Search for:
  • Home/
  • Blog/
  • ವೈಶಾಖ (SUMMER) 5ವೇಂ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ

ವೈಶಾಖ (SUMMER) 5ವೇಂ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ

Spread the love

ವರಸಾಚೆ ತೀನಿ ಕಾಲಾಂತು ವೈಶಾಖ ಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾಲ. ಏಕ್ಕಡೆ ದಗ್ಗ ಜಾಲಯಾರಿ ಆನ್ನೇಕ್ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯಾಂಕ ಪಿವಚಾಕ ಉದ್ದಾಕ ಮೇಳ್ನಾ. ಗಾಂಯಿ ಗೊರವಾಂಕ ಅಂತೂ ಪಿವಚಾಕ ಉದ್ದಾಕ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ಕಾವಚಾಕ ವರೇನ ತಣ, ಪಾಲ್ಲೊ ಮೇಳ್ನಾ. ನಂಯಿ-ಬಾಂಯಿ ಸಕ್ಕಡ ಸುಕ್ಕೂನು ಆಸ್ತ. ತೆದ್ನಾ ಜಾಡ-ರೂಕ್ಕಾಚೆ ಪಿಕ್ಕಿಲೆ ಪಾನ ಜೋಡ್ನು ವಚ್ಚುನು, ನವೀನ ಚಿಗ್ರ ಅಂಕುರ್‍ತಾ. ವೈಶಾಖಾಂತು (ವಸಂತ ಕಾಲಾಂತು) ತಿತ್ಲೆ ಕಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲೀಲೆ ಆಹಾರ ರೂಕ ವಾಪರ್‍ತಾ. ತಶೀಚಿ ಆಮ್ಮಿ ಶರೀರಾಂತು ಚರಬಿ ರೂಪಾಂತು ದವರೂನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಆಹಾರ ಅಂಶ ಕರ್‍ಗೂಸೂನು ಘೆವಚಾಕ ವೈಶಾಖಾಂತು ಸದವಕಾಶ ಮೇಳ್ತಾ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಹೇ ಕಾಲಾಂತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯಾ ಮಸ್ತ ಮಂದ ಆಸ್ಸುಚಾ ವೊಚ್ಚುನು ಹಗೂರ ಆನಿ ದ್ರವಾಹಾರ ಚ್ಹಡ ಚ್ಹಡ ಸೇವನ ಕೊರಕಾ. ತಸ್ಸಾಲೆ ವೈಶಾಖಾಚೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹೇ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಮೂಖಾಂತರ ತುಮಕಾ ಕೊರನು ದಿತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಪಾಲನ ಕೆಲಯಾರಿ ಖಂಡಿತ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಜಾತ್ತಾ. ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ತುಮ್ಮಿ ವಾಜ್ಜುನು ಇತರ ಕೊಂಕಣಿಗಾಂಕ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ ಶೇರ್ ಕರಾ. ಕೊಂಕಣಿಗಾನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜುಚಾಕ ಉತ್ತೇಜನ ದಿಯ್ಯಾತಿ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಹೇಂಚಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾಂತು ಮೆಳ್ತಾ. ಮುದ್ದಾಂ ವಾಜ್ಜಿಯಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹೇ 5ವೇಂ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ

`Summer’ Flip E-Book Link : http://


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?