂತು (ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನ) ಸ ಪಂಥ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲ್ಯಾ. ಧಾಂಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಂತು ಹೇ ಪಂಥ ಮಸ್ತ ಉಚ್ಛಾಯ ಸ್ಥಿತೀಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾವಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಗಣೇಶಾಲೆ ದೇವಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ತಾಂತು ತಮಿಳುನಾಡಾಚೆ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಶಿಲಾ ಕೋಟೆಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಜಾರ ಕಂಭಾಚೆ ದೆವಳ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯಚೆ ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳಾರ್ ಕೊಯಿಲ್ ವ್ಹಡ ದೇವಳ ಜಾವನು ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಪಂಗಡಾಂತು ಗಣೇಶಾಕ ಪರಮಾತ್ಮ (ಪರಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್) ಮ್ಹೊಣು ಪೂಜ್ಜಿತಾತಿ. ಆನಿ ತೋಂಚಿ ಪರಮೇಶ್ವರು (ದೇವಾಂತು ಊಂಚ) ಮ್ಹೊಣು ಲೆಕತಾತಿ. ಪರಮೇಶ್ವರು ಮ್ಹೊಣು ಈಶ್ವರಾಕ ಆಪಯಚೆ ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಶಿಲೆ ವಿಷಯು ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ.

ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥಾಚೆ ಮೋರಿಯಾ ಗೋಸಾಮಿ

ಉಪರಾಂತ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥಾಕ ಮೋರಿಯಾ ಗೋಸಾಮಿ ತಾನ್ನಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರನು ನಾಮಾಧಿಕ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಚೌದಾವೇಂ ಶೇಕಡ್ಯಾಂತು ಪೂನಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಮೊರಾಗಾವೊ ದೇವಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ದುಸರೆ ಏಕ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾಂಕಾ ಮೊರ್ಗಾಂವ್ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ ದರ್ಶನ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ. ತಾನ್ನಿ ೧೬೫೧ ಇಸ್ವೆಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಜಾಲೀಲೆ ಚಿಂಚ್‌ವಾಡ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೊ ದೇವಳಾಂತು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಘೆತ್ಲೆ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥಾಚೆ ಜನಪ್ರಿಯತಾ

ಸತ್ರಾವೇಂ ಆನಿ ಇಕ್ಕೂಣೀಸಾ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಮಧೇ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತು ಮಸ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ಸಿಂಚ್ವಾಡ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಜಾವ್ನಾಶಿಲೆ. ಮರಾಠಿ ಉಲಯಚೆ ಉಚ್ಛ ಜಾತಿಚೆ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ ಹಾಂತು ಮೆಳ್ತಾಶಿಲೆ. ಚಿಂಚ್‌ವಾಡ್ ಆನಿ ಮೊರಾಗಾವೊ ಮಧೇ ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಗಡಾಚೆ ಭಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ವರೇನ ಕರತಾಲೆ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಗುರ್ತು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ನಿಡಲಾರಿ ತಾಂಬಡೆ ಉರಟ ಜಾಂವೊ ಹಸ್ತೆ ತೊಂಡಾಚೆ ನಾಮ್ಮ ಆನಿ ಭುಜಾ ವಯರ ದಂತ ಆಸತಾ. ಮೋರಿಯಾ ಗೋಸವಿ ತಾಕೂನು ಗಣಪತ್ಯ ಪಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾಲಯಾರಿ ಗಣಪತಿ ಪೇಶ್ವ ರಾಯಾಂಕ ಪೋಷಕ ದೇವು ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೇ ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಪಾನಾಂತು ಮೆಳತಾ.

ವೇದ - ಪುರಾಣಾಂತು ಗಣಪತಿಲೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ

ಋಗ್ವೇದಾಂತುಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಮ್ಹಣಚೆ ಋಕ್ಕು ಆಸ್ಸಾ. ಆಜ ಪರ್ಯಂತ ಗಣಪತಿಲೆ ಪೂಜೆಚೆ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಂಚಿ ಜಾವನಾಸ್ಸಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಲೋಕ ಹೇ ಗಣಪತಿ ಶಬ್ದಾಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜಾಂವೊ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ ದಿತ್ತಾತಿ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವೇದಕಾಲಾಂತು ಗಣಪತಿಲೆ ಹಸ್ತೆ ತೋಂಡ, ವಿಂದ್ರಾ ವಾಹನ ಆನಿ ವ್ಹಡ ಪೋಟ ಅಸ್ಸಲೆ ಖಂಚೇಯಿ ವಿಶೇಷಣ ದಿಸ್ಸುನು ಯಾನಾ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತು ಗಣಪತಿಲೆ ಪೂಜನ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಾನಾ, ಮಹಾಭಾರತ ಬರಯತನಾ ಗಣಪತಿಕ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿನ ಲಿಪಿಕಾರ ಜಾವನು ಘೆತ್ಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಾಣಿ ಆರತ ಕೋಣ್ಕಿ ಮಹಾಭಾರತಾಕ ಮೆಳಯಿಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಕೆಲವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಲೋಕ ವ್ಯಕ್ತ ಕರತಾತಿ. ಆನಿ ಗಣಪತಿ ಆರ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದೇವು ನ್ಹಂಹಿ, ತೊ ದ್ರಾವಿಡ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ದೇವು ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಕ ಪುರೊ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂಶಯು ಥೊಡೆ ಸಂಶೋಧಕ ವ್ಯಕ್ತ ಕರತಾತಿ. ಚಾರಿಂಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಮಾನವಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಾಂತು ವಿನಾಯಕಾಲೆ ಅಂಕಡೆ ಚಾರಿ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸಾ. ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ ಸಾಲಕಟಂಕ. ಕೂಶ್ಮಾಂಡ, ರಾಜಪುತ್ರ ಉಸ್ಮಿತ, ಆನಿ ದೇವಂಜನ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲಾ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರ ಖಾತ್ತಿರಿ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ ವರೇನ ಸಾಂಗಲಾ. ಮುಖಾವಯಲೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಂತು ಹೇ ವಿನಾಯಕಾಲೆ ಅವಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಮ್ಹೊಣೂ ಹಾಂಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಕರನಾಶಿ ಖಂಚೇಯಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹೊಣೂ ಸಾಂಗಲಾ.
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಕ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಬೋಧಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಗೋಭಿಲಸ್ಕೃತಿಂತು, ಹಾಲಲೆ (ಸಾತವಾಹನ) ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿಂತು ಗಣಪತಿಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಯವಚೆ ಬರಶಿ ತಾಕ್ಕಾ ಮುಖೇಲ ಪೂಜಾ ಖಾತ್ತಿರಿಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವನು ಸಾಂಗಲಾ. ಬಾಣಭಟ್ಟ, ಭವಭೂತಿನಿ ಗಣಪತಿಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೆಲ್ಲಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಚೆ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಉಪರಾಂತ ಗಣಪತಿ ನಾಮಾಧಿಕ ದೇವು ಜಾತ್ತಾ ಆಯ್ಯಿಲೊ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಒಪ್ಪುನು ಘೆತ್ತಾತಿ. ತಾಕ್ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವನು ಜೋಧಪುರಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿ ಘಾಟಿಯಾಲ, ಐಹೊಳೆ ತಶೀಚಿ ಬಾದಾಮಿ ದೇವಳಾಂತು ಆತ್ತಯಿ ಪಳಯಚಾಕ ಮೆಳ್ತಾ.
ಪುರಾಣಾಂತು ಮೆಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಾಲೊ ಉಲ್ಲೇಖ
ಪುರಾಣಾಂತು ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿಲೆ ವಿಪುಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಳೋವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪಾರ್ವತಿಲೆ ಆಂಗಾಚೆ ಚೂರ್ಣಾಚಾನ ಜನ್ಮಿಲೊ ಗಣಪತಿ ತೀಣೆ ನ್ಹಾಲ್ಲಿಲೆ ನಾವಚೆ ಉದಕಾ ಬರಶಿ ಗಂಗಾ ನಂಯ್ಕ ಮೇಳ್ನು ಥಂಯಿ ಹಸ್ತೆತೊಂಡಾಚಿ ಮಾಲಿನಿ ಮ್ಹಣಚೆ ದೇವಿಲೆ ಗರ್ಭಾಂತು ಸೇರುನು ಚತುರ್ಭುಜ ಆನಿ ಪಾಂಚ ಗಜಮುಖ (ಹಸ್ತೆ ತೊಂಡಾ) ಸಹಿತ ಜನ್ಮಿಲೊ ಕಂಯಿ. ಗಂಗೆನಿ ಗಣಪತಿಕ ಆಪಲೆ ಪೂತು ಮ್ಹೊಣು ಲೆಕಲ್ಯಾರಿ, ಈಶ್ವರು ಪಾರ್ವತಿ ಪೂತು ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಏಕ ತೋಂಡ ಆಸ್ಸುಚೆ ವರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಂಯಿ. (ಹಾಂಗಾಯಿ ದೋನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯು ಆಸ್ಸಾ. ಏಕ ಪಾಂಚ ತೊಂಡಾನ ಜನ್ಮಿಲೆ. ಆತ್ತ ಅವಳಿ(ಟಿನ್ಸ್) ಮ್ಹಣ್ತಾಮೂ ತ್ಯಾ. ಪಾಂಚ ತೊಂಡಾಂತು ಚಾರ ತೊಂಡ ಕಾಡ್ನು ಏಕ ತೊಂಡ ವರಯಲೆ. ಹೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಚೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಂತು ಅಸ್ಸಲೆ ಏಕ ಕಲ್ಪನಾ ಆಯ್ಯಿಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯು ಜಾಯನಾಂವೆ? ಆತ್ತ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮ್ಹಣತಾತಿ) ಮಾಗಿರಿ ಅಂಜನಗಿರಿಂತು ತಾಕ್ಕಾ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ದೇವು ಮ್ಹೊಣು ಪಟ್ಟ ಬಾಂದಿಲ ಕಂಯಿ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ವಿಷಯು ತೇರಾವೇಂ ಶೇಕಡ್ಯಾಚೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕವಿ ಜಯರಥಾಲೆ ಹರಚರಿತ ಚಿಂತಾಮಣಿಂತು ಮೆಳ್ತಾ.
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೆ ಜನನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪುರಾಣಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ಮ್ಹಣ್ಕೆ
ಗಣಪತಿಲೆ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ ಮೆಳಚೆ ಆನ್ನೇಕ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ. ಥಂಚೆ ಗಣಪತಿಲೆ ಜನ್ಮ ಕಾಣಿಚಿ ವಿಂಗಡ. ಆಪಣಾಕ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡ ಜಾಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಚರಡಾಕ ದಾಖಯಚಾಕ ಸಕ್ಕಡ ದೇವಿ-ದೇವತೆಂಕ ಆಪೈಲಿ. ತಾಂಗೆಲ ಬರಶಿ ಶನಿ ದೇವು ಆಯಲೊ. ತಾಗೆಲೆ ವಕ್ರದೃಷ್ಠಿ ಪೊಡಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಗಣಪತಿಲೆ ಮಾಥೆಂ ಉಡ್ಡುನು ಘೆಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನಿ ಹಸ್ತೆಚೆ ರುಂಡ ಹಾಡ್ನು ತ್ಯಾ ಶರೀರಾಕ ಲಾಯಲ ಕಂಯಿ. ತಶೀಚಿ ಗಣೇಶಾಲೆ ಏಕ ದಂತ ಮೊಡಿಲೆ ಖಾತ್ತಿರೀಚಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ರಾವಣಾನಿ ಮೊಡಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಶಿಶುಪಾಲ ವಧಾಂತು ಮಾಘಕವಿನಿ ಸಾಂಗಲೇರಿ, ಪರಶುರಾಮ ಬರಶಿ ಯದ್ಧಾಂತು ಮೊಡಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ಣಿ. ಹರಿಹರ ಚಿಂತಾಮಣಿಂತು ಗಣಪತಿಕ ಆನಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕ ಸ್ಫರ್ಧಾ ಚಲೀಲೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ತಾಗೆಲೆ ದಂತ ಮೊಡಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸಾ. ಚಡತೆ ಕಡೇನ ಗಣಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮ್ಹೊಣೂ ಆಸಲೇರಿ ಕೆಲವ ಪುರಾಣಾಂತು ತಾಕ್ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಲೀಂ ಧೂವ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಆನಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರಶಿ ಲಗ್ನ ಜಾಲ್ಲಾ ಮ್ಹೊಣೂ ಸಾಂಗಲಾ. ಸಿದ್ಧಿಂತು ಕ್ಷೇಮ ಆನಿ ಬುದ್ಧಿಂತು ಲಾಭ ಮ್ಹಣಚೆ ಚರಡುಂವ ಜನ್ಮಿಲೆ ಕಂಯಿ.
ಶುದ್ಧ ರೂಪಾಚೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ
ಸುರವೇಂತು ಗಣಪತಿಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಚೆ ವರಿ ಚಂದಜಾವನು ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಣಚಾಕ ನಾಸಿಕಾಚೆ ಗಂಗಾಘಾಟಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಮೋದಕೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ, ವಾರ್ಡಾಚೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಗಣಪತಿ ಉದಾಹರಣ ಜಾವನು ಸಾಂಗೆತ. ಜುನ್ನಾರಾಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ವರಿ ಕೆಲವ ಕಡೆನಿ ಖಾಲಿ ಥೋರ ಹಸ್ತೆ ಮಾಥಿಯಾ ವರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಪಾತರಾಕ ಗಣಪತಿ ಮ್ಹೊಣು ಪೂಜ್ಜಿತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಂತು ತಿನ್ನೀ ಶೇಕಡ್ಯಾನಿ ನವ್ವಾ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಪರಿಯಂತ ರಾಯಭಾರ ಕೆಲೀಲೆ ಪಲ್ಲವ ರಾಯಾಲೆ ಕಾಲಾಂತುಲೆ ಗಣಪತಿಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಮೆಳ್ಳಾ. ತಾಂತು ಚಾರ ನಾ ಪಾಂಚಾ ಶೇಕಡ್ಯಾಂತು ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲೀಲೆ ಗೋಕರ್ಣ ಆನಿ ಇಡಗುಂಜಿಚೆ ದ್ವಿಭುಜ ಗಣಪತಿ ವರೇನ ಆಸ್ಸಾ. ಇಕ್ರಾ ಶೇಕಡ್ಯಾಚಾನ ಚೌದಾ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಪರಿಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಂತು ರಾಯಭಾರ ಕೆಲೀಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಯಾಂಗೆಲೆ ರಾಯಭಾರ ಕಾಲಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಶುದ್ಧ ರೂಪಾಚೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮೆಳಚಾಕ ಲಾಗಲೆ.
ಆಯಚೆ ಕಾಲಾಂತು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೊ ವಿಶೇಷತಾ
ಗಣಪತಿಲೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮುದ್ಗಲ ಪುರಾಣಾಂತು, ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೇನ ಚ್ಹಡ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಕೊರಚಾಕ ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸ್ಸಾ. ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತು, ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕು, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿದಾತು ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಶೇಷಣ ತಾಕ್ಕಾ ಆಸ್ಸಾ. ಭಾದ್ರಪದಾಂತು ಚೌತಿ ದಿವಸು ಧೊರನು ಏಕ, ತೀನಿ, ಪಾಂಚ, ನವ್ವಾ, ಇಕ್ರ ದಿವಸು ಪೂಜ್ಜುನು ವಿಸರ್ಜನ ಕೊರಚೆ ಪರಂಪರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತು ಪಳಯಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಕ್ಕಡೆ ಮಸ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆನ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ. ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿನಿ ತಾಗೆಲೆ ಆರಾಧನ ಕೊರನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರನು ಘೆವ್ಚೆ ಲಾಕಗಟ್ಲೆ ಭಕ್ತ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಧೇ ಆಸ್ಸುಚೆ ಆಮಕಾ ಪಳಯಚಾಕ ಮೆಳ್ತಾ. ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹರಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ ದೈವ ಕೃಪಾ ಜಾವ್ನು ಯಶ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಹಾಜೇನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾತ್ತಾ.
(ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಾಕ್ಕಾ ಮೆಳೀಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜಾವ್ನು ತುಮಚೆ ಬರಶಿ ವಾಂಟೂನು ಘೆತಲ್ಯಾ. ಹೇ ಖಾತ್ತಿರಿ ವೆಗಳೆ ಖಂಚೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಜಾಲಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಪೆಟೋನು ದಿವಚಾಕ ವಿನತಿ ಕರ್‍ತಾ.)

  • Asu

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?