Search for:

ಆಪುಣಾಲೆಂ ಫಟಿಂಗಪಣ

Spread the love

ಆಪುಣಾಲೆ ಅವಯಿ ಸೀತಕ್ಕ. ತೀ ಸೆಜರ ಘರಚೆ ಕಾಶಕ್ಕ ಬರಶಿ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಮಾರತಾ ಬಶಿಲಿ. ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಜಾವಚೆ ಪರಿಯಂತ ಮಾಥೇರಿ ಆಕಾಶ ಕಳಚೂನು ಪಡಲೇರಿಚಿ ಅಮ್ಮಾ ತೆಕಡೆ ನಜರ ಘಾಲನಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಪುಣಾಕ ಗೊತಾಶಿಲೆ. ಪೂತು ಬಯಸೂನು ಖೇಳೊ ಮ್ಹೊಣು ಸೀತಕ್ಕಾನಿ ಖೇಳಣಿಚೆ ಚೀರಿ ಸೊಡೊನು ತಾಗೇಲೆ ಮುಖಾರಿ ಘಾಲೀಲೆ. ಸಂತೆಂತು ತರಕಾರಿ ರೊಕಯಿಲ ವರಿ ತಾಗೆಲೆ ಮುಖಾರಿ ರೊಕೋನು ಘೆಲೇಲಿ. ತಾಂತು ಚರಡುಂವಾಲೆ, ಮನೀಷಾಲೆ ಬೊಂಬೆ, ಪಶು-ಪಕ್ಷಿಯೋ, ರೈಲ್, ಬಸ್, ಕಾರ, ಸಾನ ಗಾಡಿ ಆದಿ ಸಕಡ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಖೇಳಣಿ ಆಶಿಲೆ. ಜಾಲಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸೂ ತಾಜ ಒಟೂಚಿ ಖೇಳನು ಖೇಳನು ಆಪುಣಾಕ ಮಸತ ಬೇಜಾರ ಆಯಲೀಲೆ. ತಾಜೇನ ತೊಂಡಾಂತು ಏಕ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ತೊಽಡು… ಕಸಲೇ ಪೂಣಿ ಜವಡಿಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಶಾ… ಆತ್ತ ಆಮ್ಮಾಲೆಂ ವಚೂನು ದೀ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಖಂಡಿತ ತೀ ಸೊವತಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಹಸ ಕೊರಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿಲೀಲೊ ಆಪುಣ ಸೀದಾ ರಾಂಚೊಸರೆಕ ಘೆಲೊ. ಜವಚೆ ಮೇಜಾ ವಯರಿ ಚಡಲಾರಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ದವರೀಲೆ ಕರಡೊ ಮೆಳತಾಶಿಲೆ. ಕರಡ್ಯಾಚಾನ ಸಾತಾಠ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಕಾಡನು ಚಡ್ಡಿಚೆ ಕೀಸೆ ಭಿತ್ತರಿ ಘಾಲನು ಘೆತಲೊ. ಮೆಟ್ಲ ದೇವನು ಘರಾ ಭಾಯರಿ ಆಯಲೊ. ತಾಗೇಲಿ ಅವಯಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಾಶಕ್ಕಾಕ ಆಪೋನು ಘೇವನು ಕೋಣಾಲಕಿ ಘರಕಡೆ ವಚೂನು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಮಾರಚಾಕ ಬಶಿಲಿ; ಪುತಾನ ಗೇಟಾಚಾನ ಭಾಯರಿ ಆಯಲೀಲೆ ಸೀತಕ್ಕಾಕ ದೆಕ್ಕೂಪಣಿ.
ಭಾಯರಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ ಆಯಿಲೀಲೊ ಆಪುಣ ಘರಾ ಎದುರಾಕ ಆಸುಚೆ ಪಾರ್ಕಾಕ ಘೆಲೊ. ಪಾರ್ಕಾ ಭಿತ್ತರಿ ಸಿಮೆಂಟಾಚೆ ಬೆಂಚ್ ಆಶಿಲೆ. ಥಂಯಿ ಆರಾಮಾರಿ ಬಯಸೂನು ಕಾರುಂ… ಕುರುಂ… ಮ್ಹೊಣು ಬಿಸ್ಕುಟ ಕಾವಚಾಕ ಲಾಯಕ ಜಾತಾ. ಕೋಣಾಲೆಚಿ ಕರಕರ ಆಸನಾ. ಅಶ್ಶಿ ಯವಜೂನು ಆಪುಣು ಪಾರ್ಕಾಕ ಯವನು ಏಕ ಸಿಮೆಂಟಾ ಬೆಂಚಾರಿ ಬಸಲೊ. ಸುತಲೂ ಪಳಯಿಲೊ ಕೋಣೇಚಿ ನಾಂತಿ. ಥಂಯಿ ಏಕಳೆ, ಹಾಂಗಾ ಏಕಳೆ ಮಾಂತಾರೆ ಬಯಸೂನು ಆಶಿಲೆ. ಸಾವಕಾಶ ಜಾವನು ಚಡ್ಡೆ ಕೀಸೆಚಾನ ಏಕ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಕಾಡನು ಕಾವಚಾಕ ಲಾಗಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾರುಂ ಕುರುಂ ಮ್ಹೊಣು ಖಾವಚೆ ಪಾರ್ಕಾಂತು ಖಂಯಿಕಿ ಮೂಲ್ಲೆಂತು ನಿದೊನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಏಕ ಸೂಣ್ಯಾಪೆಟ್ಟೆಲೆ ಕಾನಾಕ ಆಯಕು ಪಡಲೆ. ತ್ಯಾ ಅವಾಜ ಖಂಚಾನ ಎತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವಾಸಾನಿ ಸೊದೂನು ಕಾಡನು ತ್ಯಾ ಸೂಣ್ಯಾ ಪೆಟ್ಟೊ ಆಪುಣಾಲೆ ಮುಖಾರಿ ಯವನು ರಾಬೂನು ಬಾಲ ಹಾಲಯಚಾಕ ಲಾಗಲೆ.
ಸೂಣೆಪೆಟ್ಟೆಕ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಖಂಚೆ ಚರಡುಂವ ಭೂಲನಾತಿ ಸಾಂಗಾ! ಪೆಟ್ಟಲೆ ಬಾಲ, ಕಾನ ತಾಂಡೂಚೆ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚರಡುವಾಂಕ ಮಸತ ಖುಷಿಚೆ ವಿಷಯು. ಆಪುಣ ಆಪ್ಪಣ ಅರ್ಧ ಕಾಲಿಲೆ ಬಿಸ್ಕುಟ ಕಾಡನು ಪೆಟ್ಟೆ ಬಗಲೇನ ಉಡಯಲೊ. ಪೆಟೊ ಚಿಕೆಽ ಮುಖಾರ ಯವನು ಜೋರಾನಿ ಬಾಲ ಹಾಲಯತಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲೆ. ಆತ್ತ ಆಪುಣಾಕ ಚಿಕೆಽ ಸದರ ಮೆಳೆ. ಬೆಂಚಾಚಾನ ಸಕಲ ದೇಂವಲೊ, ಕೀಸೆಚಾನ ಆನೇಕ ಬಿಸ್ಕುಟ ಘೇವನು ಸೂಣ್ಯಾ ಬಗಲೇನ ಘೆಲೊ. ತೇ ವರೇನ ಬಾಲ ಹಾಲಯತಾ, ತೋಂಡ ಹಾಲೋನು ಕಸಲಕಿ ಸನ್ನೆ ಕರತಾ ಹಾಗೆಲೆ ಬಗಲೇನ ಯವಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಪೆಟ್ಟೆ ಲಾಗಿ ಘೆಲೀಲೊ ಆಪುಣ ತಾಜ್ಜೆ ತೊಂಡಾಕ ಆನ್ನೆಕ ಬಿಸ್ಕುಟ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತ್ತಂತು ಪೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಆಪುಣ ಗಳಸ್ಯ ಕಂಠಸ್ಯ ಜಾವನು ಘೆಲ್ಲಿಂತಿ. ದೂರಾಂತು ನಿದ್ದಯಿಲೆ ಆನೇಕ ಸೂಣೆ ಪೆಟ್ಟೆನಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ಶಿಪ್ ಪಳಯಲೆ. ಆಪಣಾಕ ಖಾಂಯಿ ಪೂಣಿ ಕಾವಚಾಕ ಮೆಳತಕಿ ಪಳೋವಯಾ ಮ್ಹೊಣು ತ್ಯಾ ವರೇನ ಆಪುಣ ಲಾಗ್ಗಿ ಯವ್ನು ಬಾಲ ಹಾಲಯಚಾಕ ಶೂರ ಕೆಲೆ. ಆತ್ತಂತು ಆಪುಣ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಪುಗ್ಗೂನು ಘೆಲೊ. ದೊನೀ ಪೆಟ್ಟೆ ಬರಶಿ ಖೇಳತಾ, ನಾಂಚತಾ ಆನೇಕ ಬಿಸ್ಕುಟ ಕಾಡ್ನು ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಟೆ ಬಗಲೇನ ಉಡಯಲೊ. ತೇವಯಿ ಖಾವನು ಬಾಲ ಹಾಲಯತಾ ಮುಖಾರಿ ಆಯಲೆ. ದೊನೀ ಪೆಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಂಹಿವೇ? ಆಪುಣಾಲೆ ಕೀಸೆಚೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರಿತ್ತೆ ಜಾವಚೆ ಪರಿಯಂತ ಬಾಲ ಹಾಲೋನು; ತಾಣೆ ಘಾಲೀಲೆ ಕಾವನು, ತಾಜ ಲಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ ನಂತರ ತಾಂಚ ತಾಂಚ ಭಿತ್ತರಿಚಿ ಖೆಳಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಆಪುಣಾನಿ ಆಪಯಿಲೇರಿಚಿ ಪಳಯನಾಶಿ ತಾಂಚೆ ಇತಲೇಕ ಖೇಳತಾ ಆಶಿಲೆ.
ಅಶಿ ಸೂಣೆಪೆಟ್ಟೆ ಖೇಳಚಾಕ ಲಾಗಿಲ ತೆದನಾ ಆಪುಣಾಲೆ ಫಟಿಂಗಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೆಟ್ಟೆಚೆ ಬಾಲ ಧೊರನು ಗಾಂಟಿ ಘಾಲಯಾರಿ ಕಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ದಿಸಲೆ? ಜಾಲಯಾರಿ ತಾಕಾ ದೋರಿ ಜಾವಕಾಮೂ. ಹೋ… ಅಮ್ಮಾನಿ ಆಪಣಾಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಸಡಲ ಆಸ ಮ್ಹೊಣು ಏಕ ದಾರ ಬಾಂದಿಲೆ ಆಸಮೂ! ಆಪುಣ ತ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಡೋನು ದೊನೀ ಪೆಟ್ಟೆಚೆ ಬಾಲ ಧೋರನು ಗಾಂಟಿ ಘಾಲನು ಬಾಂದೂನು ಸೊಡಲೊ. ಪೆಟ್ಟೆ ಸೊಡೊನು ಘೆವಚಾಕ ಜಾಯನಾಶಿ ವ್ಹಡ ತಾಳೆಂನಿ ಬೊಂಕಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ಆಪುಣಾಲೆ ಹರದೆ ಥರಥರಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಮಾಜೇರಿ ಉಡಲೇರಿ ಮ್ಹೊಣು ಪಾಯು ಕಡಕಡಲೆ. ಅವಯಿ ವರೇನ ಲಾಗ್ಗಿನಾಮೂ! ಚಡ್ಡಿ ವಾಲಿ ಜಾವನು ಸಡಲ ಜಾಲೀಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಸಕಲ ನಿಸರೂನು ಪಡಲೆ. ಪಾರ್ಕಾಕ ಆಯಲೀಲೆ ಲೋಕಾ ಮುಖಾರಿ ಆಪುಣ ನಾಗಡೊ ಜಾಲೊ. ಭಽಯಿ, ಮರ್ಯಾದೆನಿ ವ್ಹಡ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನು ರಡಚಾಕ ಲಾಗಲೊ…. -ಆಸು.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?