Search for:

ಕೊಂಕಣಿ ಪಝಲ್ – ೧

Spread the love

೧. ಆಪಯನಾತಲೇರಿಚಿ ರಾತ್ತಿಕ ಮರ್ಯಾದನಾಶಿ ಭಾಯ್ರಿ ಎತ್ತಾತಿ. ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಡೇನಿ ಆಸಲೇರಿಚಿ ದಿವಸಾಂತು ದೆಕ್ಕೂ ಪಣಾಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಕೋಣ?
ಎ. ಬಲ್ಭ ಬಿ. ಚಂದ್ರು ಸಿ. ತಾರಾ(ನಕ್ಷತ್ರ) ಡಿ. ವಾಗೋಳೇ (ಬಾವಲಿ)


೨. 49 L of the K A

ಹೇ ಏಕ ಭಾಷೆಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ವಿಲೆ ವಿಷಯು. ವಿಸ್ತಾರ ಕೊರನು ಬರೇಯಾ.


೩. ಹಾಡತನಾ ಕಾಳೆ ಆಶ್ಶಿಲೆ ವಾಪರತನಾ ತಾಂಬಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಉಡಯತನಾ ಗೋವರಾಟೇಂ ತ್ಯಾ ಕಸ್ಸಾಲೆ?

೧. ಶೂಸ ೨. ಇಂಗಳೋ ೩. ಜಾಂಬೂಳ ೪. ಹಾಳಿ


೪. ಮಾಸ್ತರಿಣಿ ವನಿತಾಲೆ ಕ್ಲಾಸಾಂತು ಚೌದ ಲೋಕ ಚರಡುಂವ ಆಸ್ಸಾತಿ. ತಾಂತು ರಶ್ಮಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಚರಡ ಆಪಲೆ ಜಾಯಿದಿವಸು ಮ್ಹೊಣು ಏಕ ತಾಟಾಂತು ಚೌದ ಸೊನ್ನಾರ್ಲಿಂಗ ಘೇವ್ನು ಎತ್ತಾ. ವನಿತಾನಿ ತ್ಯಾ ಸೊನ್ನಾರ್ಲಿಂಗ ಸಕ್ಕಡ ಚರಡುವಾಂಕ ವಾಂಟೂಕಾ, ಕಾತ್ತಾರ್‍ಚಾಕ, ಸೊಲ್ಲೊಚಾಕ ನಜ್ಜ. ವಾಂಟಿತಾನಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಆನ್ನೇಕ ಕರಾರ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಅಖೇರಿಕ ತಾಟಾಂತು ಏಕ ಸೊನ್ನಾರ್ಲಿಂಗ ಉರೋಕಾ. ವನಿತಾ ಕಸ್ಸಲೆ ಕರತಾ?


೫. ಜವಾಬಾಂತುಲೆ ಖಂಚೆ ಅಂಕಡೆ ಸಮ್ಮ ಜಾತ್ತಾ?
೧. ಜನವರಿ -೧೪೪
೨. ಜೂನ್ – ೬೨೧೨
೩. ಮಂಗಳವಾರ – ೨೫೧೦
೪. ಡಿಸೆಂಬರ – ?
ಅ. ೧೦೦೯೯ ಆ. ೪೭೯೮ ಇ. ೭೭೭
ಈ. ೧೨೪೪೮


೬. ಪಾಂಚ ಪಾಳ ಆಸ್ಸುಚೆ ಏಕ ಘೆಲ್ಲೋ, ದೋನ ಘೆಲ್ಲೋ ಆಶ್ಶಿಲೆ ರೂಕ ಘೂವ್ತಾ.
ಅ. ಹಾತು ಆ. ಪಾಯು. ಇ. ಪಕ್ಷಿ ಈ ಬೈಲಾ ಗಾಡಿ.


೭. ತಾನ್ನಿಕ, ತೋಂಡ್ ಧೂವ್ಚೆ, ಬಸ್, ಹಾಜರಿ, ಇಸ್ಕೂಲ
ಅ. ೨ ೧ ೩ ೫ ೪ ಆ. ೧ ೪ ೫ ೨ ೩
ಇ. ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ಈ. ೫ ೩ ೧ ೪ ೨


೮. ಚಾರ ಜೋಡಿ ರಾಜ ರಾಣಿಂಕ ೪೪ ಲೋಕ ನೌಕರ

ಅ. ರಾಮಾಯಣಾಂತುಲೆ ಪಾತ್ರ ಆ. ಬೈರಪ್ಪಾಲೆ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇ. ಇಸ್ಪೀಟಾ ಪಾನ ಈ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ವ್ಹಡ ಆನಿ ಸಾನ ಶಹರ.


೯. ಅಂಕಡೆಕ ಅಕ್ಷರ ಮೇಳಯಾ

ಅ. ೧ ೧ ೧ ೧ – ಪ
ಆ. ೨ ೨ ೨ ೨ – ಚಾ
ಇ. ೩ ೩ ೩ ೩ – ಬಾ
ಈ. ೫ ೫ ೫ ೫ – ಆ


೧೦. ಏಕಳೋ ಆಪಣೇಲೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರಾಂತು ಬೆಂಗಳೂರಾಚಾನ ದಾವಣಗೆರೆಕ ಚಾರ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತ್ತರಿ ಆಯಲೊ. ತೋಂ ಉದ್ದಾಕ ಪಿವಚಾಕ ವರೇನ ಖಂಯಿ ರಾಬ್ಬನಿ. ತಾಣೆ ದಾವಣಗೆರೆಕ ಯವ್ನು ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಮೊಬೈಲಾಂತು ತಾಗೆಲೆ ಕಾರ ರಿಪೇರಿ ಕೊರನು ದಿಲೀಲ್ಯಾ ಮೆಕಾನಿಕ್ಕಾಲೆ ಮಸ್ತ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಶಿಲೆ ಪಳೋನು ತಾಕ್ಕಾ ಪರತ ಕಾಲ್ ಕೊರನು ವಿಷಯು ಕಸ್ಸಲೆ ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗಿಲೊ. ತೆದ್ನಾ ತೊಂ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಏಕ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾಲೀಲೆ ತ್ಯಾ ತುಮಕಾ ಸಾಂಗೆ ಮ್ಹೊಣು ಕಾಲ್ ಕೆಲೀಲೆ. ಹುಷಾರಾಂತು ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಲಿ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ಚಾಂಗ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ. ಪಂಚರ್ ಜಾಲೀಲೆ ಟಯರಾನಿ ತೋಂ ಕಶ್ಶಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಚಾನ ದಾವಣಗೆರೆಕ ಖಂಚೇಯಿ ಅಪಘಾತ ಜಾಯನಾಶಿ ಆಯ್ಲೊ? ಹೇ ಕಶ್ಶಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಸ್ಸಾ?


ಜವಾಬ
೧. ತಾರಾ( ನಕ್ಷತ್ರ) – ರಾತ್ತಿಕ ತಾಂಕಾ ಕೋಣೆಯಿ ಆಪಯನಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿಚಿ ದೆಕ್ಕುಪಡತಾತಿ. ದಿವಸಾಂತು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಡೆನಯಿ ಆಸತಾತಿ. ಸೂರ್ಯಾಲೆ ಹುಜವಾಡಾ ಕಾರಣಾನಿ ದೆಕ್ಕುಪಣಾಂತಿ.


೨. 49 Letters of the Kannada Alphabet


೩. ಇಂಗಾಳೋ


೪. ವನಿತಾ ತೇರಾ ಚರಡುವಾಂಕ ಏಕ್ಕೇಕ ಸೊನ್ನಾರ್ಲಿಂಗ ದಿತ್ತಾ. ಆನಿ ವ್ಹರಲೀಲೆ ಏಕ ಸೊನ್ನಾರ್ಲಿಂಗ ತ್ಯಾಂಚಿ ತಾಟಾಂತೂ ದವರೂನು ರಶ್ಮಿಕ ದಿತ್ತಾ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತ್ಯಾ ತಾಟ ರಶ್ಮಿನಿ ಹಾಡಿಲೆ ನ್ಹಂಹಿವೆ?


೫. ಈ. ೧೨೪೪೮
ಜನವರಿ – ವರ್ಷಾಚೆ ಪಯಲೆ ಮೈನೋ (೧), ಚಾರ ಅಕ್ಷರ ಆಸ್ಸಾ (೪) ತ್ಯಾ ದೊನ್ನೀಕ ಗುಣಾಕರ ಕೆಲಯಾರಿ ಚಾರಿ ಎತ್ತಾ (೪)=೧೪೪
ಮಗಳವಾರ – ಹಪ್ತೆಚೆ ದೊನ್ನೀ ದಿವಸು(೨), ಪಾಂಚ ಅಕ್ಷರ ಆಸ್ಸಾ(೫), ಹೇ ದೊನ್ನೀ ಗುಣಾಕಾರ ಕೆಲಯಾರಿ ೧೦ ಜಾತ್ತಾ = ೨೫೧೦
ಡಿಸೆಂಬರ – ವರ್ಷಾಚೆ ಬಾರಾ ಮೈನೋ(೧೨), ಚಾರ ಅಕ್ಷರ ಆಸ್ಸಾ(೪), ದೊನ್ನೀ ಗುಣಾಕಾರ ಕೆಲಯಾರಿ ೪೮ ಎತ್ತಾ = ೧೨೪೪೮


೬. ಆ. ಪಾಯು
೫ ಪಾಳ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಪಾಯ್ಯಾ ಬೋಟ, ದೋನ ಘೆಲ್ಲೋ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಪಾಯು. ಹಾತ್ತಾಕ ಪಾಂಚ ಬೋಟ ಆಸಲೇರಿಚಿ ಹಾತು ಕಿತಯಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಪಾಳ ಕೆದ್ನಾಚಿ ಭೂಂಯ್ಕ ಲಾಗ್ಗೂನು ಆಸ್ತಾ ನ್ಹಂಹಿವೇ?


೭. ಅ. ೨ ೧ ೩ ೫ ೪
ಉಟಯಲ ಸತ್ತಾ ಪಯಲೆ ತೋಂಡ ಧೂವ್ಚೆ (ದೊನ್ನೀಚೆ), ತಾನ್ನಿಕ ಪಿವ್ಚೆ (ಏಕ್ಕಾಚೆ), ಬಸ್ ಧೊರ್‍ಚೆ(ತಿನ್ನಿಚೆ) ಇಸ್ಕೂಲಾ ವಚ್ಚೆ(ಪಾಂಚಾಚೆ) ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ಚೆ (ಚಾರೀಚೆ)


೮. ಇ. ಇಸ್ಪೀಟಾ ಪಾನ (೫೨-೮=೪೪)


೯. ಅ ೧+೧+೧+೧ = ೪ ಚಾ(ರಿ)
ಆ. ೨+೨+೨+೨ = ೮ ಆ(ಠ)
ಇ. ೩+೩+೩+೩ = ೧೨ ಬಾ(ರ)
ಈ. ೫+೫+೫+೫ = ೨೫ ಪ(ಂಚ್ವೀಸ)


೧೦. ಕಾರಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಸೆಪ್ಣಿ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಚಾಕ ಪುರೊ. ತಾಣೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಚಾನ ಯತ್ತನಾ ಸೆಪ್ಣಿ ವಾಪರಚೆ ಗರಜ ಯೇನಿ. .


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?