Search for:

ಘರ್‍ವಂದಿ ವಕ್ದ : ಹೀಂಗು

Spread the love


ಹೀಂಗು ಹೇ ಏಕ ನಮೂನ್ಯಾ ರುಕ್ಕಾ ತಾಕೂನು ಸಂಸ್ಕೃರಣ ಕೊರನು ಕಾಡಚೆ ಅಂಟಾ ತಸ್ಸಲೆ ವಸ್ತು. ಹಾಜ್ಜೆ ಘಾಟಾ ಕಾರಣಾನಿ ಸುರವೇಕ ಹೀಂಗು ವಾಕ್ದಾ ಖಾತೀರಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪರತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಮಾಗಿರಿ ಹಳೂ ಹಳೂ ರಾಂದಪಾಕ ವಾಪರಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಪಿಯಾವು, ಲೊಸೊಣಿ ಖಾಯನಾತ್ತಿಲೆ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಲೋಕ ರಾಂದ್ಪಾಂತು ಹೀಂಗು ಚ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ವಾಪರತಾತಿ. ನಾರ್‍ಲು ಆನಿ ಹೀಂಗು ಆಸಲೇರಿ ಮಾಂಕಡ ಸಹಿತ ರಾಂದಪ ಕರತಾ (ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಇದ್ದರೆ ಮಂಗ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಮ್ಹಣಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದ್ಗತಿಚಿ ಆಸ್ಸ. ಹಾಜ್ಜೇನ ಆಮ್ಕಾ ಹೀಂಗಾ ಮಹತ್ವ ಕಳೀತಾಕ ವತ್ತಾ. ರಾಂದ್ಪಾಂತು ಹೀಂಗು ಪರ್‍ಮಳಾಕ ಆನಿ ರೂಚಿ ಚ್ಹಡ ಜಾವಚೆ ಖಾತೀರಿ ವಾಪರತಾತಿ. ಹೀಂಗು ವಾಪರಚೆ ತಾಕೂನು ಸಬಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಕೂನು ಸಹಿತ ಬಾಯರಿ ಯವ್ಯೇತ.

 • ಆಜೀರ್ಣತಾ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತ್ರಾಸ ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೀಂಗು ವಾಕ್ದ ನಮೂನ್ಯಾನ ಕಾಮ ಕರತಾ. ರಾಂದಪ ತಯಾರ ಕರತಾನಾ ಹೀಂಗು ವಾಪರ್‍ಲ್ಯಾರಿ ಪೊಟ್ಟಾಂತು ಝಾಳ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತ್ರಾಸ ಆಸ್ಸನಾ. ಚಿಟಿಕೆ ಹೀಂಗು ಉದ್ಕಾ ಒಟ್ಟು ಜಾಂವೊ ತಾಕ್ಕಾ ಒಟ್ಟು ಘೆವಚೆ ತಾಕೂನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯಾ ಸುಧಾರ್‍ತಾ.
 • ಏಕ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಆನಿ ಹೀಂಗು ಮ್ಹೋವಾ ಬರಶಿ ಮೆಳೋನು ಘೆತಲೇರಿ ತಾಳೆಂತು ಝಾಳ ಆಸಲೇರಿ ಊಣೆ ಜಾತ್ತಾ. ಕಾಂಕಿ, ಶೈತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ ಯೆತ್ತಾ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಲೇರಿ ಸಹಿತ ಗೂಣ ಜಾತ್ತಾ. * ಕೆಲವ ಲೋಕಾಂಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಬಟಾಟೊ ಆನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾವ್ಚೆ ಭಿತೇರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪೊಟ್ಟಾ ದೂಖಿ ದಿಸ್ಸುನು ಎತ್ತಾ. ತಾನ್ನಿ ರಾಂದಯಾ ಒಟ್ಟು ಚಿಟಿಕಿ ಹೀಂಗು ಸೇರಸೂನು ಜವ್ಲ್ಯಾರಿ ತ್ರಾಸು ಜಾಯನಾ.
 • ಹೀಂಗಾಂತು ವಿಂಗ ವಿಂಗಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಸ್ಸುಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರಾಕ ಚಾಂಗ. ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶಾಂಕ ಭಷ್ಟಿ ಜಾಲೀಲ ತೆದ್ದನಾ ಆಸ್ಸ ಜಾವಚೆ ಸಬಾರ ತ್ರಾಸಾಕ ಹೀಂಗು ರಾಮಬಾಣ. ದಮ್ಮು (ಆಸ್ತಮಾ) ಆಶ್ಶಿಲೆ ಲೋಕಾನಿ ಸಹಿತ ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ಹೀಂಗು ಘೆತ್ತಾ ಆಯಲೇರಿ ಮುನಾಪೊ ಆಸ್ಸ. ಹೀಂಗು ಟೆನ್‌ಶನ್ ಆನಿ ಕೋಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನಸಿಕ ತ್ರಾಸಾ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾವಚೆ ಉಪದ್ರವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತ ಊಣೆ ಕರತಾ.
 • ೧ಚಿಟಿಕೆ ಹೀಂಗು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೂನುದ್ಕಾಂತು ಮೆಳೋನು ಪಿಲ್ಯಾರಿ ಪೊಟ್ಟಾ ದೂಖಿ, ಪೋಟ ಫುಗ್ಗಿಲೆ ಊಣೆ ಜಾತ್ತಾ. & ಏಕ ಕಾವಚೆ ಪಾನ್ನಾಚೆ ರೋಸು ಕಾಡ್ನು ತಾಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚೊ ಧಂವೆ ಪಿಯಾವಾ ರೋಸು, ೨ ಚಮಚೊ ಮ್ಹೋವಾತ್ಹೂಪ ಆನಿ ಹೀಂಗು ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಚಾಂಗ ಜಾವ್ನು ಮೆಳೋನು ಚರ್ಡುಂವಾಂಕ ಲೆವೇಲ್ಯಾರಿ ಕಫ, ಕಾಂಕ, ಉಬ್ಬಸಿ ಸಕ್ಕಡ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ.
 • * ಕೆಲವ ಬಗಲೇನ ಪೊಟ್ಟಾಚೆ ತ್ರಾಸಾಚೆ ಪರಿಹಾರಾಕ ಹೀಂಗು ಆಲೀವ್ ತೆಲ್ಲಾ ಬರಶಿ ಮೆಳೋನು ಬೊಂಬುಲೇಕ ಲಾಯತಾತಿ.
 • ಪೊಟ್ಟಾಭೂಕಿ ಚ್ಹಡ ಜಾವಕಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಶುಂಠಿ, ಏಳಾಸಾಂಗ, ಹೀಂಗು, ಸೈಂದವ ಮೀಟ ಸಕ್ಕಡ ಹೂನುದ್ಕಾಕ ಘಾಲ್ನು ಪಿವ್ಕಾ. * ಭಷ್ಟಿಪಣಾಚೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಯವ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾದೂಖಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ ಭಷ್ಟಿ ಜಾವಚೆ ಫುಳ್ದೀಸೂಚಿ ಏಕ ಚೂರು ಹೀಂಗು, ಪಿಕ್ಕಿಲೆ ಕೇಳ್ಯಾ ಬರಶಿ ಕಾವ್ಕಾ.
 • ೧ಚೂರು ಶುಂಠಿ, ೨-೩ ಬೀ ಲೊಸೊಣಿ, ಆನಿ ಅರ್ಧ ಚಿಟಕಿ ಹೀಂಗು ಮೆಳೋನು ದಾಡ್ಡೋನು ೧೫೦ ಮಿಲಿ ತಿಳ್ಳೇಲ ತೆಲ್ಲಾಂತು ಘಾಲ್ನು, ಚಾಂಗ ಜಾವ್ನು ಕತಕತೋನು, ಗಾಳಸೂನು, ಏಕ ಬಾಟ್ಲಿಂತು ಘಾಲ್ನು ದವರಕಾ. ಸಂಧಾದೂಖಿಕ ಹೇ ತ್ಯಾಲ ಲಾಯ್ತಾ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ದೂಖಿ ಬೆಗ್ಗಿ ಊಣೆ ಜಾತ್ತಾ.
 • ಥೊಡೆ ಹೀಂಗು, ಮೀರ್‍ಯಾಕಣ ೪, ಲೊಸೊಣಿ ಭಿಯ್ಯಾ ರೋಸು ೧/೪ ಚಮಚೊ, ಶುಂಠಿ ರೋಸು – ೧/೪ ಚಮಚೊ, ಎಂಡೇಲ್ ತ್ಯಾಲ – ೨ ತೆಂಬೊ, ಮ್ಹೋವಾ ತ್ಹೂಪ – ೧ಚಮಚೊ ಮೆಳೋನು ದಮ್ಮ ಆಶ್ಶಿಲೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಜಿಬ್ಬೇರಿ ಲಾಯಲ್ಯಾರಿ ೧೦ ಮಿನಿಟಾಂತು ದಮ್ಮ ಊಣೆ ಜಾವ್ನು, ಕಫ ಬಾಯರಿ ಎತ್ತಾ.
 • ಬಾಣಂತಿಕ ಚೀವೆ ದೂದ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಲವಂಗಾಚೆ ಕಷಾಯಾಕ ಥೊಡೆ ಹೀಂಗು ಮೆಳೋನು ದಿವಸಾಕ ತೀನ್ಪಟಿ ಪಿವಯಲ್ಯಾರಿ ಚೀವೆ ದೂದ ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ. ಹೀಂಗು ಹತ್ತಿಂತು ಗುಟಲಾನು(ಸುತ್ತಿ) ಕಾನ್ನಾ ಭಿತೇರಿ ದವರೂನು ಘೆತಲೇರಿ ಬಾಣಂತಿಂಕ ಶೈತ್ಯ ಜಾಯನಾ. * ಸಂಧಾ ದೂಖಿ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಖೊಬ್ರೆಲ್ ತೆಲ್ಲಾಂತು ಹೀಂಗು ಜರೋನು, ದೂಖಿ ಆಶಿಲೆ ಜಾಗೆ ವಯರಿ ಲಾವ್ನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ದೂಖಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ.
  ಹೀಂಗಾ ತಾಕೂನು ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ಚಂದಾಯಿ(ಸೌಂದರ್‍ಯ) ಸಹಿತ ರಾಕ್ಕೂನು ಘೆವ್ಯೇತ. * ಉದ್ದಾಕ ಜಾಂವೊ ದೂದ್ದಾ ಶಾಯಿ ಬರಶಿ ಹೀಂಗು ಮೆಳೋನು ತೊಂಡಾಕ ಲಾವ್ನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ಚಾಮಾಚೆ ಕಾಂತಿ ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ. ವಯೋ ಸಂಬಂಧಿ ಯವಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ. * ಉದ್ಕಾ ಬರಶಿ ಹೀಂಗು ಮೆಳೋನು ಮುಡಿಮಾ ವಯ್ರಿ ಲಾವ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ತಾಕೂನು ಮುಡಿಮ ಬೆಗ್ಗಿ ಗೂಣ ಜಾತ್ತಾ.
  *ಹಿಂಗಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಫೆರುಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಡ್ , ಸಲಫರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಪೀನ್ ತ್ವಚೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಶಿ ಕೊರಚಾಕ ಮದತ್ ದಿತ್ತಾ. * ಹೀಂಗಾ ತಾಕೂನು ಕಾಡಿಲೆ ತ್ಯಾಲ ಲಾವ್ನು ಘೆವಚೆ ತಾಕೂನು ಸಹಿತ ಚಾಮ ಬೆತ್ತೂಚೆ ರಾಬತಾ. * ಮೇಕಪ್ಪಾ ತಾಕೂನು ಚಾಮಾಕ ಖಂಚತರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಲಯಾರಿ ಸಹಿತ ಹೀಂಗು ವಾಪರಚೆ ಚಾಂಗ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಾಕೂನು ಆಸ್ಸ ಜಾಲೀಲೆ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೂಣ ಕರತಾ. ಹೀಂಗು ಘಾಲ್ನಾಶಿಲೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಘೆವ್ಚೆ ಆನ್ನಿಕೆ ಚಾಂಗ.
  ಹಾಡಿಲೆ ಹೀಂಗು ಶುದ್ಧ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸಕಿ ನಾ ವಿಂಗಡ ಕಸ್ಸಲೆ ತರಿ ಮೆಳೋನು ಕೆಲೀಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್‌ಕಿ ಮ್ಹೊಣು ಪಳೋವಚಾಕ ಹೀಂಗಾ ಪುಡ್ಡಿ ಉದ್ಕಾಂತು ಘಾಲ್ನು ಪಳೋವ್ಕಾ. ತ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗೂನು ಘೆಲಯಾರಿ ಶುದ್ಧ ಹೀಂಗು, ಕರ್‍ಗನಾಶಿ ಉರಲ್ಯಾರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಜಾಂವೊ ಉಜ್ಜೆಂತು ಜಳಯ್ಲ ತೆದ್ನಾ ಕರ್ಪೂರಾ ವರಿ ಜಳಯಾರಿ ಶುದ್ಧ ಹೀಂಗು, ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಉರಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆವ್ಕಾ.
  ಹೀಂಗು ಸಹಿತ ಆಮಗೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಿ ಸೌಂದರ್‍ಯ ರಾಕವಣಾಂತು ಮಹತ್ವಾಚೆ ಕಾಮ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಮಜೂನು ಆಹಾರಾಂತು ಹಿತ-ಮಿತ ಜಾವ್ನು ವಾಪರಚೆ ಚಾಂಗ.

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?