Search for:
  • Home/
  • Sahitya Sambrama/
  • ಈಶ್ವರಾನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕಾಣಿ (ಶ್ರಾವಣ ಕಾಣ್ಯೋ-೨)

ಈಶ್ವರಾನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಕಾಣಿ (ಶ್ರಾವಣ ಕಾಣ್ಯೋ-೨)

Spread the love

Laxmi 1

ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನೋ ಕಿತಯಾಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

ಚರಡುವಾಂಕ ಪೊಶ್ಶಿತಾಲೊ ಬಾಪಯಿ. ತಶೀಚಿ ಜಗಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಜೀವಕೋಟಿಚೆ ರಕ್ಷಕು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಲೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ತಾಕೂನು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗಾಚೆ ಪಾಂಚವೇಂ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಂವ ಆಯಲಾ. ತಾಜೇನ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಂಕ ವರೇನ ಹೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹಹಿನೋ ಮ್ಹಣೋನು ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಲೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜನ ಚೊಲಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ ಹೇಂಚಿಚಿ. ತುಳಸಿಕ ಆನಿ ವಿಷ್ಣುಕ ವರೇನ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಸಾ. ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ಚಮಕಣಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ವರೇನ ಖೇತಿ ಕೊರಚೆ ರೈತಾಪಿ ಲೋಕಾಂಕ, ವೇಪಾರಿ ಲೋಕಾಂಕ, ಖೇಳು, ಕಲಾ ಸಕಡಾಕ ಪಾವಸಾ ಕಾರಣಾನಿ ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ. ಶರೀರಾಕ ದಷ್ಟ-ಪುಷ್ಟ ಕೊರೋನು ಘೆವ್ಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿಚಿ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಸೋಮಾರು, ಶುಕ್ರವಾರು, ಶನಿವಾರು, ಆಯ್ತವಾರು ಸಕ್ಕಡ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಹಣೋನು ಘೆತ್ತಾ. ನ್ಹಂಹಿಸಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ, ಶ್ರೀ ಕಷೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಸುತಾಪುನ್ನವ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬಾರ ಪರಬ ಹೇ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತೂಚಿ ಎತ್ತಾ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಉದ್ಭವ ಜಾಲೀಲೆ ಮ್ಹಹಿನೋ ವರೇನ ಶ್ರಾವಣಚಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಖಂಯಿ ಖಂಯಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ?

ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಮಸ್ತ ಇಷ್ಟಾಚೆ ಮ್ಹಹಿನೋ. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧ ಆನಿ ಸುಖಾಚೆ ಜೀವನ ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾನ್ನಿ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಯ್ತವಾರು ಆನಿ ಮಂಗಳವಾರು ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂಜಾ ಕರತಾತಿ. ತಾಂತೂಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆನಿ ಆಚರಣ ಕೊರಚೆ ಏಕ ವಿಶೇಷ ವ್ರತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ. ಚ್ಹಡ ಜಾವ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ದೊನ್ನೀ ಶುಕ್ರವಾರು ಹೇ ವ್ರತಾಚರಣ ಕರತಾತಿ. (ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಪುನ್ವೆಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಶುಕ್ರವಾರು ಕೊರಚೆ ರಿವಾಜ) ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಮಸ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಆಚರಣ ಕರತಾತಿ.

ವ್ರತಾಚರಣೆಚಾನ ಮೆಳಚೆ ಮುನಾಪೋ ಕಸ್ಸಲೆ?

ದುಡ್ಡು, ಭಾಂಗಾರ ಮಾತ್ರಚಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ನ್ಹಂಹಿ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ದುಡ್ಡು, ಭೂಂಯಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮ್ಹೋಗು, ಕೀರ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಾಂತು ಹಾಜ್ಜ ಪಶಿ ವ್ಹಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೆಗಳೆ ನಾ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಪತ್ತಿ ದಿತ್ತಾಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. ತಿಕ್ಕಾ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೆಲಯಾರಿ ಆಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ಸ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಜ ಖಾತ್ತಿರಿಚಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಚರಣ ಕೊರಚೆ. ಆಮ್ಮಿ ತಿಜ್ಜೇರಿ ದವರೀಲೆ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತೀನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಯಾರಿ ತುಮಕಾ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೆಳಚೆ ವರಿ ಕರತಾ. ವ್ರತಾಚರಣೇಕ ಮಸ್ತ ಖರ್ಚು ಆಸ್ಸವೇ? ವ್ರತ ಮ್ಹಳ್ಳಸತ್ತಾ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ಭಿತ್ತಾತಿ. ತಾಂತುಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಅಂತು ದುಡವಾಚೆ ಝಣಝಣ ನಾಶಿ ಥಂಯಿ ಕಸ್ಸಲೇಯಿ ಚಲ್ನಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿತಾಲೇ ಲೋಕಚಿ ಚ್ಹಡ. ಜಾಲಯಾರಿ ತಶ್ಶಿ ನಾ. ವ್ರತ ಚಲಯಚಾಕ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚಿತಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಂಹಿ... ತಾಜೇರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿ ದವರೂನು ಕೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಚೇಚಿ ಮುಖ್ಯ. ತಶೀಚಿ ಹೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ವರೇನ ಮಸ್ತ ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಆಚರಣ ಕೊರಯೇತ. ಚಾರುಮತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಾಧ್ವಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶಿ ಹೇ ವ್ರತಾಕ ಮೂಲಪ್ರೇರಣ ಕಂಯಿ.

ಮಹೇಶ್ವರಾನಿ ಪಾರ್ವತಿಕ ಸಾಂಗಿಲೆ ಕಾಣಿ

Shiva Shakti Images of Shiv Parvati Marriage removebg preview

ಭಾರತಾಚೆ ಮುಕುಟ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ತಾಂತು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ದೇವಸನ್ನಿಧಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಜಾಗೋ. ತಸ್ಸಾಲೆ ಜಾಗೇಚಾನ ವೇದಾಂತು ಯವ್ಚೆ ದೇವನದಿ ಹೊಳತಾತಿ. ಅತ್ಯಪರೂಪಾಚೆ ವೃಕ್ಷ, ಝಾಡ, ಪಾಳಾ ನಿಮಿತ್ತ್ಯ ಥಂಚೆ ಉದ್ದಕಚಿ ವಾಕದಾ ರೂಪಾಂತು ಆಸ್ಸಾ. ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಕೃಪಾ ಆನಿ ನಿತ್ಯ ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ದಯೆನ ಅಪಾರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ಯಾ ನಂಯ್ಚೆ ತಟಾರಿ ಜಾಗೃತ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ. ಕೈಲಾಸ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಥಂಯಿ ನಾತ್ತಿಲೆ ಕಸ್ಸಲೆ? ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸಕ್ಕಡ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ದೇವಮಾನುಷಾದಿ ಸಕ್ಕಡ ಜೀವಿ ಆಪಣೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾನುಸಾರ ಥಂಯ್ಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾರ್ವತಿ-ಪರಮೇಶ್ವರಾಲೆ ಸೇವಾ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತೀರಿ ಕೊರನು ತಾಗೆಲೆ ನಿತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಂತು ಉರಚೆ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಜಾತ್ತಾತಿ.

ಏಕ್ಪಂತಾ ಕೈಲಾಸಾಂತು ಪರಮೇಶ್ವರು ಬಾಯ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಬರಶಿ ಬೈಸೂನು ಬಯಸೂನು ಆಶ್ಶಿಲೊ. ಖಂಚೇಯಿ ದಬಾವ, ಅತ್ಯಗತ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ ನಾಶ್ಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯ ಆರಾಮ ಜಾವನು ಬಯಸೂನು ಪಾರ್ವತಿ ಬರಶಿ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಮಾರತಾ ಆಶ್ಶಿಲೊ. ಹೇಂಚಿ ಚಾಂಗ ವೇಳು ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆತ್ತಿಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾ ಲಾಗ್ಗಿ ``ಮಹಾದೇವಾ, ಪ್ರಪಂಚಾಂತು ಸಕಲ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ದಿವನು, ಬಾಮ್ಣಾಲೆ ಮ್ಹೋಗು, ಚರಡುಂವಾಲೆ ಸುಖ, ಧನ-ಕನಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಸಕಡಾ ಭಕ್ತಾಂಗೆಲೆ ಕಷ್ಟ-ದುಃಖ ನಿವಾರಣ ಕೊರನು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆನಂದ ದಿವಚೆ ವ್ರತ ಖಂಚತರಿ ಆಸ್ಸವೇ? ಆಸಲೇರಿ ಮಾಕ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗಿಲಿ. ತೆದ್ದನಾ ಪರಮೇಶ್ವರು ಪಾರ್ವತಿ ಆಯ್ಕಸಕಲ ಸಂಪತ್ತ ಜಾಲೀಲೆ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯಕ ಸನ್ಮಂಗಳ ದಿವಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀವ್ರತ ಮ್ಹೊಣು ಏಕ ಆಸ್ಸಾ. ಬಾಯ್ಲಮನೀಷ ಜಾಂವೊ, ದಾರಲೆಂ ಜಾಂವೊ, ಚರಡುಂವಾನಿ ಹೇ ವ್ರತ ಕೊರಯೇತ. ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾಂತು ಪುನವೇಕ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಶುಕ್ರಾರಾ ಜಾಂವೊ ದೊನ್ನೀ ಶುಕ್ರಾರಾ ಕೊರಕಾ. ಹೇ ವ್ರತ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತೀನಿ ಕೆಲೀಲೆಚಿ ಜಾಲಯಾರಿ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾತ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಳೊ.
ಹಾಜೇನ ಪಾರ್ವತಿಕ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೀ ನಿಮ್ಗಿಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಚೆ ನಿಯಮು ಕಸ್ಸಲೆ? ಕೆದ್ದನಾ, ಕಶ್ಶಿ ಕೊರಕಾ? ತಾಜ್ಜೆ ಅಧಿದೇವತಾ ಕೋಣ? ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗಿಲಿ.

ವ್ರತಾ ಅಧಿದೇವತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಹೇ ವ್ರತಾ ಅಧಿದೇವತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ದೊನ್ನೀಚೆ ಶುಕ್ರಾರಾ ಹೇ ವ್ರತ ಕೊರಕಾ. ನೇಮಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ವ್ರತ ಕೆಲೀಲೆ ಜಾಲಯಾರಿ ಭಕ್ತಾಂಗೆಲೆ ಮಾಗಣಿ ಸಕ್ಕಡ ಆಸ್ಸ ಜಾವ್ನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ನಾಶಿ ಜಾತ್ತಾ. ತಾಜ್ಜ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪುರಾಣಾಚೆ ಏಕ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಸಾ. ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಯ್ಕ ಮ್ಹಳ್ಳೊ.

ಚಾರುಮತಿಲೀಂ ಕಾಣಿ

ವಿದರ್ಭ ದೇಶಾಚೆ ರಾಜಧಾನಿ ಕುಂಡಿನನಗರಾಂತು ಚಾರುಮತಿ ಮ್ಹಳೇಲಿ ಏಕಳಿ ದೈವಭಕ್ತೆ ಆಪಲೆ ಸದ್ಗುಣಾನಿ ಬಾಮ್ಮುಣು, ಮಾಯಿ, ಮಾಂವು, ದೇರ, ಮೆವಣಿ ಸಕಡಾಂಕ ಇಷ್ಟಾಚೆ ಜಾಲೇಲಿ. ಕೆದನಾಂಯಿ ಆಪಲೆ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಬರೇಪಣಾ ಖಾತ್ತೀರಿಚಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆಂ ಮಾಗತಾ ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಆಪಲೆ ಭಕ್ತೆಕ ಬಾಮ್ಮುಣು ಆನಿ ತಾಗೆಲೆ ಘರಾ ವಯರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹೋಗು ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹೊಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊರಚಾಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಯರಸರಲಿ. ಆನಿ ಚಾರುಮತಿಲೆ ಸಪನಾಂತು ಯವ್ನು ಪುನವೆ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಶುಕ್ರವಾರು ಆಪಣಾಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೂಜ್ಜಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೂಜಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾಲಯಾರಿ ತಿಕ್ಕಾ ಜೀವನಾಂತು ಕಸಕಸಲೇ ಜಾವಕಾಕಿ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ವರ ದಿತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಮ್ಹಳೇಲ ಮ್ಹಣಕೆ ಆಪಣೇಲೆ ಸೆಜ್ಜರ ಘರ್‍ಚೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಘೇವ್ನು ಚಾರುಮತಿ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಜ್ಜೇನ ಸಂಪ್ರೀತ ಜಾಲೇಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಪಣೇನಿ ಸಾಂಗಿಲ್ವರಿ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಲೆ ಆಂಗಾ ವಯರಿ ಭಾಂಗ್ರಾ ಆಭರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಘರ್‍ಕಡೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯವಚ ವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತುಗೇಲ ವರಿ ಕೋಣ ಹೇ ವ್ರತ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತೀನಿ ಕರತಾತಿಕಿ ತಾಂಕಾಯಿ ಹಾಂವ ಅನುಗ್ರಹ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಭರ್‍ವಸ ಚಾರುಮತಿಕ ದಿಲ್ಲಿ.
ತ್ಯಾ ದಿವಸಾ ತಾಕೂನು ಲಗ್ನ ಜಾಲೀಲೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಕರತಾ ಆಯಲೀಂತಿ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆ ಕೃಪೇನಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇನಾಮು ಜಾವ್ನು ಘೇವ್ನು ಆಯಲೀಂತಿ.
“ಶುಕ್ಲೇ ಶ್ರಾವಣಿಕೇ ಮಾಸೇ ಪೂರ್ಣಿಮೋಪಾಂತ್ಯಭಾಗವೇ|
ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವ್ರತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ (ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ)||”
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲಪೂರ್ಣಿಮೆಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜಾಂವೊ ಶುಕ್ಲಪೂರ್ಣಿಮೆಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರಾಧನ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಆಸ್ಸಾ. ಖಂಚೇಯಿ ಕಾರಣಾನಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ವ್ರತಪೂಜಾ ಕೊರಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಜಾಲಯಾರಿ ನವರಾತ್ರಿಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊರಯೇತ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?