Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ತುಕಾರಾಮಾಲೆಂ ಬೇವಾ ಕಾಡ್ಡೆಚೆ ಪಾಯ್ಸು

ತುಕಾರಾಮಾಲೆಂ ಬೇವಾ ಕಾಡ್ಡೆಚೆ ಪಾಯ್ಸು

Spread the love

ವಿಠಲಾಲೊ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಜಾಲೀಲೊ ತುಕಾರಾಮಾಂಕ ವಿಠಲೂಚಿ ಸರ್ವಸ್ವ. ವಿಠಲಾಲೊ ಕೃಪೇನಿ ತಾಂಕಾ ಖರೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾಲೀಲೆ. ಮಹಾ ಭಕ್ತ ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಲೆ ವಿಷಯ ಕೋಳ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಕೆದ್ನಾಯಿ ಹರಿ ಸ್ಮರಣ ಕರತಾ ಆಪಲೆ ಕಾಮ ಕಾರ್‍ಯಾಕ ಚ್ಹಡ ನಜರ ಘಾಲ್ತಾ ಆಶಿಲೆ. ತಾನ್ನಿ ವಿಠಲಾಲೊ ಭಕ್ತ ಜಾವನಾಸಲೇರಿ, ಹಾಂಕಾಯಿ ಸಬಾರ ಲೋಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಶಿಲೆ. ಏಕ್ಪಂತಾ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕ ಸಕ್ಕಡ ಮೇಳ್ನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೊರನು ಯವ್ಕಾ, ದೇಶಾಚೆ ಸಕ್ಕಡೆಂ ಆಸ್ಸುಚೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇಂತ್ರಾಂತ ನಾವ್ನು ಯವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ತೀರ್ಮಾನ ಘೆತ್ಲೆ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬರಶಿ ತುಮ್ಮೀ ಯವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ತುಕಾರಾಮಾಂಕ ಮಾಗಣಿ ಕೆಲ್ಲೆ. ಜಾಲಯಾರಿ ಭಕ್ತ ಆನಿ ಜ್ಞಾನೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೊರನು ಘೆತ್ಲೆ ಮಾಗಿರಿ ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಲೆ ಬರಶಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಿ ಆಸ್ಸುಕಾಚಿ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ತಾನ್ನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಕ ಪಳಯಚಾಕ ದುಸರೆ ಬಗಲೇನ ಕಿತಯಾಕ ವಚ್ಕಾ?
ಪಾಂಡುರಂಗಾನಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ಜಾಗೋ ಖಂಯಿ ಆಸ್ಸಾ? ಆಮ್ಮಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಡೇನಂಯಿ ತಾಕ್ಕಾ ಪಳಯಚೆ ವ್ಹಡ; ಹಾಂವ ಹಾಂಗಾಚಿ ಉರ್ನು ವಿಠಲಾಲೆ ಭಜನ ಕರತಾ, ತುಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ವಚ್ಚುನು ಯೆಯ್ಯಾತಿಮ್ಹೊಣು ತುಕಾರಾಮಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ಜಾಲಯಾರಿ ಹೇ ಉತ್ರಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ಮಸ್ತ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ.ತುಮ್ಮಿ ಯಾನಾ ಜಾಲಯಾರಿ ವಚ್ಚೊ, ತುಮಗೆಲೊ ತರಪೇನ ಖಂಚತರಿ ಏಕ ಪದಾರ್ಥ ಆಮ್ಕಾ ದಿವ್ಕಾಚೀಚಿ. ಘೆಲ್ಲಿಲೆ ಕಡೇನ ಸಕ್ಕಡ ತ್ಯಾ ಪಳೋನು ಘೇವ್ನು ತುಮಗೆಲೆ ಉಡಗಾಸು ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಾವತಾತಿ ಆನಿ ಜಾಗೃತೇರಿ ಪರತ ಹಾಡ್ನು ತುಮಕಾ ಪಾವಯತಾತಿ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಲಾಲ್ಲಿ ಮಾರನು ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ತುಕಾರಾಮಾಂಕ ಹಾಸು ಆಯಲೊ. ಥಂಯಿಚಿ ಆಶಿಲೆ ಕೋಡ ಬೇವಾಚೆ ರುಕ್ಕಾ ತಾಕೂನು ಏಕ ಕಾಡ್ಡಿ ಮೊಡ್ನು ತಾಂಕಾ ದೀವ್ನು ತುಮಗೆಲೆ ಸಕಟಾಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆನಿ ಸಂತೋಷ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮೆಗೆಲೆ ತರಪೇನಿ ಹೇ ಕೋಡುಬೇವಾ ರುಕ್ಕಾಚೆ ಕಾಡ್ಡಿಕ ಧಾಡ್ನು ದಿತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ. ತುಮ್ಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ನಾತ್ತಾನಾ ತಾಕ್ಕಾಯಿ ನಾಣೇಯಾ, ತುಮ್ಮಿ ದೇವಾಲೆ ದರ್ಶನ ಕರತಾನಾ ತಾಕ್ಕಾಯಿ ಕರೇಯಾ ಆನಿ ಜಾಗೃತೇನಿ ವಾಪಾಸ ಹಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂತಿ. ಸಕ್ಕಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮ್ಹಣಚೆ ವರಿ ತ್ಯಾ ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿ ಘೇವ್ನು ತುಕಾರಾಮಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಕ ಭಾಯರ ಸರಲೆ.

ಸಕ್ಕಡ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ತೀರ್ಥಾಂತು ತಾನ್ನಿ ನಾತ್ತಾನಾ, ದೇವಾಲೆ ದರ್ಶನ ಕರನಾ ತ್ಯಾ ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿಕ ವರೇನ ಕರೈತಾಶಿಲೆ. ಅಶ್ಶಿ ಮಸ್ತ ಜಾಗೃತೇರಿ ದವರೂನು ಘೇವ್ನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸಂಪಲೆ ಉಪರಾಂತ ತ್ಯಾ ಕೋಡು ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿ ಹಾಡ್ನು ಭಯ-ಭಕ್ತೀನಿ ತುಕಾರಾಮಾಂಕ ವಾಪಾಸ ದಿಲ್ಲೆ. ಪಯಲೆ ಕಾಲಾಂತು ಕಾಶಿ, ತಿರಪತಿ ಆದಿ ವ್ಹಡ ವ್ಹಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೊರನು ಆಯಲೆ ಉಪರಾಂತ ಕಾಶಿಸಮಾರಾಧನ, ತಿರ್ಪತಿ ಸಮಾರಾಧನ ಮ್ಹೊಣು ದೋಸ್ತ, ಸೊಯರ್‍ಯಾಂಕ ಆಪೋನು ಜವಣ ಘಾಲ್ಚೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಶೀಚಿ ತುಕಾರಾಮಾನಿ ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿ ರೂಪಾಂತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೊರನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಆಪಣೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆ ಉಡಗಾಸಾಕ ಆಪಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಭಕ್ತಾಂಕ ಜವಣಾಕ ಆಪಯಲೆ. ತುಕಾರಾಮಾ ಘರ್‍ಕಡೆ ಜವಣಾಕ ಆಪಯಲಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಭಕ್ತಾಂಕ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ ಗೌರವು! ಸಕ್ಕಡ ಸಂತೋಷಾನಿ ಆಯಲೆ. ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ರಾಂದಪ ಸಕ್ಕಡ ದೇವಾಕ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರನು ಜಾಲ್ಲ ನಂತರ ಪಾನ್ನ ಘಾಲ್ಲೆ. ಆಯ್ಯಿಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಭಕ್ತ ಜವಣಾಕ ಬಸಲೆ. ತುಕಾರಾಮುಚಿ ಸ್ವತಃ ವಾಡಚಾಕ ರಾಬಲೊ. ಪಯಲೆ ಸಕಟಾಂಕ ವಿಠಲಾಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಮ್ಹೊಣು ಸಕ್ಕಡೆ ವಚ್ಚುನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೊರನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ತ್ಯಾ ಕೋಡು ಬೇವಾ ಕಾಡ್ಡಿ ಘಾಲ್ನು ಕೆಲೀಲೆ ಪಾಯಸು ವಾಡಲೆ. ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಖುಶೇನಿಜೈ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಮ್ಹೊಣು ಜಯಘೋಷ ಕೊರನು ಪಾಯ್ಸು ಘೇವ್ನು ಜಿಬ್ಬೆರಿ ದವರಲೆ. ತಾಜ್ಜೆ ಕೋಡಸಾಣಿನಿ ವಳವಳಲೆ. ಏರಂಡೇಲ ತೇಲ ಪಿಲ್ಲಿಲ ವರಿ ತೋಂಡ ಕಿವಚೂನು ಹೇ ಸಮ್ಮವೇ? ಮ್ಹಣ್ಚ ವರಿ ತುಕಾರಾಮಾಕ ಬೇಜಾರಾನಿ ಪಳಯಲೆ. ತುಕಾರಾಮಾಕ ಗೀಳ್ನು ಘೆವಚಾಕ ಜಾಯನಾತ್ತಿಲೆ ತಿತ್ತುಲೆ ಹಾಸು ಆಯಲೆ. ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಪಳೋನು ಪಾಪಶಿ ದಿಸಲೆ. ದೊನ್ನೀ ಹಾತು ಮೆಳೋನು ಮ್ಹಾಪ ಮಾಗ್ಗುನುಪಳೆಯಾ ತುಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ಮೆಗೆಲೆ ತರಪೇನಿ ಹೇ ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿಕ ವ್ಹರ್ನು ಸಕ್ಕಡ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ನಾಣಯಲಾ, ದೇವಲೆ ದರ್ಶನ ಕರಯಲಾ. ಇತ್ತುಲೆ ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ತ್ಯಾ ಬೇವಾಕಾಡ್ಡಿ ಆಪಲೆ ಕೋಡು ಸ್ವಭಾವು ಸೊಡ್ನಿ. ಮೂಢಪಣಾಕ ಶಿರಕೂನು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಾಂತು ಬುಡ್ಡುನು ಆಯ್ಲ ಸತ್ತಾ ಮನಶುದ್ಧಿ, ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ ಜಾಯನಾ. ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಡೆನಂಯಿ ಪರಮಾತ್ಮು ಜಾಲೀಲೊ ಪಾಂಡುರಂಗಾಕ ಮನಭೊರನು, ನಿಷ್ಠೆನಿ ಸ್ಮರಣ ಕೆಲಯಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಮಕಾ ಶುದ್ಧ ಜಾವಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಸಾಂಗೂನು ಬಾಯಲ ಜೀಜಾಬಾಯಿಕ ಆಪೋನು ಸಕಡಾಂಕ ತೀಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವ್ನು ಕೆಲೀಲೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಜಾಲೀಲೆ ರಾಂದಪ ವಾಡಚಾಕ ಸಾಂಗಲೊ. ದೇವಾಲೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ನಾಕ್ಕ ನಾತ್ತಿಲೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಗಾ ದವರ್ನು ಘೇವ್ನಾಶ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೇ ಏಕ ಪಾಠ ನ್ಹಂಹಿವೇ?


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?