Search for:
  • Home/
  • Ladies & Children/
  • `ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಅಮೃತ’ ಆಳವಾ ಪಾನ್ನಾಚೆ ರಾಂದಪ

`ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಅಮೃತ’ ಆಳವಾ ಪಾನ್ನಾಚೆ ರಾಂದಪ

Spread the love

ಪಾವಸಾಡಿ ಪಾಯು ದವರಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಆಳವಾ ಪಾನ, ತಾಯ್ಕಿಳೊ ಆದಿ ನವೆಂ ಅಂಕರೂನು ಯವಚೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯಾ. ಹೇ ವಾರಪಚೆ ತಾಕೂನು ಶರೀರಾಕ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಕ ಜಾಯಿ ಜಾಲೀಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೇ ಪಂತಾ ಆಳವಾ ಪಾನ್ನಾ ತಾಕೂನು ಕೊರಚೆ ಅಳ್ವತಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಡೆ ರಾಂದಪಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕೋಳ್ನು ಘೆವ್ಯಾ.
ಆಳವಾ ಪಾನ್ನ : ಹಾಂತಾಸ್ಸುಚೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಊಣೆ, ಹೇ ಏಕ ಪಾಚವೆ ತರಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುನು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫೋಲೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಶೀಚಿ ಎ ಹಾಂತು ಬರಪೂರ ಪ್ರಮಾಣಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಜೇನ ಹರದೆ ರೋಗಾಚೆ ಅಪಾಯು ೧೫% ತಿತ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಏಕ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯು. ರಕ್ತಾಚೆ ದಬಾವಾ ವಯ್ರಿ ವರೇನ ಹೇ ಕಾಮ ಕರತಾ. ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಚ್ಹಡ ಆಸ್ಸಾ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರತಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಸಿಜೆಯನಾಶಿ ಆಳವಾ ಪಾನ ಕಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ. ಮೂತ್ತಾಂತು ಪಾತ್ತೊರು ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾ ಲೋಕಾನಿ ವರೇನ ಹೇ ಕಾಯನಾಶಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಚಾಂಗ.
1. ಆಳ್ವತಿ
ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲೆ ಸಾಮಾನು : ಆಳ್ವಾ ಪಾನ – ೨೫. ನಾರ್‍ಲು -೧. ಆಂಬಾಡೊ -೩. ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ -೮-೧೦. ಸಾಸಮ – ೧ಚಮಚೊ. ತ್ಯಾಲ – ೨ಚಮಚೊ.
ಕೊರಚೆ ವಿಧಾನ : ಆಳ್ವಾ ಪಾನ ಧೂವ್ನು ಸಪೂರ ಕೋರ್ನು ಸಿಂದೂನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಸೋಯಿ ಕಾಂತುನು, ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಘಾಲ್ನು ಲ್ಹಾನ ಕೋರ್ನು ಮಾಸೋಲು ವಾಟ್ಟುನು ಘೆಯಾತಿ. ಸಿಂದೂನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಆಳ್ವಾ ಪಾನ ಸಿಚ್ಚಾಕ ಘಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಸಿಜ್ಜೂನು ಆಯ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಆಂಬಾಡೊ ದಾಡ್ಡೊನು ಘಾಲಾ. ಆಂಬಾಡೊ ಸಿಜ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಮೀಟ ಘಾಲ್ನು ಕತ್ಕತೊ ಹಾಡೋನು, ಮಾಸೋಲು ಘಾಲಾ. ಸಮ್ಹ ಕತ್ಕತೊ ಆಯ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ತೊಗ್ಗು ದೆಂವೋನು ಸಾಸ್ಮಾ ಫಣ್ಣ ದಿಯ್ಯಾತಿ. ದೇವಾ ನೈವೇದ್ಯಾನ ನ್ಹಂಹಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಬಗಡೊ ಘಾಲ್ನು ಆಳ್ವತಿ ಕೊರಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ವನಭೋಜನಾಕ ಪೂರಾ ಬಗಡ ಘಾಲನಾಶಿ ಆಳ್ವತಿ ಕರತಾತಿ. ದೇವ ನೈವೇದ್ಯಾ ನ್ಹಂಹಿ ಜಾಲಯಾರಿ ಆಳ್ವತಿಕ ಲೊಸಣೆ ಫಣ್ಣು ದಿಲಯಾರಿ ಮಸ್ತ ರೂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆಳ್ವತಿ ಕರತಾನಾ ಮಾಸೋಲು ಕಮ್ಮಿ ಜಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ.

hq720 removebg preview


2. ಪತ್ರಾಡೊ
ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲೆ ಸಾಮಾನು : ಪತ್ರಾಡೆ ಪಾನ(ಆಳ್ವಾ ಪಾನ) -೩೦. ನಾರ್‍ಲು -೧. ಬಾಜ್ಜೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ -೧೮, ಹೀಂಗಾ ಪಿಟ್ಟಿ – ೧/೨ ಚಮಚೊ. ಚಿಂಚಾಂಬ – ಲಿಂಬಿಯಾ ತಿತ್ಲ ವ್ಹಡ. ತಾಂದೂಲು – ೧/೨ ಕಪ್. ಗೊಡ್ಡಾ ಪುಡ್ಡಿ – ೧/೨ ಕಪ್. ರುಚೆಕ ತಕಿತ ಮೀಟ.
ಕೊರಚೆ ವಿಧಾನ : ಪತ್ರಾಡೆ ಪಾನ್ನ (ಆಳ್ವಾಪಾನ) ಹಾಣು, ಚಾಂಗ ಕೋರ್ನು ತಾಜ್ಜೆ ನರ್ಬ ಕಾಡ್ನು, ಧೂವ್ನು, ಪುಸ್ಸುನು ದವರಾ. ತಾಂದೂಲು ಏಕ ಗಂಟೊ ತಿಂಬತ್ ಘಾಲಾ. ನಾರ್‍ಲು ಕಾಂತುನು, ತಾಕ್ಕಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗ, ಆಮ್ಸಣಿ ಘಾಲ್ನು ವಾಟ್ಟಿಯಾ. ಅರ್ಧ ಲ್ಹಾನ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ, ತಿಂಬೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ತಾಂದೂಲು ಧೂವ್ನು, ವಾಣಾನು ತಾಜ್ಜ ಒಟ್ಟು ಘಾಲಾ. ತಾಂದೂಲು ರವ ರವಶಿ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ತಾಕ್ಕಾ ಮೀಟ, ಗೋಡ ಆನಿ ಹೀಂಗು ಘಾಲ್ನು ವಾಟ್ಟೂನು ಕಾಡಾ. ಹೇ ಪೀಟ ಸುಕೇ ಆಸ್ಕಾ. ತ್ಯಾ ಪೀಟ ಕಾಣು ದವರೂನು ಘೆಯ್ಯಾ, ನಂತರ ಏಕ ವ್ಹಡ ಮಾಂಡಿ ಜಾಂವೊ ಮಾಣೇಯಾ ವಯ್ರಿ ಪಯ್ಲೆ ವ್ಹಡ ಆಳ್ವಾ(ಪತ್ರಾಡೆ) ಪಾನ ಉಮ್ತೆ ದವೋರ್ನು, ತಾಜ್ಜ ವಯ್ರಿ ಪೀಟ ಸಾರೇಯಾ. ತಾಜ್ಜ ವಯ್ರಿ ವಿಂಗಡ ಪಾನ ದವೋರ್ನು ಪೀಟ ಸಾರೆಯ್ತಾ ವಸಾ. ದಾಬಾರಾ ಪಾನ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಬಗಲ ಮೊಡಚೂನು, ಹಾಂತುಳ ಮೊಡಚಿಲಿ ವರಿ ಪತ್ರಾಡೆ ಲೋಽಳೊ(ಸುರುಳಿ) ಕರಾ. ಪೆಡಾವಣಾಂತು ಉದ್ದಾಕ ತಾಪಚಾಕ ದವರಾ. ವೈಲ್ಯಾನ ಕೇಳಿಪಾನ ಹಾಂತುಳ್ನು ಪತ್ರಾಡೆ ಲೋಽಳೊ ಆಡ್ಡೋಳಿಂತು ಕಾತ್ತೊರ್ನು ಪೋಡಿ ಕೋರ್ನು, ಪೆಡಾವಣಾ ಭಿತ್ತರಿ ದವರಾ. ವೈಲ್ಯಾನ ಆನ್ನೇಕ ಕೇಳಿಪಾನ ದಾಂಪೂನು ೧೫-೨೦ ಮಿನಿಟ ಸಿಜ್ಜೊನು ಕಾಡಾ. ವಾಡತಾನಾ ಹಾಕ್ಕಾ ತ್ಯಾಲ ಘಾಲ್ನು ಖಾವ್ಕಾ. ಪತ್ರಾಡೆಕ ಹೀಂಗಾ ಬದಲಾಕ ಉಡಿದು-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಜ್ಜೊನು ಘಾಲ್ಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ.
3. ಫಣ್ಣಚೆ ಪತ್ರಾಡೊ
ಪೋಳೆ ಕಾಯ್ಲಿಂತು ಪತ್ರಾಡೋ ಸಿಜ್ಜೊಚೆ : ಫಕ್ನೆ ಘರ್‍ಕಡೆ ಪೆಡಾವಣ ನಾತಲೇರಿ ಪತ್ರಾಡೊ ಉಬ್ಬೇರಿ ಸಿಜೊಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತೆದ್ನಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತು ವರೇನ ಸಿಜ್ಜೊಚಾಕ ಜಾತ್ತಾ. ಕಾಯ್ಲಿ ಹೂನ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ತಾಕ್ಕಾ ಚಡ್ತೆ ತ್ಯಾಲ ಘಾಲಾ. ಸಾಸಮ ಘಾಲ್ನು, ಫಣ್ಣಾ ಪಾಲ್ಲೊ ಘಾಲ್ನು ಫಣ್ಣ ಪುಟ್ಲೆ ಮಾಗಿರಿ ಮಾಸೋಲು ಲಾವ್ನು ಮಡಚಿಲೆ ಪತ್ರಾಡೆ ಲೋಽಳಿಂ ಮಧೇ ಕಾತ್ತೋರ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಂತು ದವರಾ. ಆನಿ ಪತ್ರಾಡೆಂ ಲೋಽಳಿಂ ಅರ್ಧ ಬುಡಚೆ ವರೇಂನ ಉದಾಕ ಘಾಲ್ನು ದಾಂಪೂನು ದವರಾ. ಸಮಾ ಜಾವ್ನು ಸಿಜ್ಲೆ ನಂತರ ಸಕ್ಕಲ ಕಾಡ್ನು ದವರಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಫಣ್ಣ ಪತ್ರಾಡೊ ಮ್ಹಣತಾತಿ.
4. ಪತ್ರಾಡೊ ಕಾಯ್ಲಿಂತು ಬಾಜ್ಜೇಚೆ
ಸಿಜ್ಜೊನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಪತ್ರಾಡೆ ಏಕ ದೇಡ ಇಂಚ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಆನ್ನೀಕೆ ಸಪೂರ ಕೊರನು ಸುಮಾರ ಅರ್ಧ ಇಂಚ ಆಸ್ಸುಚೆ ವರಿ ಆಡ್ಡೊಳಿಂತು ಸಿಂದೂನು ಘೆಯ್ಯಾತಿ. ಪೊಽಳೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ ತೇಲ ಸಾರೋನು ಕಾತ್ತೊರ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ಪತ್ರಾಡೆ ಪೋಡಿಕ ಬೊಂಬೆ ರವಾಂತು ಬುಡ್ಡೊನು ಕಾಯಲೇರಿ ಬಾಜಚಾಕ ಘಾಲಾ. ಚಡ್ತೆ ತ್ಯಾಲ ಘಾಲ್ನು ಬಾಜ್ಜೊಕಾ. ಮಸ್ತ ರೂಚಿ ಜಾತ್ತಾ. ಹ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಡಿ ತೆಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತು ತೋಳ್ನು ಕಾವಚಾಕ ವರೇನ ಜಾತ್ತಾ.
ತಶೀಚಿ ಆಳ್ವಾ ಸುಕ್ಕೆ, ಚಟ್ನಿ ವರೇನ ಕರತಾತಿ. ಹೇ ಪಾವ್ಸಾಡಿಂತು ಆಳವಾ ಪಾನ ಕಾವಚೆ ತಾಕೂನು ಪೋಟ ಚ್ಹೊಖ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಮೆಗೇಲಿ ಆಮ್ಮಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ ಹಾಂವ ಆಯಕಲಾ. ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಜಾವ್ನು ಮೆಳಚೆ ಆಳವಾ ಪಾನ್ನಾ ನಿಮಿತ್ಯ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣಾಚೆ ಸದವಕಾಶ ಆಸತನಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊರಚೆ ಕಿತಯಾಕ ನ್ಹಂಹಿವೇ?


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?