Search for:

ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ – ೩

Spread the love

Gurbinpan 3PDF 1
Gurbinpqn 3PDF 2

ಜೀವಿ ತಾಕೂನು ಆನ್ನೇಕ ಜೀವಿ ಜನ್ಮುಚೆ ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚ್ಹೂಖ ಜಾಯಸನಾ. ತಾಂತು ಆಡಬಳ ಯವ್ನು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಜೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಅಪರಾಧ ವ್ಹೋವ್ನು ವಳವಳ್ಚೆ ಸಬಾರ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಧೇ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಸಮಸ್ಯೆಕ ಕಾರಣ ಕಸ್ಸಲೆ? ಪರಿಹಾರ ಕಸ್ಸಲೆ? ಹೇ ಕೋಳ್ನು ಘೆತಲೇರಿ ಮುಖಾವಯಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದವರಚಾಕ ಮಸ್ತ ಮದತ್ ಜಾತ್ತಾ.


ಡಾ|| ಅನುರಾಧಾ ಕಾಮತ್ತಾನಿ ಹೇ ಅಂಕಾಂತು ಗಪ್‌ಚಿಪ್ ಜಾವ್ನು ವ್ಹರಚೆ ಗರ್ಭಕೋಶಾಚೆ ಕ್ಷಯ ಮೊಣು ಬರೆಯಲ್ಯಾಂತು ಬಂಜೆಪಣಾಕ ಹೇವರೇನ ಏಕ ಕಾರಣ ಮ್ಹಣಚೆ ನಜರಾಂತು ದವರೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಗುರ್ಭಿಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಆನಿ ಪರಿಚಯಾಂತು ತಾನ್ನಿಗರ್ಭವಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯಾಂತು ಮಾಹಿತ ದಿತ್ತಾತಿ. ಮುಖಾರಿ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಜಾಲೀಲೆ ಕಶ್ಶಿ ಕೊಳ್ಚೆ? ಬಾಳಾಂತಿರೆ ದಿವಸು ಕಶ್ಶಿ ಕಳ್ತಾ? ಮ್ಹಣಚೆ ವಿವರ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾನ್ನಿ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಚರಡುಂವಾಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಶ್ಶಿ? ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ನಂತರ ಮ್ಹೊಣು ಕಳಯತಾತಿ. ಹೇ ಅಂಕಾಂತು ಅಖೇರಿಚೆ ಜಾವ್ನು ಗುರ್ಭಿಣೆಲೆ ಖಾಣ-ಜೆವಣಾ ವಿಷಯಾಂತು ಕಳಯತಾತಿ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?