Search for:
  • Home/
  • Blog/
  • `ಕಿರ್ಲಾಚೆ ಮಹಿಮಾ ಕಳಾಂ; ರಾಂದಪ ಕರಾ

`ಕಿರ್ಲಾಚೆ ಮಹಿಮಾ ಕಳಾಂ; ರಾಂದಪ ಕರಾ

Spread the love

ಭಾರತಾಚೆ ಮೂಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ನಿಸರ್ಗ ಏಕ್ಕಾಕ ಏಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೇನ ಆಸ್ಸಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ಹರ್‍ಯೇಕ ಜಾಡ-ಮೂಳಾಂತೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಿ ದೈವತ್ವ ಪಳಯಲಾ. ಪಾವಸಾಡಿ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ನಾನಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಕಾಯ್ಲೋ ಆಮ್ಚೇರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕರತಾ. ತಾಕ್ಕಾ ಮುಖೇಲ ಕಾರಣ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಥಂಡ ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಥಂಯಿ ಕಾಯ್ಲೋ ಹಾಡಚೆ ಮಸ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಜನ್ಮಿತಾತಿ. ಅಸ್ಸಾಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪ್ರಕೃತೀನ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಹವಾಮಾನಾಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು ಫಳ, ಪತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಪಾದನ ಜಾವಚೆ ವರಿ ಕೆಲ್ಲಾ. ಪಾವಸಾಡಿ ಪಾಯ ದವರತಾ ಮ್ಹಣತಾನಾ ವಾಸೆ ಹಿಂಡ್ಲಾ ತಾಕೂನು ಸ್ವಯಂಭೂ ವರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೇಚಿ ಹೇ ಕೀರ್ಲು. ವಾಸೊ ಜಗಾ ವಯಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಚುರಕಾನ ವಾಡಚೆ ತಽಣ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತಾಜ್ಜೆ ಚರಡಽಚಿ ಹೇ ಕೀರ್ಲು.
ಕೀರ್ಲು ಥಂಡಿಕಾಲಾ ಪಶಿ ಪಯಲೆ ಖಾವಚೆ ತಾಕೂನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್ ತಾಕೂನು ಆಮಕಾ ರಾಕ್ತಾ. ಕೀರ್ಲು ದಾಂಪಿಲೆ ಅಪಧಮನಿ ಉಗಾಡ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಹರದೇಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರ್‍ಚೆ ವರಿ ಕರ್ತಾ. ಶರೀರಾಕ ಮಾರಕ ಜಾಲೀಲೆ ವಾಯ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರ್‍ಗೂಚೆ ವರಿ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆನಿ ರಂಜಕ ಬರಪೂರ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಆಸ್ಸುಚಾ ವೊಚ್ಚುನು ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತು ದವರಚೆ ಬರಶಿ ಹಾಡ್ಡ ಗಟ್ಟೂಳ ಜಾವಚಾಕ ಮದತ್ ಕರ್ತಾ. ಕೀರ್ಲಾಂತು ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಶ ವ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಶರೀರಾಂತು ಕಾಲಜನ್ ಆನಿ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಕ ಅವಶ್ಯ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೊಲಿನ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಂಶ ಚ್ಹಡ ಕರತಾ.
ಕೀರ್ಲಾಂತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಆನಿ ಜಾಳುಪಶಮನ ಕೊರಚೆ ಗುಣ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಜೇನ ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿಫಂಗಲ್, ನ್ಯೂರೋಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಫೈಟೊಸ್ಟೆರಾಲ್ ತಸ್ಸಾಲೆ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಭೊರನು ಆಸ್ತಾ. ಥಂಡಿ ಕಾಲಾಂತು ವರೇನ ಶರೀರ ಹೂನ ಆಸ್ಚೆ ವರಿ ಪೊಳೋನು ಘೆತ್ತಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಕೀರ್ಲು ಹಾಡ್ನು ತಶೀಚಿ ವಾಪರಚಾಕ ನಜ್ಜ. ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಉದಕಾಂತು ತಿಂಬೊನು, ಪರ್‍ಪರತ ಉದಾಕ ಬದಲ ಕರತಾ ಆಸ್ಸುಕಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಮಿಟ್ಟಾಕ ಘಾಲ್ನು ಮಾಗಿರಿ ವಾಪರ್‍ತಾಲೆ. ತಾಜೇನ ತಾಂತುಲೆ ಕ್ಷಾರಮಯ ವಿಷಮಯ ಗ್ಲೂಕೊಸೈಡ್ ನಾಶ ಜಾತ್ತಲೆ.
ಕೀರ್ಲಾ ರಾಂದಪ


೧. ಕೀರ್ಲಂಬಡೆ ರೋಸು
ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲೆ ಸಾಮಾನು : ಮಿಟ್ಟಾಕ ಘಾಲೇಲೆ ಕೀರ್ಲಾ ಕುಡ್ಕೊ -೪. ಆಂಬಡೊ – ೫. ನಾರ್‍ಲು – ೧ವಾಣೆ. ಉಡಿದು – ದೇಡ ಚಮಚೊ. ಕೊತ್ತೊಂಬರಿ – ೨ಚಮಚೊ. ಬಾಜ್ಜೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ – ೧೨. ಗೊಡ್ಡಾ ಪುಡ್ಡಿ – ೧/೨ ಕಪ್. ಆನಿ ಮೀಟ – ರುಚೇಕ ತಕೀತ.
ಕೊರಚೆ ವಿಧಾನ : ಉಡಿದು-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಜ್ಜೊನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಸೋಯಿ ಕಾಂತೂನು, ತಾಕ್ಕ ಬಾಜ್ಜೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಘಾಲ್ನು ವಾಟ್ಟುನು ಕಾಡಾ. ಕೀರ್ಲು ಸಿಂದೂನು ಪಾತ್ತಳ ಪೋಡಿ ಕೋರ್ನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಆಂಬಾಡೊ ಧೂವ್ನು ದಾಡ್ಡೊನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಕೀರ್ಲು ಆನಿ ಆಂಬಡೊ ಏಕ ಆಯದನಾಂತು ಘಾಲ್ನು, ಉದ್ದಾಕ ಘಾಲ್ನು ಸಿಚ್ಚಾಕ ಘಾಲಾ. ಸಿಜ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ತಾಕ್ಕಾ ಮೀಟ, ಗೋಡ ಘಾಲ್ನು, ವಾಟ್ಟುನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಮಾಸೋಲು ಘಾಲ್ನು ಕತ್ಕತೊ ಹಾಡೇಯಾ. ತೊಗ್ಗು ದೆಂವೋನು ಸಾಸಮ ಆನಿ ಫಣ್ಣಾ ಪಾಲ್ಲೆ ಫಣ್ಣ ದಿಯ್ಯಾತಿ.
೨. ಸಾನ್ನಾಪೊಽಳೋ
ಜಾವ್ಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಪದಾರ್ಥ : ತಾಂದ್ಲಾಪೀಟ : ೨ ಕಪ್. ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲೀಲೆ ಕಿರ್ಲಾ ಚೂರು : ೪-೫, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಿ – ೩ಚಮಚೊ. ಪೊಽಳೋ ಭಾಜ್ಜೊಚಾಕ ತೇಲ.
ಪಯಲೆ ಮಿಟ್ಟಾಂತು ಘಾಲೀಲೆ ಕಿರ್ಲಾ ಚೂರು ಕಾಡ್ನು ಉದಕಾಂತು ತಿಂಬಚಾಕ ಘಾಲಾ. ಧೂವ್ನು ತೌಶೆ ವರಿ ಕೀಸುಳ್ನು ಘೆತಲೇರಿ ಜಾತ್ತಾ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳಾಸ್ಸುಚೆ ಏಕ ಆಯದನಾಂತು ಘಾಲ್ನು ಕಚ್ಕಚೀ ಜಾವ್ನು ಧಾಡ್ಡೆಯಾ. ತಾಕ್ಕಾ ತಾಂದಲಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಮೆಳೇಯಾ. ಕಿರ್ಲು, ತಾಂದ್ಲಾ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಚಾಂಗಜಾವ್ನು ಮೇಳಾವಟ್ ಜಾವ್ಚೆ ವರಿ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಧಾಡ್ಡಯಾ. ತುಮ್ಮಿ ಮಿಟ್ಟಾಕ ಘಾಲೀಲೆ ಕಿರ್ಲು ಘೇವ್ನಾಸ್ಸುಚಾ ವೊಚ್ಚುನು ಪರತ ತಾಕ್ಕಾ ಮೀಟ ಘಾಲ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ನಾ. ಪೊಽಳೆ ಕಾಯ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಾರಿ ದವರೂನು ತಾಪ್ಲೆ ಮಾಗಿರಿ ತಯಾರ ಕೊರನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಪೀಟ ಹಾತ್ತಾಂತೂಚಿ ಕಾಯ್ಲಿ ವಯ್ರಿ ತಾಪ್ಪೆಯಾ. ದೊನ್ನೀ ಬಗಲೇನ ಚರ್ಚರಿ ಭಾಜ್ಜೊನು ಕಾಡಲೇರಿ ಕಿರ್ಲಾಚೆ ಸಾನ್ನಾ ಪೊಳೊ ತಯಾರ ಜಾತ್ತಾ.


೩. ಕೊದ್ದೆಲ
ಜಾವಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಸಾಮಾನ : ಬೀನ್ಸ್ – ೧/೪ ಕೆ.ಜಿ. ತೆಂಡ್ಲೆ – ೧೦. ಕಿರ್ಲಾ ಚೂರ – ೧ಕಪ್. ಮಸಿಂಗಾ ಸಾಂಗ – ೨. ಅಲಸಂದೊ – ೨ ಮುಷ್ಟಿ. ಸುಕ್ಕಿಲೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ -೫-೭. ನಾರ್‍ಲು – ೧ವಾಣೆ. ಆಮಸಣಿ – ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೀಟ- ರುಚೇಕ ತಕೀತ. ನಾರಲೇಲೆ ತೇಲ – ೩ಚಮಚೊ. ಲೊಸೂಣ -೨ ಕಾಂದೊ.
ವಿಧಾನ : ಅಲಸಂದೊ ಚಾಂಗ ಕೊರನು ಧೂವ್ನು ಘೇವ್ನು ಚಾರ್‍ಪಾಂಚ ಘಂಟೊ ಉದಕಾಂತು ತಿಂಬಚಾಕ ಘಾಲಾ. ಬೀನ್ಸ್, ಮಸಿಂಗಾಸಾಂಗ, ತೆಂಡ್ಲೆ ಧೂವ್ನು ಸಿಂದೂನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ತಿಂಬಿಲೆ ಅಲಸಂದೊ, ಬೀನ್ಸ್, ತೆಂಡ್ಲೆ, ಕಿರ್ಲೂ ಕುಕ್ಕರಾಕ ಘಾಲ್ನು ಸಿಜ್ಜೆಯಾ. ನಾರ್‍ಲು ಕಾಂತೂನು ಘೇವನು ತಾಕ್ಕಾ ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ, ಆಮಸಣಿ ಘಾಲ್ನು ಲ್ಹಾನ ಜಾವ್ನು ವಾಟ್ಟುನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಕುಕ್ಕರಾಂತು ಸಿಜ್ಜೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ರಾಂದಯಕಾಯಿ ಏಕ ಆಯದನಾಂತು ಘಾಲ್ನು, ರಾನ್ನೀರಿ ದವರೂನು ತಾಕ್ಕಾ ಸಿಂದೂನು ದವರೀಲೆ ಮಸಿಂಗಾ ಸಾಂಗಾ ಚೂರ ಘಾಲಾ. ರುಚೆಕ ತಕೀತ ಮೀಟ ಘಾಲ್ನು, ಚಾರ್‍ಪಾಂತ ಕತ್ಕತೊ ಆಯ್ಲ ನಂತರ ಮಸೋಲು ಘಾಲಾ. ಚಾಂಗ ಜಾವ್ನು ಕತ್ಕತೊ ಯವ್ನು ಮಾಸ್ಲಾಚೆ ವಾಸು ಘೆಲ್ಲ ನಂತರ ಸಕ್ಕಲ ದೇಂವೊನು ಲೊಸೊಣಿಚೆ ಫಣ್ಣ ದಿಯ್ಯಾತಿ. ಅಲಸಂದೆ ಬದಲಾಕ ಕುಳಿತು, ರಾಜಮಾ ವರೇನ ವಾಪರೇತ. ಮಿಟ್ಟಾಕ ಘಾಲ್ನು ದವರಿಲೆ ಕಿರ್ಲು ಘಾಲತನಾ ಮೀಟ ಪೊಳೋನು ಘಾಲಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ತರ್ನೆ ಕಡ್ಗಿ, ಮಗ್ಗೆ ವರೇನ ಘಾಲಯೇತ.
ಅಶೀಚಿ ಕಿರ್ಲಾ ನೊಣಚೆ, ತೆಲ್ಲಾಂತು ಭಾಜ್ಜೊನು ಪೋಡಿ , ಪುಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವರೇನ ಕೊರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. * (ಕೀರ್ಲಾಚಾನ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಂದಪ ಕರ್ತಲ್ಯಾನಿ ತಾಜ್ಜೆ ಮಾಹಿತ ಆಮಕಾ ಪೆಟೋನು ದಿಲಯಾರಿ ಹೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾಂತು ಪ್ರಸಾರ ಕರತಾತಿ.)


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?