Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಪುರಾಣಾಂತು ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೇಚೆ ಮಹತ್ವ

ಪುರಾಣಾಂತು ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೇಚೆ ಮಹತ್ವ

Spread the love

p 1

ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸು ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಠಾಚೆ ಸ್ವಾಮೆಂ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಚಾಂಕ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರಚೆ ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸ್ಸ. ಆಜಿ ಆಮ್ಗೆಲೇಚಿ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಪನ್ವೆಲಾಂತು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಕ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣ ದಿವನು ಅನಯಗ್ರಹ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಆಯ್ತವಾರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೦, ೨೦೨೩ ತಾರೀಖೆಕ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಘಾಲತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ಯಾ.
ಜಾಲಯಾರಿ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಚೆ ಮಾಕಸಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಉದ್ದೇಶ, ಮೆಳಚೆ ಮುನಾಪೋ ಮಸ್ತ ಲೋಕಾಂಕ ಗೊತ್ನಾ. ಪದ್ಮಪುರಾಣಾಂತು ಸಾಂಗಿಲ್ವರಿ ಏಕ್ಪಟಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಹಿತ ಸಕ್ಕಡ ದೇವದೇವತಾ ಸಮೂಹ ವೃತ್ರಾಸುರ ತಾಕೂನು ಹಾರುನು ವತ್ತಾತಿ. ಆನಿ ತಾನ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಹರಿ ಲಾಗ್ಗಿ ವಚ್ಚುನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರನು ಮದದ್ ಮಾಗತಾತಿ. ತೆದ್ದನಾ ಶ್ರೀಹರಿ `ತುಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ ಧಾರಣ ಕೊರನು ವೃತಾಸುರ ಬರಶಿ ಯುದ್ಧ ಕರಾ‌ಆನಿ ಜೀಕ ಪಾವಾ ಮ್ಹೊಣು ಕೃಪಾ ಪೂರ್ವಕ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಗ್ಲೋ. ಸಕ್ಕಡ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಹರಿಲೊಂ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ವೃತಾಸುರ ವಯ್ರಿ ಯುದ್ಧಾಕ ವಚ್ಚುನು ಜೀಕ ಪಾವ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಥಂಯಿಚಾನ ಸಕ್ಕಡ ವೈಷ್ಣವ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಹೇ ಶತ್ರು ಬರಶಿ ಜೀಕ ಹಾಡ್ನು ದಿತ್ತಾ, ತಾಕ್ಕ ಬರಶಿ ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧಾದಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ತಾಕೂನು ಜಿಕಚಾಕ ವರೇನ ಮದದ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ತಾಂತು ಸಾಂಗಲಾ. ತ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣಾಚೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಂತು ಈಶ್ವರಾನಿ ಪಾರ್ವತಿಕಅಗ್ನಿತಾಪ್ತ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಲೋಕಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳಾ.


ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ವೈಷ್ಣವತ್ವಾಚೆ ಲಕ್ಷಣ(ಸಂಕೇತ). ಮಾಧ್ವ ತತ್ವಾಂತು ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಕ ಮುಖೇಲ ಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಸಾ. ಹರಿವಂಶಾಂತು, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಾಂತು ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರನು ಘೆತ್ತಿಲ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ದ್ವಾರಕೇಕ ಯವ್ಯೇತ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಿ ಆದೇಶ ಕೆಲೀಲೆ. ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಘೆವಚೆ ತಾಕೂನು ತಮೋಗುಣಾಚೆ ಶಕ್ತಿ – ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೂರ ಜಾತ್ತಾ ಆನಿ ಶಂಖ ತಸ್ಸಾಲೆ ತಮೋಗುಣಾಕ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾವ್ನು ಬದಲ ಕರ್ತ ಕಂಯಿ. ಸಕ್ಕಟ ವೈಷ್ಣವಾನ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನಿ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಸಕ್ಕಟಾನಿ ) ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರೋನು ಘೆವ್ಕಾ. ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಜಾತಕರ್ಮ, ಚೌಲ, ಮೂಂಜಿ, ವ್ಹರಡೀಕೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಕೊರನು ಘೆವ್ಕಾ. ಹೇ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಮುಖಾರಸೂನು ವ್ಹರಚೆ ಸಂಕೇತ.
ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣಾಚೆ ಮಹತ್ವ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಸನಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಂಗೆಲೆ ಚಕ್ರಸ್ತುತಿ, ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ-ಫಲಿಸೌರಭ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರಾಲೆ ತಪ್ತಚಕ್ರ ಮೀಮಾಂಸ, ಮಹಾನ್ ರಾಮಾಮೃತಾಬ್ರಹ್ಮೃತಾಬ್ರಹ್ಮೃತಾಭಿನಯ , ಚಾಲಾರಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯಾಲೆ ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ ಸಾಗರ; ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಾಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಳಿ, ಚಾಲಾರಿ ಶೇಷಾಚಾಂರ್ಯಾಲೆ ನಿರ್ಣಯ ರತ್ನ, ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಸಮರ್ಥನಂ ಕುಂಡಲಗಿರಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಗ್ರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಾಕೂನುವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆ ಆದಿ ಪುರಾಣ ಆನಿ ಗ್ರಂಥಾಂತು ಸಾಂಗಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಠಾಚೆ ಯತಿವರ್ಯ ತಾಕೂನು ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರೋನು ಘೆವ್ಯೇತ. ಗೃಹಸ್ಥಾಂಕ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರಚೆ ಅಧಿಕಾರು ಆಸ್ಸನಾ. ವಾಮನ ಪುರಾಣಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೊರನು ಘೆತ್ತಿಲ್ಯಾಕ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೀಚಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪುರಾಣಾಂತು ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಸ್ತ ವಿಷಯು ಬರೆಯಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಆನ್ನೇಕ ಪಂತಾ ತ್ಯಾ ವಿಷಯು ತುಮಕಾ ಕಳಯತಾ.

(ಹೇ ಲೇಖನಾಂತು ಘಾಲೀಲೆ ದೊನ್ನೀ ದೃಶ್ಯ ಪನ್ವೇಲಾಂತು ಆಜಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ದಿತ್ತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ. ಉಪರಾಂತ ಥಂಯಿ ಭಜನ ಚಲ್ಲೆ.)


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?