Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ದುಡ್ಡು, ಕೀರ್ತಿ, ಯಶ ದಿವಚೆ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರ

ದುಡ್ಡು, ಕೀರ್ತಿ, ಯಶ ದಿವಚೆ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರ

Spread the love

ಮನಾಚೆ ಸಮಾಧಾನಾಕ ಆನಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ನಾಮಜಪ ಸ್ಮರಣ ಮಸ್ತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಪರ್‍ಪರತ ಸಾಬೀತು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಕೆಲವ ವೆಗಳೆ ಧರ್ಮಾಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ದಿವ್ಸಾಂತುಕಿ, ಅಠ್ವಡೆಂತು ಆಮಕಿತ್ಲೆ ವೇಳು ಕಾಡ್ನು ದವರಚೆ ರಿವಾಜು ಆಸ್ಸಾ. ತಾಜೇನ ಮನಾಚೆ ಭಯಿ, ಚಿಂತಾ, ಆತಂಕ ದೂರ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹರ್‍ಯೇಕ ಶೃದ್ಧಾಳು ಮನುಷು ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಆಪಣೇಲೆ ಕುಲದೇವಾಲೆ ನಾಂವೆ ಇಷ್ಟ ದೇವಾಲೆ ಜಪು ಕರತಾ ಆಸತಾ. ಆಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಚರಣೆಚೆ ಶುಭಾವಸರಾಂತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕರತಾಲಿ ಆಸ್ಸೊಂತಿ ಜಾಂವೊ ಕರನಾಶಿ ಆಸಲೇರಿ ವರೇನ ಸಕಡಾನಿ ತಿಗೆಲೆ ನಾಮ ಜಪು ಕೊರನು, ಕೃಪಾ ಘೇವ್ನು ಮನಾಚೆ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರನು ಘೆವೋಂತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಾರಣಾನಿ ತಿಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೇ ಮಂತ್ರ ಖಾಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾ ದಿವಸು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಕಾ ಮ್ಹೊಣು ನಾ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸು, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರಾರಾ ಶೃದ್ಧೇರಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಜಾಲಯಾರಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ್ತಿ ಜಾತ್ತಾ.

  • ದುಡವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
    ”ಓಂ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ
    ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಮ ಗೃಹೇ ಧನ ಪೂರಯೇ, ಧನ ಪೂರಯೇ
    ಚಿಂತಾಯೇಂ ದೂರಯೇ – ದೂರಯೇ ಸ್ವಾಹಾ”

ಖಂಚೇ ಕಾಯಾಂತು ಯಶ ಪಾವಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ”

ಧಾನ್ಯ-ಧನಾ ಆಸ್ಸ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಪದ್ಮನಾನೇ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮ ಸಂಭವೇ ತಮ್ನೇ ಭಜಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಯೇನ್ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ”

ಖಂಚೇ ಕಾರ್ಯಾಂತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ”

ಘರ್‍ಕಡೆ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನಿ ವಾಸ ಕೊರನು ಆಸ್ಸುಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ”

ಬಾಯ್ಲ-ಬಾಮ್ಣಾಮಧೇಚೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಮುಧುರ ಜಾವಚಾಕ ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ”

ಚ್ಹಡ ಚ್ಹಡ ದುಡ್ಡು ಕಮೋಯಚಾಕ ತಾವರೆ ಮಾಳ ಧೋರನು ಮ್ಹಣಾಂತಿ
”ಧನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ”
”ಓಂ ಧನಾಯ ನಮಃ”

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ
೧. ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ ಭವನೇಷ್ವಲಕ್ಷ್ಮಿಃ|
ಪಾಪಾತ್ಮನಾಂ ಕೃತಧಿಯಾ ಹೃದಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಃ||
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತಾಂ ಕುಲಜನಪ್ರಭವಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾ|
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ನತಾಃ ಸ್ಮ ಪರಿಪಾಲಯ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಂ||

೨. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ದತೆ ಆರ್ತ ಹಂತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ
ಸಮೃದ್ಧಂ ಕುರೂ ಮೇ ಸದಾ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಂ ಮಾಯ
ಶ್ರೀ ಪೀಠೇ ಸುರ ಪೂಜಿತೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೇ
ಮಹಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ||
ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||

೪. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಮ
ಗೃಹೇ ಧನ ಪೂರಯೇ, ಧನ ಪೂರಯೇ
ಚಿಂತಾಯೇಂ ದೂರಯೇ ದೂರಯೇ ಸ್ವಾಹಾಃ|
ಪದ್ಮ ಸಂಭವೇ ತನ್ಮೇ ಭಜಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ
ಯೇನ್ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ||

೬. ಓಂ ಸರ್ವಾಬಾಧಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಾಹ ಸುತಾನ್ವಿತಾ
ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ್ ನ ಸನ್ಶಯ ಓಂ ||

(ಸಂಗ್ರಹ)


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?