Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರಾರಾ ವ್ರತ ಕಿತಯಾಕ ಕೊರಕಾ? (ಶ್ರಾವಣಾ ಕಾಣ್ಯೋ-1)

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರಾರಾ ವ್ರತ ಕಿತಯಾಕ ಕೊರಕಾ? (ಶ್ರಾವಣಾ ಕಾಣ್ಯೋ-1)

Spread the love

ಪಾಂಡ್ಯ ಮ್ಹಣಚೆ ಏಕ ರಾಜ ವಂಶ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಾಂತು ಸುಶೀಲ ಮ್ಹಣತಾಲೊ ಏಕಳೋ ರಾಯು ಆಶ್ಶಿಲೊ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಜಾಲೇಲಿ ಸುಖೇಶಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ತಾಗೇಲಿ ಬಾಯ್ಲ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಸಬಾರ ವರ್ಷ ಘೆಲಯಾರೀಚಿ ತಾಂಕಾ ಚರಡುಂವ ಜಾಯ್ನಿ. ಸುಶೀಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಗಿಲೊ. ತಾನ್ನಿ ತುಗೇಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಲೆ ಪೋಟ್ಟಾಂತು ಚರಡುಂವ ಜನ್ಮುಚೆ ಲಕ್ಷಣ ನಾ ಮಳ್ಳೆ. ತೆದ್ನಾ ರಾಯು ಮೆಗೆಲೆ ಉಪರಾಂತ ರಾಜವಂಶ ನಾಶ ಜಾವ್ನು ವತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಭೀವ್ನು ದುಸರೇಚೆ ವ್ಹರಡಿಕ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಠರೋನು ಚೆಲ್ಲಿ ಸೊದ್ದೂನು ವ್ಹರಣ ಘೇವ್ನು ಭಾಯ್ರಸರಲೊ. ಹೇ ವಿಷಯು ಕಳೀಲೆ ಸುಖೇಶಿಕ ಆಕಾಶಚಿ ಕಳಚೂನು ಮಾತ್ತೇರಿ ಪಡಲೀಲೆ ವರಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಜೇನ ರಾಯಾಕ ಕಶ್ಶಿತರಿ ಕೊರನು ಪರತ ಆಪಯಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಠರೋನು ಆಪಣೇಲೆ ಏಕಳಿ ಸೇವಕೀಕ ಆಪೋನು ಆಪಣ ತೀನ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಗುರ್ಭಿಣಿ... ಗುರ್ಭಿಣೆ ದುವಾಳೋ ಶೂರ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ತುಮಕಾ ಪಳೇಯಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಶಾ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ, ಬೆಗ್ಗೀ ಯೆಯಾತಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗೂನು ಪೆಟಯಿಲಿ. ಸೇವಕೀನ ಯವ್ನು ಸಾಂಗಿಲೆ ವಿಷಯು ಆಯಕೂನು ಖುಷಿ ಪಾವಲೀಲೊ ರಾಯು ದಿಬ್ಬಣ ಪರತ ಪೆಟೋನು ರಾಣಿಲೆ ರಾವಳಾರಾಕ ಆಯಲೊ. ತಿಕ್ಕಾ ಚಾಂಗ ಕೊರನು ಪಳೋನು ಘೆವಚಾಕ ಸೇವಕಿಂಕ ಸಾಂಗೂನು ರಾಣಿಕ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಕೊರೋಚೆ ವೈಜೀಣಿ(ಸೂಲಗಿತ್ತಿ)ಕ ಆಪೋನು ರಾವಳಾರಾಂತೂ ಉರ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಘೆವ್ಕಾ, ಚ್ಹಡ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಗೆಲೆ ಮಾತ್ತೆ ಕಾಂಡೂನು ಉಡ್ಡಯತಾಮ್ಹೊಣು ಭೀವಯಲೊ. ವೈಜೀಣಿ ಯವ್ನು ರಾಣಿ ಸುಖೇಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಲಯಾರಿ ರಾಣೀನಿ ಗುರ್ಭಿಣ ಜಾಲೀಲೆ ಖಂಚೇಯಿ ಚಿಹ್ನಾ ತಿಕ್ಕಾ ದೆಕ್ಕುಪಣಿ. ತೆದ್ನಾ ತೀ ಆಶ್ವರ್ಯಾನ ರಾಣಿಕ ಪಳಯಿಲಿ. ಆಪಣೇಲೆ ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಪಟ್ಟೀಕ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಹಿಕ್ಕಾ ಕಳ್ಳಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೀಲೇಲಿ ರಾಣಿ ಬಾಮ್ಣಾನಿ ದುಸರೇ ಲಗ್ನ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಭಾಯ್ರಸರಲಿ ತೆದ್ನಾ ಮಾಕ್ಕಾ ಮಾತ್ತೆಕ ದಿಶ್ಶಿಲೆ ಉಪಾಯ ಕೊರನು ತ್ಯಾ ರಾಬಯಲೆ. ಆತ್ತ ಕಶ್ಶಿ ತರಿ ಕೊರನು ತೂಂಚಿ ಮಾಕ್ಕಾ ರಾಕ್ಕಾ, ತೂಂವೆ ನಿಮ್ಗಿಲೀಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದುಡ್ಡು, ಆಸ್ತಿ ದಿತ್ತಾಮ್ಹಣಚೆ ಆಶಾ ಲಾಯಲಿ. ಆಶಾಕ ಭೂಲ್ನಾತ್ತಿಲೆ ಕೋಣ ಸಾಂಗಾ. ದುಡ್ಡು ಪಳಯಲೇರಿ ಮ್ಹಡೆ ವರೇನ ತೋಂಡ ಆಽಽ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ತುಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕನಿವೇ? ರಾಣಿನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ದುಡವಾ ಆಶೇಕ ಭೂಲ್ನು ವೈಜೀಣಿ `ಹ್ಹ... ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗಾಂವ ಗಾಂವ ಭೊವಿಲಿ. ತಿಕ್ಕಾ ಏಕಳೊ ಗರೀಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ತೀನಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಏಕಳಿ ಗುರ್ಭಿಣಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಕಳ್ಳೆ. ತೀ ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ವಚ್ಚುನುಮಾಕ್ಕಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಆಸ್ಸಾ. ಬಾಮ್ಮುಣು ಸಮ್ಮ ನಾ ತಾಜ್ಜ ಖಾತ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಗಿಲೀ ತೆದ್ನಾ ಏಕಳೇ ಜೋಯಿಸ್ಸಾನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಖಂಚತರಿ ಗರೀಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿಕ ಪುಕಟ್ ಜಾವ್ನು ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಕೆಲಯಾರಿ ತುಗೇಲೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಾಚೆ ಪಾಪ ಸಕ್ಕಡ ನಾಶ ಜಾವ್ನು ಚಾಂಗ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು. ತುಮಕಾ

ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಕೊರೋಚಾಕ ಮಾಕ್ಕಾ ಅವಕಾಶ ದಿವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗ್ಗೂನು ತಿಗ್ಗೆಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಿಕ್ಕೂನು ಘೆತ್ಲಿ. ವ್ಹಯಿ ಕಿತ್ಕಿ ಮ್ಹೊಣು ಪಾಪ ತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿ ವೈಜೀಣಿಲೆಂ ಮಾಗಣಿಕ ಕಬೂಲಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತೀ ರಾವಳಾರಕ ಯವ್ನು ಆಪಣೇನಿ ಕೆಲೀಲೆ ಉಪಾಯು ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗೂನು ರಾಣೀಕ ಪುಂಸವನ, ಗುರ್ಭಿಣಿ ಜವಣ ಸಕ್ಕಡ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಕರಯಿಸಿಲಿ. ತೆಕ್ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿಕ ವರೇನ ರಾಣಿ ತಾಕೂನು ದುಡ್ಡು ವ್ಹರ್ನು ಗುರ್ಭಿಣಿ ಜವಣ ಕೊರೋನು ಗಾಂವ ಸಗಳೆ ಜವಣ ಘಾಲೆಸಿಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿಕ ವೈಜೀಣಿ ವಯಚೆ ಭರ್‍ವಸ ಆನ್ನೀಕೇ ಚ್ಹಡ ಜಾಲ್ಲೆ. ನವ್ವಾ ಮ್ಹಹಿನೋ ಭೊರಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿಕ ಬಾಳಾಂತಿರೆಚೆ ಧೂಖಿ ಶೂರ ಜಾಲ್ಲಿ. ವೈಜೀಣಿ ಹೇ ವಿಷಯು ರಾಣಿಕ ಪಾವಯಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಣಿ ವರೇನ ಧೂಖಿ ಆಯ್ಯಿಲೆ ವರಿ ನಟನ ಕೊರಚಾಕ ಲಾಗ್ಲಿ. ವೈಜೀಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರ್ಭಿಣಿಕಪಯ್ಲೆ ಬಾಳಾಂತಿರೆಂತು ಜನ್ಮಿಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಚರಡಾಕ ಅವಯಿನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಚರಡಾಕ ತುಗೆಲೇಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಡ್ನು ಮುಖಾರ ತಾಕ್ಕಾ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಭಿವೋನು ತಿಗೇಲೆ ದೋಳೆಕ ಆಂಗ್ವಲೆ ಬಾಂದಿಲಿ. ಆನಿ ತಿಗೆಲೆ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಜಾಲ್ಲ ಸತ್ತಾ ಗುಟ್ಟಾಂತು ತ್ಯಾ ಚರಡಾಕ ರಾವಳಾಕ ವ್ಹರ್ನು ರಾಣಿಕ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹೊಣು ಘೋಷಣ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆಕ್ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಲೆ ದೋಳೆಕ ಬಾಂದಿಲೆ ಆಂಗ್ವಲೆ ಸೊಡೋನು ಏಕ ಮಾಸಾಚೆ ಮುದ್ದೊ ದಾಖೋನು ಹೇಂಚಿ ತೂಂವೆ ಬಾಳಂತಿ ಜಾಲೀಲೆ ಮ್ಹೊಣು ತಿಕ್ಕಾ ಒಪ್ಸುಚಾಕ ಪಳಯಿಲಿ. ಜಾಲಯಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯ್ಲಮನೀಷಿ ತಾಕ್ಕಾ ಕಬೂಲ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೆಗೆಲೆ ಬಾಮ್ಣಾಕ ಆಪೋನು ತುಕ್ಕಾ ರಾಝಭಟಾಕ ಧೋರ್‍ನು ದಿತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಭೀವಯಿ. ತೆದ್ನಾ ವೈಜೀಣಿ ಆನ್ನೇಕ ಕಾಣಿ ಬಾಂದೂನುಏಕಳೋ ವ್ಹಡ ಶ್ರೀಮಂತಾಕ ಚರಡುಂವ ನಾಶಿ ತಾಗೆಲೆ ಆಸ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ ರಾಯಾಕ ವಚ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲೆ. ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆ ಮೆಗೆಲೆ ಪಾಯು ಪೋಡ್ನು ಮಾಗ್ಗಿಲ್ಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಪೂರಾ ಕೊರಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮ್ಹೊಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಕ ಹಾತೂ ಭರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ದಿವನು ಆನಿ ತೋಂಡ ಸೋಣಾಕ್ಕಾ, ತುಗೆಲೊ ಪೂತು ವ್ಹಡ ಶ್ರೀಮಂತಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ವಾಡ್ತಾ, ತಾಕ್ಕಾ ಚಾಂಗ ಭವಿಷ್ಯ ಮೆಳ್ತಾಮ್ಹೊಣು ಅವಯಿಲೆ ಅಂತಃಕರಣ ಪುಲ್ಚೆ ವರಿ ಫುಗ್ಗೇಲಿ.ಆಸ್ಸೋ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಘರ್‍ಕಡೆ ಗರೀಬಪಣಾಂತು ವಳವಳ್ತಾ ವಾಂಚೆ ಬದಲಾಕ ತ್ಯಾ ಚರಡ ಖಂಯಿತರಿ ಚಾಂಗ ಜಾವ್ನು ವಾಂಚಲೇರಿ ತ್ಯಾಂಚಿ ಪುರೊ ಮ್ಹೊಣು ತೀ ಬ್ರಾಹಣ ಬಾಯ್ಲಮನೀಷಿ ತ್ಯಾ ಚರಡಾಕ ಚಾಂಗ ಕರಿ ಮ್ಹೊಣು ದೇವಾಲೆಂ ಮಾಗ್ಲಿ.
ರಾವಳಾರಾಕ ರಾಣಿಲೆ ಪೂತು ಜಾವ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಚರಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾವ್ನೂ ವಾಡಲೊ. ರಾಯು ಸುಶೀಲಾಲೆ ಮರಣಾ ನಂತರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಜಾವ್ನು ತೋಂಚಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುಲಾಚೆ ಮುಖಾವಯಲೆ ರಾಯು ವರೇನ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಕುಲಪುರೇತಾಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ತೋಂ ಪಿತೃ‌ಋಣ ಪಾವಯಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಗಯಾಕ ಭಾಯ್ರಿ ಸರಲೊ. ದೀರ್ಘ ವಾಟ. ವಾಟ್ಟೇ ಮಧೇ ಕಾಳೋಕು ಜಾವ್ನು ಘೆಲೀಲೆ. ತಾಜೇನ ಏಕ ಗೃಹಸ್ಥಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ಮೊಕ್ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಲೆ ಬಾಯ್ಲೇಲೆ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಜಾಲೀಲೆ. ತ್ಯಾ ಘರಾಕ ಏಕ ಶಾಪು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಥಂಯಿ ಖಂಚೇಯಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡು ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸೊ, ಶಾಪ ಪ್ರಮಾಣೆ ಷಷ್ಠಿದೇವಿ ಚರಡು ಜನ್ಮಿಲೆ ಪಾಂಚವೇಂ ದಿವಸು ಯವ್ನು ತ್ಯಾ ಚರಡಾಕ ಮಾರ್ನು ಕಾಡ್ನು ವತ್ತಾಶ್ಶಿಲಿ. ಆಜಿ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಯು ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಕೂಡಾಚೆ ಭಾಯ್ರಿ ಬಾಗ್ಲಾಕ ಆಡ ಜಾವ್ನು ನಿದ್ದಯಿಲೊ. ತಾಕ್ಕಾ ದಾಂಟಿನಾಶಿ ಕೋಣಾಕ ಮುಖಾರ ವಚ್ಚೆಕ ಜಾಯ್ನಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ನವೀನ ಜಾಗೋ ನ್ಹಂಹಿವೇ ತಾಕ್ಕಾ ನೀದ ಯೇನಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಷಷ್ಠಿದೇವಿನಿ ಭಿತ್ತರಿ ಯವ್ಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಾಯ್ರಿಯವ್ನು ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ ದಾಂಟೂನು ಆಯಲೇರಿ ತುಗೆಲೆ ಮಾತ್ತೆ ಹಜಾರ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನು ವತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಆವೇಶಾನ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಥಂಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಕ ಪಳೋನು ಷಷ್ಠಿದೇವಿ ಭಿಲ್ಲಿ ಆನಿಹಾಂವ ಇತ್ಲೆ ಕಾಳ ಆಯ್ಯಿಲ ತೆದ್ನಾ ಗಪ್ ಉರ್‍ತಾಶ್ಶಿಲಿ. ಆಜಿ ಕಿತಯಾಕ ತೂಂ ಆಡ ಘಾಲ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಘರಾಣಿ ವಯ್ರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಶಾಪ ತುಕ್ಕಾ ಗೊತ್ನಾವೇ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ.


ತಾಕ್ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತಾ ಹಾಗೇಲಿ ಅವಯಿ ಸದ್ಘುಣಿ, ಪುತ್ತಾಲೆ ಬರೇಪಣಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೀವಂತಿಕಾ ವ್ರತ ಶೃದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿರಿ, ನೇಮು ನಿಯಮಾರಿ ಕರ್ತಾ. ತೀ ಮಾಜಲಾಗ್ಗಿ ವೆಗಳೆ ಕಸಲೇಯಿ ನಿಮ್ಗಿನಾ, ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೀ, ಚಾಂಗ ಕರಿ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾಗೆಲೆ ರಾಕವಣಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಜ್ಜೇರಿ ಆಸ್ಸಾ. ಆಜಿ ಹೇ ಘರ್‍ಚಾನಿ ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ ವ್ಹರಚಾಕ ಜಾಗೋ ದಿಲ್ಲೆ, ಜವಣ ದೀವ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹೇ ಘರಾಣಿ ವೈಚೆ ಶಾಪು ನಾಶ ಜಾವೋ ಮ್ಹೊಣು ಹಾಂವ ಆದೇಶ ಕರತಾ. ತೂಂವ ಪರತ ವಸ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಹೆಕ್ಕಡೆ ಯವ್ನಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಷಷ್ಠಿದೇವಿಕ ವಾಪಾಸ ಪೆಟಯಿಲಿ. ಸಕ್ಕಾಣಿ ಉಟಯತನಾ ಚರಡು ಜೀವಂತ ಆಸ್ಸುಚೆ ಪಳೋನು ಗ್ರಹಸ್ಥಾಕ ಆನಿ ತಾಗೆಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ ಸಂತೋಷ ಜಾಲ್ಲೆ. ತುಗೆಲೆ ಪುಣ್ಯಾಚಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಚರಡು ವಾಂಚ್ಲೆ ಮ್ಹೊಣು ತಾನ್ನಿ ರಾಯಾಕ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರನು ಪೆಟೈಲೆ. ರಾಯು ಗಯಾPಕ ವಚ್ಚುನು ಪಿಂಡ ಘಾಲತಾನಾ ಆನಿ ದೋನ ಹಾತು ವಯ್ರಿ ಉಬೂನು ಆಯ್ಲೆ. ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಂತು ಪಿಂಡ ದವರೀಲೊ ರಾಯು `ಅಶ್ಶಿ ಕಿತಯಾಕ ಜಾಲ್ಲೆ? ಮ್ಹೊಣು ಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ನಿಮ್ಗಿಲೊ. ತೆದ್ನಾ ತಾನ್ನಿತುಕ್ಕಾ ಜನ್ಮು ದಿಲೇಲಿ ಆನಿ ಪೊಶ್ಶಿಲಿ ಅವಯಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೊಗ್ಗ ಲೋಕ ಆಸ್ಸಾತಿ, ಜಾವ್ಕಾ ಜಾಲಯಾರಿ ವಚ್ಚುನು ನಿಮ್ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ರಾಯು ಪರತ ಆಯ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಹೇ ವಿಷಯು ಅವಯಿಲಾಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಗೂನು `ಜೀವಂತಿಕಾ ವ್ರತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ? ತ್ಯಾ ತೂಂ ಕರ್‍ತವೇ? ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗಿಲೊ.
“ಕೈಕಿ ಮಾಕಸೀಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಗುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕಾ ಕಳ್ಳಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿಲೇಲಿ ರಾಣಿ ಸತ್ಯ ಸಕ್ಕಡ ತಾಕ್ಕಾ ಸಾಂಗಲಿ. ವೈಜೀಣಿಕ ಆಪೋನು ವಿಚಾರ ಕೊರನು ತೋಂ ಆಪಣೇಲೆ ಜನ್ಮದಾತಾಂಕ ರಾವಳಾರಾಕ ಆಪೋನು ಯೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಾನು ಕೊರನು, ಧನ-ಕನಕ ದಿವನು ಪೆಟಯಲೊ.
ತ್ಯಾ ಜೀವಂತಿಕ ವ್ರತ ಕೊರಚೆ ತಾಕೂನು ಘರ್‍ಕಡೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಘಡ್ನಾ, ಘರ್‍ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತಾ ಸ್ಥಿರ ಜಾವ್ನು ರಾಬತಾ, ಸಂತಾನ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಂಬಿಕೆನ ಹೇ ವ್ರತ ಶ್ರಾವಣಾಂತು ಯವಚೆ ಚಾರ ಜಾಂವೊ ಪಾಂಚ ಶುಕ್ರಾರ ಕರತಾತಿ. ಗೌರಿ ಬರೋನು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಕೊರನು, ನಮ್‌ನಮೂನೆಚೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಯಾರ ಕೊರನು, ದೇವಿಕ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರನು ಆರ್ತಿ ಕರತಾತಿ. ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಹೊಂಟಿ ಭೊರನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದ ಸಾಂಗತಾತಿ. ತಾಂಗೆಲೆ ಘರ್‍ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸ್ಥಿರ ಜಾವ್ನು ರಾಬ್ಬೂನು ತಾಂಗೆಲೆ ಆಶಾ, ಅಭೀಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಕರತಾ ಮ್ಹೊಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತೇನಿ ವಚನ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಯಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತರಿ ಶ್ರಾವಣಾಂತು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರಾರ ಚೂಖನಾಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಕರಾ. ಸಾಂಜವಾಳಾ ಗೌರಿ ಪದ ಮ್ಹೊಣು ಆರ್ತಿ ಕರಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?