Search for:

ಶ್ರಾವಣ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ

Spread the love

ಹೆಜ್ಜೆರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಘಾಲತ ಆಯ್ಲಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಗಲಗಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆವಾಜ ಕರತಾ
ಆಯ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ||೧||
ತಾಂಬಡೆ ಕಾಪಡ ಪಾಚವಿ ಚೋಳಿ
ಭಾಂಗ್ರಾ ಫೂಲಾ ವಯರಿ
ಮೊತ್ಯಾನ ಭರಿಲೆ ಮೊರಾಚೆ ಶರಗ
ಭಾರಿ ಚಂದ ಭಾರಿ ||೨||
ಮಾತ್ಯಾಕ ಶೋಭಿತಾ ವಜ್ರಾ ಕಿರೀಟ
ಗಳ್ಯಾಕ ಘಾಲ್ಲೆ ಹಾರ
ನಿಡ್ಲಾರಿ ಲಾಯಲಾ ಭಾಂಗ್ರಾಚೊ ತೀಳೊ
ತಾಂಬಡೆ ಪೊವಳೆಂಚೊ ||೩||
ಹಾತಾಕ ಶೋಭಿತಾ ರತ್ನಾಚಿ ಕಂಕಣ
ಕುರಟಾಕ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಾಟ್ಟೊ
ಹಾತಾಂತು ಧರ್‍ಲೆ ಖಡ್ಗ ಆನಿ ಢಾಳು
ಬಸ್ಲಿ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪೀಠಾರಿ
ಶುಕ್ರವಾರು ತೊ ಶುಭ ವಾರು ||೪||
ತಿಗೆಲೆ ಪೂಜಾ ಕರ್‍ಯಾ
ಶ್ರಾವಣಾಂತು ಹೊಂಟಿ ಭೋರುನು
ಆಯ್ಯಪಣ ಘೇವ್ಯಾ
ಸಾವಳಿ ಮ್ಹಣಕಿ ಸಂಗತಿಕ ಉರ್‍ತಾ
ಕಷ್ಟಾಂತು ಆಮಕಾ ರಾಕತಾ
ಮಾಗಿಲೆ ಸರ್ವ ದಿತ್ತಾ ಆಮಕಾ |ಮೆಗೆಲೆ ಇಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ತೀಂಚಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ||೫||


ಸರ್ವಾಂಕ ರಾಕ್ತಲಿ ತೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಸರ್ವಾಂಕ ರಾಕ್ತಲಿ ತೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಸರ್ವಾಂಕ ದಿತ್ತಲಿ ತೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ||ಅ||
ಸಾವಳಿ ಮ್ಹಣಕಿ ಫಾಟ ಉರಲಿ
ಜಗಾಂತು ಎಕ್ಲಿ ತೂ ರಾಕ್ತಲಿ
ಮೆಗೆಲೆ ತುಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೇ ಜನ
ಜಗ ಹೇ ತುಗೆಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ತುಗೆಲೆ ಇಚ್ಛೆನ ಸರ್ವಕರತಲಿ
ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೇ ಜನ
ರಾಕುನು ದವರ್‍ತಾತಿ ಫಾಲ್ಲೆಕ ಮ್ಹೋಣು
ಫಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣತನಾ ವತ್ತಾತಿ ಸೋಣು
ಬರೆಪಣ ಆಮಗೆಲೆ ಜಗಾಂತು ಉರ್‍ತಾ
ಭರ ಭರ ದೇಹ ಜೋಳ್ನು ವತ್ತಾ.

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆ ಆರತಿ


ಆರತಿ ದಾಖಯತಾ ತುಕಾ ಜಯ ಮಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಆರತಿ ಮ್ಹಣತಾ ತುಕಾ ಜಯ ಮಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಜಯ ಜಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯ ಮಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಶುಕ್ರವಾರ ತೋ ತುಗೆಲೊ ದಿವಸು
ಕರತಾ ತುಕಾ ಆಮ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವು
ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋರ್‍ನು ಕರೆ ಬರೆಪಣ
ಸುಮಂಗಲಿ ತೂ ದೀ ಅಯ್ಯಪಣ||೧||
ನಿಮಿತ ಮಾತ್ರ ಆಮ್ಮಿ
ಘಡೋಚಿ ತುಗೆಲಿ ದಯಾ
ದಯಾಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಂತೋಷಿ
ಕೃಪಾಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಂತೋಷಿ
ಕಷ್ಟ ದೂರ ಕೋರ್‍ನು ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಕೋರ್‍ನು
ಕರಿ ತೂಮೆಗೆಲೆ ಮನ ಸಂತೋಷು
ಘಡೊ ಬರೆಪಣ ಸದ ಘರಾಂತು
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭರೊ

  • ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ, ಎಕ್ಕಂಬಿ

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?