Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಮೈತ್ರೇಯೀ ಗುರುಕುಲಾಂತು ಪ್ರವೇಶ

ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಮೈತ್ರೇಯೀ ಗುರುಕುಲಾಂತು ಪ್ರವೇಶ

Spread the love

ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಮೈತ್ರೇಯೀ ಗುರುಕುಲ, ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರದ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೭೪ ಹಾಂಗಾ ೨೦೨೪-೨೦೨೫ಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾಂತು ಶಿಕಚಾಕ ಇಚ್ಛಾ ಪಾವಚೆ ಚೆಲ್ಲಿಯಾ ಚರಡುವಾಂಕ ಪ್ರವೇಶಾಕ ಅರ್ಜಿ ಲಭ್ಯ ಆಸ್ಸುನು, ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಲೋಕಾನಿ ದೂರವಾಣಿ ನಾಂವೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಖಾಂತರ ಘೇವ್ನು ಭರ್ತಿ ಕೆಲೀಲೆ ಅರ್ಜಿಯೋ ೨೫-೦೩-೨೦೨೪ ಭಿತ್ತರಿ ಪೆಟೋನು ದಿವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಕಳಯಲಾ.
ಹೇ ಕೇವಲ ಚೆಲ್ಲಿಯಾ ಚರಡುವಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಜಾವ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ದಿವಚೆ ಗುರುಕುಲ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ೫ವೇಂ ಕ್ಲಾಸ ಜಾಲೀಲೆ ಆನಿ ಇಕ್ರಾ(೧೧) ವರ್ಷ ಭರಲೀಲೆ ಚೆಲ್ಲಿಯಾ ಚರಡುವಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮೆಳ್ತಾ. ಗುರುಕುಲಾಂತು ೭+೫ ವರ್ಷ ಶಿಖಯತಾತಿ. ಸಂದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಚರಡುವಾಂಕ ವಿಂಚಿತಾತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಕುಲಾಚೆ ಉಲಯಚೆ ಭಾಸ. ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ವಯಚೆ ಪತ್ತೆಚಾನ ಜಾಂವೊ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೧೦-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ಸಾಂಜವಾಳಾ ೬-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತ್ತರಿ ಫೋನ್ ನಂ. ೮೬೬೦೭೩೯೪೮೭ ಜಾಂವೊ ೮೦೫೦೬೮೧೪೨೫ ಹಾಂಗ್ಚಾನ ಘೆವಯೇತ. ಶುಭಂಕರೋಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.shubhamkaroti gurukula. com


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?