ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ಚೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಂತು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ಚೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಂತು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಓದಲು ಮುಂದುವರೆಸಿ