Search for:

ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಭಾಗ-೪

Spread the love

ಹೇ ಮೂಖಾಂತರ ಮಸ್ತ ವಾಚಕಾಲೊ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಕಾರ `ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಚಾರಿಚೆ ಭಾಗ ಹಾಂಗಾ ದಿತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಗುರ್ಭಿಣಪಣಾಂತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾವ್ನು ಖಂಚೆ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ ಖಂಚೆ ಖಂಚೆ ಆಹಾರ ಗುರ್ಭಿಣ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆಕ ದಿವ್ಕಾ? ತಶೀಚಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಖಂಚೆ ನಮೂನ್ಯಾ ಆಹಾರ ದಿವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗ್ತಾ? ಗುರ್ಭಿಣೆನಿ ಮನ ಆನಿ ಶರೀರ ಕಶ್ಶಿ ದವರೂನು ಘೆವ್ಕಾ? ಗುರ್ಭಿಣಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆಕ ತಿಗೆಲೆ ಘರ್‍ಚಾನ ಕಶ್ಶಿ ಪೊಳೋನು ಘೆವ್ಕಾ? ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣ ಆನಿ ಸುಖಕರ ಬಾಳಾಂತಿರೆಕ ಗುರ್ಭಿಣೆ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆನಿ ಕೊರಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಯೋಗಾಸನ ಖಂಚೆ? ಬಾಳಾಂತಿರೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಧೂಖಿ ದಿವ್ಚೆ ಸುಲಭ ಜಾವ್ಚೆ ವ್ಯಾಯಾಮು, ಅಭ್ಯಂಗ ನಾಣ(ಮಾಲೀಶ), ಗುರ್ಭಿಣ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ತೀನ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವ್ಕಾ. ಆದಿ ವಿಷಯು ಡಾ|| ಆನುರಾಧಾ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಹೇ ಭಾಗಾಂತು ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.

4 1
Prakash VRL 8
4 2

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?