Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರು

ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರು

Spread the love


ಹೇ ಭೂಂಯ್ಚೆರಿ ರೂಕು ಜನ್ಮುನು, ಫಳ ದಿವಚಾಕ ಲಾಗ್ಗಿಲೆ ತಾಕೂನಯಿ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಲ ಪಡತಾಲೆ. ತಾಕ್ಕಾ ಕಾರಣ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಮ್ಹೊಣು ನ್ಯೂಟನ್ ವಾದ ಮಂಡನ ಕೊರನು ಜಗಾಂತೂ ವ್ಹಡ ನಾಂವ ಕಮಾಯ್ಲೊ. ತಶೀಚಿ ಭಾರತಾಚೆ ಅಪಾರ ಗಣಿತಜ್ಞ, ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಅಪಾರ ಸಂಶೋಧನ ಕೆಲಯಾರಿಚಿ ತಾಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲೋಕಾಂಕ ಮೆಳ್ಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಶೋಧ ಧರ್ಮಾಕ ಮೆಳೋನು ಏಕ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ದಿಲ್ಲೆ. ಹೇ ಕಳೀತಾಕ ಹಾಡ್ನು ಘೆವಚಾಕ ವಚ್ಚನಾಶಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಗೆಂತು ಭರಿಲೆ ಧರ್ಮ ಮ್ಹೊಣು ಖೊಂಚೋಚೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಾಂತು ಆಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ ಪಳಯತಾತಿ. ಯುವಕಾರ ತ್ಯಾಂಚಿ ಸಮ್ಮ ಮ್ಹೊಣು ಧರ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಅಶೃದ್ಧಾ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಕೊರನು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಜಾಯನಾಶಿ, ಧರ್ಮನಾಶಾಕ ಕಾರಣ ಜಾವ್ನು ಜೀವನಾಂತು ಕಷ್ಟಾಕ ಶಿರಕೂನು ಪಡತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ.
ವಿಜ್ಞಾನಾಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘೂಸಯಿಲೆ ಧರ್ಮ ಆಮ್ಗೆಲೆ.
ಆಮ್ಗಲೆಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತು ಅನೇಕತೆಂತು ಏಕತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಕ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇವಾಕ ಪೂಜ್ಜುಚೆ ರೂಢಿ ಚೋಲ್ನು ಆಯಲಾ. ವಿದ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಸರಸ್ವತಿ, ದುಡ್ವಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶಕ್ತಿಕ ದುರ್ಗೆ, ಖಂಚೆ ವಿಘ್ನ ಯಾನಾಶಿ ರಾಕಚಾಕ ವಿನಾಯಕು, ಮರಣ ಘಡಲಾರಿ ಯಮಧರ್ಮಾಂಕ ಪೂಜೂನು ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೊರನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಂತು ಸಾಂಗಿಲ್ವರಿ ಖಂಚೇ ದೇವಾಕ ಪೂಜ್ಜಿಲ್ಯಾರೀಚಿ ಅಖೇರಿಕ ತ್ಯಾ ವಚ್ಚುನು ಪಾವಚೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾ ನಾಯಕಾಕ. ಸಕ್ಕಡ ನಂಯ್ಚೆ ಉದ್ದಾಕ ಸಮುದ್ರಾಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ವಿಲ ವರಿ ಆನಿ ಸಮುದ್ರಾಚೆ ಉದ್ದಾಕ ಆವಿ ಜಾವ್ನು ಮೂಡಾಳ ಜಾವ್ನು ಪಾವಸಾ ರೂಪಾಂತು ಪರತ ಸಕ್ಕಡ ನಂಯ್ಕ ವಚ್ಚುನು ಭರಲೀಲೆ ವರಿ. ಸರ್ವಾಂತು ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಚೈತನ್ಯಾಚೆ ಅಂಶ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸನಾತನ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತಾಂತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವ್ನು ಕಳಯಲಾ. ತಶೀಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು, ಮ್ಹಹಿನೋ ವರ್ಷಾಕ ವರೇನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರ, ದೇವಾಕ ಪೂಜ್ಜುಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಸ್ಸಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘೂಸಯಿಲೆ ಧರ್ಮ ಆಮ್ಗೆಲೆ. ತಾಕ್ಕಾ ಚಾಂಗ ಉದಾಹರಣ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತು ಹರ್‍ಯೇಕ ವಿಷಯಾಕ ದೋನ ವಿವರಣ ಆಸ್ತಾ
ಹರಯೇಕ ರೂಪಯಾ ಪಾವಲೀಕ ದೋನ ಬಗಲ ಆಸ್ಸುಚೆ ವರಿ ಹರಯೇಕ ವಿಷಯಾಕ ದೋನ ವಿವರಣ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ ಪರಂಪರೆಚೆ ನಂಬಿಕೆನ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆನ್ನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ. ಸೂರ್ಯು ಪ್ರಕಾಶ, ತಾಪ ದಿತ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಾರಣಾನಿ ಪರಂಪರೆಚೆ ನಂಬಿಕೆನ ತೋ ದೇವು ಜಾಲಯಾರಿ ತಾಗೆಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ಕೆದನಾಂಯಿ ಖಾಲಿ ಜಾಯನಾ ತಿತ್ತಲೆ ಜಲಜನಕಾಚೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಲೀಯಂ ಜಾವ್ನ ಬದಲ್ತಾ‌ಆಸ್ತಾ. ತಾಜೇನ ಸೂರ್ಯು ಹುಜವಾಡು, ಹುನ್ಸಣಿ ದಿತ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ. ಸೂರ್ಯ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾಂಕ ರಾಹು, ಕೇತು ಗಿಳತಾತಿ ತಾಜೇನ ಗ್ರಹಣ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಪರಂಪರೆನ ಆಯ್ಯಿಲೆ ನಂಬಿಗಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಸೂರ್ಯ, ಭೂಂಯಿ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾನಿ ಏಕ ಸರಳ ರೇಖೆಂತು ಆಯ್ಯಿಲ ತೆದ್ದನಾ ಗ್ರಹಣ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಗಾ.
ತಶೀಚಿ ಪ್ರತಿ ೩೩ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಯವಚೆ ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ವರೇನ ಅಸ್ಸಲೇಚಿ ಜಾಲೀಲೆ ದೋನ ಬಗಲ ಆಸ್ಸಾ. ಏಕ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸು ಮ್ಹಣಚೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಗಣನೇಚೆ ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಂತು ಯವೆ ಫರಕ ಸಮ ಕೊರಚೆ ಏಕ ಕ್ರಮು ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರೇನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹೊಣು ಲೋಕಾಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಫುಟ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರಚೆ ಪರಂಪರಾ. ಹೇ ಕಿತಯಾಕ ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ವರಿ ತಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಕಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಪರಂಪರೆ ಮ್ಹಣಚೆ ರಸಭರಿತ ಕಾದಂಬರಿ ವರಿ. ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಅಂತರ್ಯಾಚೆ ಅಂತರ್‌ಚಕ್ಷು ಉಗಾಡ್ನು, ತಾಂಗೆಲೆ ಉದರ್ಗತಿ ಆನಿ ದಾನ, ಧರ್ಮ ವಾಡ್ಡೊಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ಗೂಣ ಲೋಕಾಂತು ವಡಚಾಕ ಪರಂಪರೆಂತು ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಸಾ.
ಭಾರತಾಂತು ದೋನ ನಮೂನ್ಯ ಕಾಲಗಣನ ಆಸ್ಸಾ
ವೆಗಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ಲೋಕಾನಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಾಕ ಯವಚೆ ಪಯಲೇಚಿ ಭಾರತಾಂತು ಮುಖೇಲ ಜಾವ್ನು ದೋನ ನಮೂನ್ಯಾ ಕಾಲಗಣನ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಾಕ್ಕಾ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ನು ಕಾಲಗಣನೆಂತು ಬಾರ ಘಂಟೊ ದಿವಸು ಆನಿ ಬಾರ ಘಂಟೊ ರಾತಿ ಮೇಳ್ನು (ಚೊವೀಸ ತಾಸಾಕ) ಏಕ ದಿವಸು ಜಾತ್ತಾ. ತಶೀಚಿ ಸಾತ ದಿವಸಾಕ ಏಕ ಹಪ್ತ. ತೀಸ ದಿವಸಾಕ ಏಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಆನಿ ಬಾರ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಏಕ ವರ್ಷ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹೇ ವಿಷಯು ಆನ್ನಿಕೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾವ್ನು ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ವಿಷಯು ಆಸ್ಸಾ. ಭಾರತಾಚೆ ಗುಜರಾತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಾಂತು ವಾಪರಚೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತು ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ ಆನಿ ತಮಿಳುನಾಡಾಂತು ವಾಪರಚೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತು ಹೇ ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮ್ಹಣಚೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪು ನಾ. ದೊನ್ನೀಚಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಹೇ ಫರಕ ಕಿತಯಾಕ ಯತ್ತಾ? ಖರೇ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಗೊಂದೋಳು ಆಯಚೆ ಮಸ್ತ ತರ್ನಾಟೆಂಕ ಅಂತೂ ಯವಚೆ ಖಂಡಿತ.
ತುಮ್ಮಿ ಏಕ ದೇವಳಾಕ ಘೆಲ್ಲಿಂತಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿಯಾ ತೆದ್ನಾ ದೇವಳಾಚೆ ಭಿತ್ತವೈಲೆ ಸುತ್ತಾಂತು ಏಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕಾಡಚಾಕ ತ್ಯಾ ದೇವಳಾಚೆ ಭಾಯಚೆ ಸುತ್ತಾ ಪಶಿ ಊಣೆ ವೇಳು ಪುರ್‍ಜಾತ್ತಾ. ಪಂದ್ರ ಮಿನಿಟಾಂತು ತುಮ್ಮಿ ಭಾಯಚೆ ಸುತ್ತಾಂತು ಬಾರಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕಾಡಚಾಕ ಜಾಲಯಾರಿ ಭಿತ್ತವೈಲೆ ಸುತ್ತಾಂತು ತೇರ, ಚೌದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆರಾಮಾರಿ ಕಾಡಯೇತ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ತಶೀಚಿ ಸೂರ್ಯು ಆನಿ ಚಂದ್ರಾಲೆ ಪರಿಭ್ರಮಣಾಂತು ಫರಕ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಘಡತಾ.
ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನಾಕ ಕಾರಣ
ಸೂರ್ಯ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾಲೊ ಕಕ್ಷೆಂತು ಸತ್ತಾವೀಸ(೨೭) ನಕ್ಷತ್ರ(ತಾರಾ) ಆಸ್ಸಾ. ಸೂರ್ಯ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾನಿ ಕಕ್ಷೆಂತು ಅಡ್ಡೇಸ ನಕ್ಷತ್ರಾಂಚೆ ಅಂತರ ಸಮ ಕೊರಚಾಕ ಘೆವಚೆ ಕಾಲಚಿ ರಾಶಿ. ತಸ್ಸಾಲೆ ಮೇಷಾದಿ ಬಾರಾ ರಾಶಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸ್ಸ.
ಏಕ ರಾಶಿಂತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೊರಚಾಕ ಸೂರ್ಯ ತೀಸ ಜಾಂವೊ ಎಕ್ತೀಸ ದಿವಸು ಘೆತ್ತಾ. ಥಂಚಾನ ಸೂರ್ಯು ಆನ್ನೇಕ ರಾಶಿಕ ದಾಂಟಿತಾ. ತಾಕ್ಕಾಚಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹಣಚೆ. ಅಶ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಾಕ ಬಾರಾ ರಾಶಿಂತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೊರಚಾಕ ೩೬೫.೨೫ ದಿವಸು ಜಾವ್ಕಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಸೌರ ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಂಯ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ನು ಏಕ ವರ್ಷ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ೩೬೫.೨೫ ದಿವಸು. ಸೂರ್ಯು, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಕ ದಾಂಟ್ವಲೀಲೆ ಹೆರ್‍ದೀಸಾಕ ಸೌರಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನವೀನ ವರ್ಷ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾತಿ.
ಚಂದ್ರಾಲೆ ಚಮ್ಕಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಗಣನೆ ಕೊರಚಾಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಹಾಜ್ಜೆ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ ಅಮಾಸೆ ತಾಕೂನು ಆನ್ನೇಕ ಅಮಾಸೆಚೆ ಕಾಲಾಕ ಏಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಅಸ್ಸಾಲೆ ಬಾರಾ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮೇಳ್ನು ಏಕ ವರ್ಷ. ತೆದ್ದನಾ ವರ್ಷಾಂತು ೩೫೪ ದಿವಸು ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ತಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನಾ ಮಧೇ ಲಾಗ್ಗಿ ಲಾಗ್ಗಿ ಇಕ್ರ ದಿವಸಾಚೆ ಫರಕ ಯತ್ತಾ ತ್ಯಾ ತಶೀಚಿ ಸೊಡ್ತಾ ಘೆಲಯಾರಿ ಋತುಮಾನಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು ಯವ್ಚೆ ಪರಭೆಂತು ಅಜಗಜಾಂತರ ಫರಕ ಜಾತ್ತಾ ವತ್ತಾ. ಚೈತ್ರಾಂತು ಯವ್ಚೆ ಸಂವ್ಸಾರ ಪಾಡವೊ ಡಿಸೆಂಬರಾಕ ಘೆಲಯಾರಿ ಬೇವಾ ಪೂಲ ಖಂಚಾನ ಹಾಡ್ಚೆ. ತುಳಸಿ ಪರಭ ಅಗಸ್ಟಾಕ ಘೆಲಯಾರಿ ಆವಾಳೊ ಆನಿ ಆಮಸಣಿ ಗೆಲ್ಲ ಖಂಚಾನ ಹಾಡಚೆ? ತಂಯಿ ಜೂನ್ -ಜುಲೈಂತು ಘೆಲಯಾರಿ ಕಬ್ಬು ಖಂಚಾನ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನಾ ಮಧೇಚೆ ಫರಕ ಸಮ್ಮ ಕೊರಚಾಕ ೩೩ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಏಕ್ಪಟಿ ಯವಚೇಚಿ ಹೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸ. ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ೩೩ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಏಕ್ಪಂತ ಯವ್ನು ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಧೇಚೆ ಫರಕ ಸಮ ಕರತಾ.
ಪ್ರತಿ ೩೩ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಏಕ್ಪಟಿ ಯವಚೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾಂತು ಖಂಚೇಯಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಪರಭ-ಪರ್ವಾಚೆ ಆಚರಣ ಚಲ್ನಾ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಮುಖಾರಿ ವರ್ಷ ತ್ಯಾ ಆಸ್ಸನಾ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಕಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಹೇ ಭಾರತಾಂತೂ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಸೌರಮಾನ ಆನಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಕ ಸಮ ಸಮ ಕೊರಚೆ ಏಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿತ್ಲೇಚಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆವ್ಕಾ.
ಹೇ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಲೊ ಸಾಧನಾ
ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಂವಾಚೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಗ್ರಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಶೀಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಾಕ ಅನ್ವಯ ಜಾವಚೆ ವರಿ ಅನೇಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ರ್ತಾಚೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಳಯಿತಾ. ಹೇ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೨೦೦ ಇಸವೆಂತು ಬರೆಯಲಾ ಮ್ಹೊಣು ಅಂದಾಜ ಕರತಾತಿ.ಲಗಾಧ ಮ್ಹಣಚೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಹೇ ಗ್ರಂಥ ಬರಯಲಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತಾಂತು ತಾಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಮೆಳೋನು ಬರೆಯಿಲೆ ನಿಮಿತ್ಯ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರಶಿ ಮೇಳಾವಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಯೇತ. ತಾಂತು ಸೌರಮಾನಾಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ, ಚಾಂದ್ರಮಾನಾಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ, ಚಾಂದ್ರಮಾನಾಂತುಲೆ ಚಂದ್ರಾಲೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ತ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ತಾಕೂನು ದೊನ್ನೀ ಕಾಲಮಾನ ಮಧೇ ಆಸ್ಸುಚೆ ಫರಕ ಸಮ್ಮ ಕೊರಚೆ ವಿಧಾನ, ಋತುಮಾನಾಚೆ ಸಬಾರ ಮುಖೇಲ ವಿಷಯು ಕಳಯಲಾ. ತಾಜ್ಜ ಬರಶಿ ಸತ್ತಾವೀಸ ನಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹಣ ವಿಚಾರ, ಸಾತ ಗ್ರಹ ಆನಿ ರಾಶಿಚಕ್ರಾಂತುಲೆ ಬಾರಾ ಕುರೂ(ಚಿಹ್ನಾ) ತೆದನಾಂಯಿ ಕೋಳ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಳೀತಾಕ ಯತ್ತಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೊದ್ದೂನು ಚಾಂದಮಾನ ಆನಿ ಸೂರ್ಯಮಾನಾಚೆ ಕಾಲಗಣನಾ ಗತಿ ಚುಕ್ನಾ ತಶ್ಶಿ ಕೆಲೀಲೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲಗಾಧಾಲೆ ಸಾಧನಾ ಖಾಂಯಿ ಸಾನ ಸುಮಾರಾಚೆವೇ? ತ್ಯಾ ಆಮಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ವಿಷಯು ನ್ಹಂಹಿವೇ?
ಧರ್ಮಾಚೆ ಉದ್ದೇಶು ಲೋಕಾಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಉಟ್ಕರೂಸೂಚೆ. ಭೂಂಯ್ಚೆ ವಯ್ರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹರ್‍ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸೃಷ್ಠಿ, ತಾಕ್ಕಾ ತಾಜ್ಜೇ ಜಾಲೀಲೆ ಮಹತ್ವ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾನಾ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಸೌರಮಾನ ಅನುಸರಣ ಕೊರಚೆ ಲೋಕಾನಿ ಜಾಂವೊ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಕಾಲಗಣನ ಕೊರಚೆ ಲೋಕಾನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಸಾ ವಯರಿ ಸಸಾರಪಣ ಪಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾರಣಾನಿ ಹಾಕ್ಕಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಮ್ಹೊಣು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಭಿತ್ತರಿ ಘೂಸೊನು ಆಪಯಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮೂಚಿ ಅಧಿಪತಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲೆ. ೩೩ ಮ್ಹನ್ಯಾಕ ಏಕ್ಪಟಿ ಯವ್ಚೆ ಕಾರಣಾನಿ ೩೩ ದಾನ ದಿವಚೆ ರಿವಾಜ ಆಯಲೆ. ಹಾಜೇನ ದುಡವಾಳು ಲೋಕಾಂಕ ಪುಣ್ಯ ಜೊಡಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲಯಾರಿ ಅನ್ಕೂಲ ನಾತ್ತಿಲ್ಯಾಕ ತಾಜೇನ ಜೀವನ ಚಲಯಚಾಕ ಅನ್ಕೂಲ ಜಾಲ್ಲೆ.
ಹೇ ಪಂತಾ ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಜಾವ್ನು ಆಯಲಾ. ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ದೋನ ಮ್ಹಹಿನೋ ಕೊರಚೆ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಮೆಳ್ಳಾ. ಪಯಲೇಕ ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ, ಉಪರಾಂತ ನಿಜಶ್ರಾವಣ ಯತ್ತಾ. (ಕೆಲವ ಲೋಕ ಶ್ರಾವಣಾಂತು ಚೂಡಿ ಪೂಜನ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ನಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತ್ಯಾ ತಾಂಗ ತಾಂಗೆಲೆ ನಂಬಿಕೇಕ ಸೊಡಲೀಲೆ ವಿಷಯು. ದೇವಾಕ ಪೂಜ್ಜುಚೆ ತಾಕೂನು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ ವಿನಃ ಲುಕ್ಸಾನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಜಾಯ್ನಾ)
ಪುರಾಣಾಂತು ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಸ ಸ್ನಾನ : ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಮುಖೇಲ ಜಾವ್ನು ಸೂರ್ಯಾನ ಉದ್ದಯಚೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ನಾವ್ಕಾ, ಹಾಕ್ಕಾ ಮಾಸ ಸ್ನಾನ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಬಽರಿ ಅಶ್ಶೀಚಿ ಕೊರಕಾ. ಚ್ಹಡ ವೇಳು ದೇವಾಲೆ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಜಪ-ತಪಾಂತು ಕಾಡ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸಾ.
ಅಯಾಚಿತ ವ್ರತ: ದೊನ್ನೀಚೆ ಜಾವ್ನು ಕೊರಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಅಯಾಚಿತ ವ್ರತ ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾಂತೂ, ಮೆಳ್ಳಿಲ್ಯಾಂತೂ ತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಚಲಯಕಾ, ಕೋಣಾಲಾಗ್ಗಿ ಕಸಲೇಯಿ ಮಾಗಚಾಕ ನಜ್ಜ.
ಅಖಂಡ ದೀಪ : ತಿನ್ನೀಚೆ ಅಖಂಡ ದೀಪ ಜಳಯಚೆ, ಸಗಳೆ ಮ್ಹಹಿನೋ ಘರ್‍ಕಡೆ ಏಕ ದೀವೋಂ ನೀವನಾಶಿ ಜಳ್ತಾ ಆಸ್ಸುಕಾ.
ಚಾರಿಚೆ ದೀಪ ಸೇವೆ: ಯಥಾನುಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ದಿವಸು/ ವಿಶೇಷ ದಿವಸು/ ನಾಂವೆ ಏಕ ದಿವಸು ಪೂಣಿ ಖಂಚೇಯಿ ಸಂಯೋಜನೆಂತು ೩೩ ದೀವೆಂ, ೧೦೮ ದೀವೆಂ, ೧೦೦೮ ದೀವೆಂ ಜಳಯಚೆ
ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತ: ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಪಾಂಚ ದಿವಸು ಉಪಾಸ. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸು, ದೋನ ಏಕಾದಶಿ, ಪುನ್ನವ ಆನಿ ಅಮಾಸೆ ದಿವಸು.
ನಕ್ತ ಭೋಜನ / ಏಕ ಭುಕ್ತ: ಮ್ಹಳಯಾರಿ ದಿವಸಾಂತು ಪೂರ್ತಿ ಉಪಾಸ. ರಾತ್ತಿಕ ಮಾತ್ರ ಜವಣ ಕೊರಕಾ.
ಹೊಂಟಿ ಭೊರಕಾ: ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆನ ಊಣೆತ ಊಣೆ ೩೩ ಸುವಾಸಿನಿಂಕ ಹೂಂಟಿ ಭೊರಕಾ.
ಅಪೂಪ (ಆಪ್ಪೊ) ದಾನ: ಶೀತ, ಗೋಡ ಆನಿ ತುಪ್ಪಾನ ಕೆಲೀಲೆ ಅಪೂಪ (ಆಪ್ಪೊ) ಘೇವ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ೩೩ ಅಪೂಪ ದಾನ ಕೆಲಯಾರಿ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಮೆಳ್ತಾ
ಫಲ ದಾನ: ಕನಿಷ್ಠ ೩೩ ಕೇಳಿ, ಆಂಬೊ ನಾಂವೆ ಪಣಸಾ ಘಽರೊ ದಾನ ಕೊರಯೇತ. ಅಧಿಕ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ ದಿವಸು ದಿವಚಾಕ ಜಾಯ್ನಾತ್ತಿಲ್ಯಾನ ವಿಶೇಷ ದಿವಸು ಜಾಲೀಲೆ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ, ಪುನ್ನವ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ, ದ್ವಾದಶಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಆನಿ ಅಮಾಸೆ ದಿವಸು ದಿವ್ಯೇತ. ಅಶ್ಶಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸಾಂತು ಬರಪೂರ ಪುಣ್ಯ ಜೊಡಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸ್ಸಾ. ದೇವಳಾಂತು ಹೋಮ, ಹವನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಭಜನ ಚಲ್ತಾ. ತಾಂತೂಯಿ ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧತಾ ಪಾವ್ನು ಹರಿಕೃಪೆಕ ಪಾತ್ರ ಜಾವಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸ್ಸಾ. -ಆSu


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?