Search for:
  • Home/
  • Blog/
  • ಘರ್‍ವಂದಿ ವಕ್ದ `ದೂದ

ಘರ್‍ವಂದಿ ವಕ್ದ `ದೂದ

Spread the love

ಅವಯಿಲೆ ಚೀವೆ ದೂದ ಅಮೃತಾಕ ಸಮಾನ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹ್ಯಾಂಚಿ ಚರಡಾಕ ಸುರವೇಚೆ ಸ ಮ್ಹಹಿನೋ ಆಹಾರ ಜಾವನಾಸ್ತಾ. ಬರಪೂರ ಅವಯಿಲೆ ದೂದ ಪಿಲೀಲೆ ಚರಡು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟೂಳ ಜಾವ್ನು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವಾಡ್ಡೊನು ಘೇವ್ನು ಆಸ್ತಾ. ಅವಯಿಲೆ ದುದ್ದಾ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ದೂದ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತ್ಯಾ ದೇಶೀ ಗಾಂಯ್ಚೆ ದೂದ. ಗಾಯಚೆ ದೂದ ಆನಿ ಅವಯಿಲೆ ಚೀವೆ ದುದ್ದಾಕ ಮಸ್ತ ಸಾಮ್ಯತಾ ಆಸ್ಸ ಖಂಯಿ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಚರಡುವಾಂಕ ಅವಯಿಲೆ ಚೀವೆ ದೂದ ಕೈದು ಕೊರಚೆ ಪಯಲೆ ಗಾಯಚೆ ದೂದ ಪಿವಯಚೆ ಅಭ್ಯಾಸು ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ತಜ್ಞ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಗಾಯಚೆ ದುದ್ದಾಂತು ಗೊಡಶೆ ಅಂಶ ಊಣೆ ಜಾಲಯಾರಿ ಮಿಡಶೆ ಅಂಶ ಚಿಕ್ಕೆ ಚ್ಹಡ ಆಸತಾ. ಅವಯಿಲೆ ದುದ್ದಾಂತು ಆಸಚೆ ಪಶಿ ಸುಮಾರ ಚಾರ ಪಟ್ಟ ಫಾಸ್ಫೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಾಂಯ್ಚೆ ದುದ್ದಾಂತು ಆಸತಾ. ಸಕ್ಕಡ ಪ್ರಾಣಿಚೆ ದುದ್ದಾಂತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ಖನಿಜಾಂಶ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಆಸ್ಸೂನು ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಂತು ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನು ಗಾಂಯ್ಚೆ ಆನಿ ಮಶೀಚೆ ದೂದ ವಾಪರಚೆ ಸಕಟಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ ವಿಷಯು. ತಶ್ಶೀಚಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತು ಸಹಿತ ಚ್ಹಡ ಜಾವ್ನು ಗಾಯಚೆ ದೂದ ವಾಪರತಾತಿ. ವ್ಹರಲೀಲ ತಶ್ಶಿ ಸ್ಫೇನಾಂತು ಬೊಕಡಾ ದೂದ ಚ್ಹಡ ಜಾವ್ನು ವಾಪರಲ್ಯಾರಿ, ಈಜಿಪ್ಟಾಂತು ವಾಟರ್ ಬಪೆಲೋ(ಮಶೀ) ದೂದ ವಾಪರತಾತಿ. ಲಾಮಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಶು ದೂದ ಪೆರುಂತು ವಾಪರತಾತಿ. ಟಿಬೆಟಾಂತು ದೂದ್ ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಪಶು ತಾಕೂನು ಘೆತ್ತಾತಿ. ಅವಯಿಲೆ ದೂದ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ. ಹೇ ಚರಡಾಲೆ ಆಹಾರ ಆನಿ ಚರಡಾಕ ಸಬಾರ ಕಾಯ್ಲೆ ತಾಕೂನು ಸಹಿತ ರಾಕತಾ. ಗುರ್ಭಿಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಶರೀರಾಂತು ಘಡಿಲೆ ಸಬಾರ ಬದಲಾವಣ ಅವಯಿನ ಚರಡಾಕ ದೂದ ಪಿವಯಿಲೆ ತಾಕೂನು ಆಪ್ಣೀತ್ಲ್ಯಾಕ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತೀಕ ಯತ್ತಾ. ಅವಯಿನ ಆಪಣಾಲೆ ಚರಡಾಕ ಚೀವೆ ದೂದ ಪಿವಯ್ಚೆ ತಾಕೂನು ತಿಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಿ ಚೆಂದಾಯಿ ದೊನ್ನೀಚೆ ರಕ್ಷಣ ಜಾತ್ತಾ. ಬಾಲ್ಯ ನಂತರಚೆ ಪ್ರಾಯಾಂತು ಮನೀಶು ದೂದ ಜಿರೋನು ಘೆವಚೆ ತ್ರಾಣ ಕಾಡ್ನು ಘೆತ್ತಾ. ದುದ್ದಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಮುಖೇಲ ಗೊಡಶೆ ಅಂಶ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಹೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ದುದ್ದಾಂತು ಸೊಡಲ್ಯಾರಿ ಥೊಡೆ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಕೆಲವ ಫೂಲ ಆನಿ ಜಾಡಾಂತು ಮೆಳ್ತಾ. ಹೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಜಿರೋನು ಘೆವಚಾಕ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಿಣ್ವ ಅಗತ್ಯ ಆಸ್ಸ. ಹೇ ಕಿಣ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಜಾವ್ನು ಚೀವ ಪಿವಚೆ ಸಾನ ಚರಡುವಾಲೆ ಅಂತಾಂತು ವ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಆಸ್ಸುನು, ಹಳೂ ಹಳೂ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ ಎತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಸತತ ಜಾವ್ನು ದೂದ ವಾಪರನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೇ ಕಿಣ್ವ ಮಸ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಜಾವ್ನು ಮಾಗಿರಿ ದೂದ ಪಿಲ್ಯಾರಿ ಜಿರೋನು ಘೆವಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ದುದ್ದಾಂತು ಕಸಲೆ ಆಸ್ತಾ.? ಮನೀಶಾ ಅವಯಿಲೆ ಚೀವೆ ದುದ್ದಾಂತು ೧.೧% ಪ್ರೋಟಿನ್, ೪.೨% ಚರಬಿ, ೭.೦% ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಸ್ಸುನು ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಮ್ ದುದ್ದಾ ತಾಕೂನು ೭೨ ಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ತಿತ್ತುಲೆ ಶಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾಂಚಿ ಗಾಂಯ್ಚೆ ದುದ್ದಾಂತು ೩.೪% ಪ್ರೋಟಿನ್, ೩.೬% ಚರಬಿ, ೪.೬% ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಮ್ ಗಾಂಯ್ಚೆ ದುದ್ದಾ ನಿಮಿತ್ಯ ೬೬ ಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾತ್ತಾ. ಗಾಂಯ್ಚೆ ದುದ್ದಾಂತು ಚಾರ ನಮೂನ್ಯಾ ಪ್ರೋಟಿನ್ಸ್ ಆಸತಾ. ಆನಿ ಗಾಂಯ್ಚೆ ದೂದ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಳದೂವೆ ರಂಗಾಂತು ಆಸತಾ. ಮನೀಶಾನಿ ದುಸ್ರೆ ಪ್ರಾಣೆಚೆ ದೂದ ಪಿವಚೆ ಅಭ್ಯಾಸು ಸುಮಾರ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೯೦೦೦ ತಾಕೂನು ೮೦೦೦ ಮಧ್ಯೆ ಸೂರು ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹೊಣು ತಜ್ಞ ಅಂದಾಜ ಕರತಾತಿ. ೨% ಕೊಬ್ಬು ಆಸ್ಸುಚೆ ಏಕ ಲೋಟೊ ದೂದ್ದಾಂತು ೨೮೫ ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ತಿತ್ತುಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಜ್ಜೇನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಮನುಷ್ಯಾಕ ಅಗತ್ಯ ಆಸ್ಸುಚೆ ೨೫ ತಾಕೂನು ೩೦ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಳ್ತಾ. ನೈಶಿ ಹಾಂತು ೮ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹಿತ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ಪಿವಚೆ ತಾಕೂನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹಾಡ್ಡಾಕ ಜಾಯಾಸ್ಸುಚೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆನಿ ಕೆ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೈರಾಯ್ಡಗ್ರಂಥಿಕ ಅಗತ್ಯ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಆಯೊಡಿನ್, ರಕ್ತ ಚಲನೆಕ ಜಾಯಾಸ್ಸುಚೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ೧೨ ಆನಿ ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ಶರೀರಾಂತು ಶಕ್ತಿ ತಯಾರ ಕೊರಚಾಕ ಜಾಯಾಶ್ಶಿಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ( ಬಯೋಟಿನ್ ಆನಿ ಪ್ಯಾಂಟೋಥೀನಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಸಹಿತ ಮೆಳ್ತಾ. ನ್ಹಂಹಿಸಿ ದುದ್ದಾಂತು ಶರೀರಾಚೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚ್ಹಡ ಕೊರಚೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಹರದೆ ಆನಿ ರಕ್ತನಾಳಾಚೆ ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಜಾಯಿ ಆಶ್ಸುಚೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆನ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾನಾಶಿ ರಾಕಚಾಕ ಜಾಯ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಲೆನಿಯಮ್ ಲಿನೊಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವಾಡಚಾಕ ಮದತ್ ಕೊರಚೆ ಥಯಾಮೈನ್ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆಸ್ಸ. ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ದೂದ ಪಿವಚೆ ತಾಕೂನು ದಾಂತ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತ್ತಾ. ನಾಶ ಜಾವಚೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಂಕ ದೂದ ರಾಕತಾ. ಹಾಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಜಾವಚೆ ವರಿ ಕೊರಚೆ ಬರಶಿ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರಾಸಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಕರತಾ. ಚಾಮ್ಮಾಕ ಮ್ಹೋವಾಳ ಪಣ ಆನಿ ಹೊಳಪ ದಿತ್ತಾ. ದೂದ ಪಿವಚೆ ತಾಕೂನು ಟೆನ್‌ಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ. ರಕ್ತಾಂತುಡಿವಿಟಾಮಿನ್ ಆಸಲೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯವಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಊಣೆ ಖಂಯಿ. ದುದ್ದಾಂತು ಬರಪೂರ ಡಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಆಸ್ಸ.


ಏಕ ಇಂಚ ಹಳ್ದಿ ಚೂರು ಘೇವ್ನು, ದುದ್ದಾಕ ಘಾಲ್ನು ೧೫ ಮಿನಿಟ ಕತಕತೆಯಾ. ಮಾಗಿರಿ ಹಳ್ದಿ ಚೂರು ಕಾಡ್ನು ದೂದ ನಿವೇಯಾ. ಹಾಜ್ಜೇನ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಜಾತ್ತಾ. ಮೊಮ್ಮೆಚೆ, ಚಾಮಾಚೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪೊಸ್ಟೇಟ್ ಆನಿ ಗುದನಾಳಾಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಾಕೂನು ರಕ್ಷಣ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಾಂಗ ನೀದ ಯವಚಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತ್ತಾ. ಶೈತ್ಯ ಆನಿ ಕಾಂಕಿ ಗೂಣ ಕರತಾ. ಸಂಧಿವಾತ ಆನಿ ತಾಜ್ಜೆ ಸೂಜ, ದೂಕಿ ಗೂಣ ಕರತಾ. ಇತರ ನಮೂನ್ಯಾ ದೂಕಿ ಸಹಿತ ಗೂಣ ಕರತಾ. ಪಾಟ್ಟಿಬೆಂಡ್ ಆನಿ ಸಂದ ಗಟ್ಟುಳ ಜಾತ್ತಾ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವಾಡಚೆ ತಶ್ಶಿ ಕರತಾ. ರಗತ ಚ್ಹೋಕ ಜಾತ್ತಾ. ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಸೂತ್ರಾಂತು ಚಲಚಾಕ ಮದತ್ ಕರತಾ. ಹಾಡ್ಡ ಜರನಾ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೋನು ಘೆತ್ತಾ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯಾ ಸಮಜಾತ್ತಾ. ಪೊಟ್ಟಾಂತು ಬೊಕ್ಕೊ ಜಾವ್ಚೆ ಆನಿ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕರತಾ. ಹಾಜ್ಜೆನ ಭಷ್ಟಿಪಣಾಚೆ ತ್ರಾಸ ಆನಿ ದೂಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ. ಚಾಮ್ಮಾ ವಯ್ರಿ ಗುಳ್ಳೊ ಜಾಂವೊ ತಾಂಬಡೆ ಜಾಲಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗೆಕ ಹಳದಿ ದೂದ ಲಾಯಲ್ಯಾರಿ ಬೆಗ್ಗಿ ಗೂಣ ಜಾತ್ತಾ. ಎಸ್ಜಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸೂ ಹಳದಿ ದೂದ ಪಿವಚೆ ಲಾಯ್ಕ. ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಲೆ ಚಂದಾಯಿ ರಾಕಚಾಕ ಸಹಿತ ದೂದ ಸಬಾರ ನಮೂನ್ಯಾನ ಮದತ್ ಕರತಾ.
ಅತ್ತ ಮಾರ್ಕೇಟಾಂತು ಕಲಬೆರಕೆ ದೂದ ಮೆಳಚೇಚಿ ಚ್ಹಡ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಶುದ್ಧ ದೂದ ಪಿವಚಾಕ ಚ್ಹಡ ಮಹತ್ವ ದಿವಕಾ. ಘರ್‍ಕಡೇಚಿ ಗೊರವಾಕ ಪೊಸ್ಸುಚಾಕ ಅನ್ಕೂಲ ಆಸಲೇರಿ ಮಸ್ತ ಚಾಂಗ. ತ್ಯಾ ದೂದ ಮಾರ್ಕೇಟಾಂತು ಮೆಳ್ಚೆ ಪಶಿ ಶುದ್ಧ ಆಸ್ತಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?