Search for:

ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಭಾಗ-೨

Spread the love

ಡಾ|| ಅನುರಾಧಾ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲೆ ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಕೃತಿಚೆ ಪಯಲೇಚೆ ಭಾಗ ತುಮ್ಮಿ ಇತ್ಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ವಾಜ್ಜೂನು ಆಸ್ಸುಚಾಕ ಪುರೊಂತಿ ಆನ್ನೀಕೆ ವಾಜ್ಜಿನಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಪಯಲೆ ತ್ಯಾ ವಾಜ್ಜೂನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ತೆದ್ನಾ ಹೇ ಕೃತಿಚೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತುಮಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾತ್ತಾ. ಹೇ ದೊನ್ನೀ ಭಾಗಾಂತು ತಾನ್ನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಲೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ರಚನಾ, ಸಂತಾನಹೀನಂತೇಂತು ದಾರ್‍ಲ್ಯಾಲೆ ವಾಂಟೊ ಕಿತಲೋ? ಸಂತಾನ ಹೀನಂತೇಂತು ಬಾಯಲಾಲೋ ವಾಂಟೊ ಕಿತಲೋ? ಹೇ ತೀನಿ ವಿಷಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.


ಆಲತಾಚೆ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಜೀವನ ಆನಿ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವರೇನ ಸಂತತಿ ವಯ್ರಿ ಆನಿ ತಾಜ್ಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಯ್ರಿ ಪರಿಣಾಮ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಬಾರ ಆಧುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಾನಿ ಕೋಳ್ನು ಆಯಲಾ. ಹೇ ಖಾತ್ತಿರಿಚಿ ತರ್ನಾಟೆನಿ ವಿಚಾರ ಕೊರನು ಸದೃಢ ಸಂತತಿ ಜನ್ಮುಚೆ ವರಿ ಕೊರಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಚೇರಿ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಚೀನಾಂತು ೨೫ ವರ್ಷಾ ಪಶಿ ಪಯಲೆ ಬಾಳಂತಿ ಜಾವಚೆ ಬಾಯಲಾಂಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ದಿವಚೆ ಯೋಜನ ವರೇನ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಯಿ.

Gurbinpsn 2PDF 1
Gurbinpsn 2PDF 2

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?