Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಪೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪| आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-2024

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಪೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪| आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-2024

Spread the love

Brochere Design Final 5

ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ `ಅಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿತರಪೇನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯಚೆ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಏಕ್ಕಡೆ ಹಾಡ್ನು,ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ರಾಕ್ಕುನು ಹಾಡಲೀಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತ ದವರಚೆ ಬರಶಿ ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪಂದ್ಯ, ತಯಾರಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ವೇದಿಕಾ ಆಸ್ಸ ಕೊರಚೆಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು ಘೆಲೀಲೆ ದೋನ ವರಸಾಚಾನ ಮಸ್ತ ಗಡಜ-ಗಮ್ಮತ್ತಾರಿ ಚಲೋನು ಹಾಡಲೀಲೆ ಸಕಡಾಂಕ ಹೊತ್ತಾಸ್ಸ. ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೪ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂ. ೫, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ -೨೦೨೪ಚೆ ಹೇ ವರಸಾಚೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕೊಂಕಣಿ ಬೊರೊಂವ್ಯಾ-ಶಿಕೋಂವ್ಯಾ-ವಾಡ್ಕೊಂವ್ಯಾ-ಉಲ್ಲೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹೊಣು ದವರ್‍ಲ್ಯಾ.

Brochere Design Final 9 1


ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಭಜನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೇಪಾರಿ ಸಭಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ವೈದ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಸಭಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭಾ, ನೃತ್ಯ-ನಾಚ, ಆನಿ ಆಹಾರಪ್ರದರ್ಶನ ಚೊಲಚೆ ಆಸ್ಸಾ. ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಭಜನ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬರಶಿ ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು ಆರಂಭ ಜಾತ್ತಾ. ೧೦-೪೫ಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ, ಮಾಗಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ, ಮಧುರ ಸವಿ ಗಾನ (ವೆಗವೆಗಳೆ ಗಾಯಕಾ ತಾಕೂನು ಪೊರನೆ ಸಿನೇಮಾ ಪದ), ಗೋಷ್ಠಿ, ಲೋಕವೇದ ನಾಚ, ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ಮಂಜುಳಗಾನ ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ತಾ. ಹೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸಬಾರ ಸಾಧಕಾಂಕ ಸಕ್ಕಾಣಿಚೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆನಿ ಸಾಂಜವಾಳಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಅಭಿನಂದನ ಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನು ವರೇನ ಚಲ್ತಾ.


ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಕ ಆಯ್ಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಖಾಣ-ಜವಣ ವರೇನ ಆಸ್ಸುನು ಸಕ್ಕಾಣಿ ಪೂಡೆ ೭-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ತಾಕೂನು ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಂತ ಪೆಜ್ಜೆ ಜವಣ, ೦೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ೧೦-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಖಾಣ, ಧೋಂಪಾರಾ ೧೨-೩೦ಚಾನ ೦೨-೩೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಜವಣ ಆನಿ ರಾತ್ತಿಕ ೦೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ೦೯-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಕೊಳೆಂಬೆ ಜವಣ ಆಸ್ತಾ.

Brochere Design Final 4 2


ಸಕ್ಕಾಣಿ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೦೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚರಡುಂವಾಲೆ ಖೇಳು, ವಿನೋದ ಆದಿ ಗಮ್ಮತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೊರನು ಆಸತಾ.
ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು ಚೊಲ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಖಾತ್ತಿರಿ ಖಂಚೇಯಿ ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಶ್ರೀ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ್ 90080 01663 | 98440 71663 | 97399 13623 ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕು ಕೊರಯೇತ.

Brochere Design Final 8

आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-२०२४
बॆंगळूर्‍चॆ `अम्चि कॊंकणितरपेनि बॆंगळूर्‍चॆ कॊंकणि उलयचॆ सक्कडांक एक्कडॆ हाड्नु,म्हाल्गड्यानि राक्कुनु हाडलीलॆ आम्गॆलॆ संस्कृति जीवंत दवरचॆ बरशि संवहन, व्यवहार, पंद्य, तयारिका आनि प्रतिभा प्रदर्शनाक वेदिका आस्स कॊरचॆकॊंकणि उत्सवु घॆलीलॆ दोन वरसाचान मस्त गडज-गम्मत्तारि चलोनु हाडलीलॆ सकडांक हॊत्तास्स. अवुंदूचॆ कॊंकणि उत्सवु-२०२४ जून् २, २०२४क बॆंगळूर्‍चॆ किंग्स् कोर्ट् गेट् नं. ५, अरमनॆ मैदान, बॆंगळूरु हांगा सक्काणि ८.०० घंट्याचान रात्तिक १०.०० घंट्या पर्यंत चल्ता म्हणचॆ माहित मॆळ्ळ्या. बॆंगळूरु कॊंकणि उत्सवाचॆ -२०२४चॆ हे वरसाचॆ ध्येयवाक्यकॊंकणि बॊरॊंव्या-शिकोंव्या-वाड्कॊंव्या-उल्लॊंव्या म्हॊणु दवर्‍ल्या.
अवुंदूचॆ कॊंकणि उत्सवांतु भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेपारि सभा, कॊंकणि नाटक, वैद्यांगॆलॊ सभा, शैक्षणिक सभा, नृत्य-नाच, आनि आहारप्रदर्शन चॊलचॆ आस्सा. सक्काणि ८-०० घंट्याक भजन् प्रभात् बरशि अवुंदूचॆ कॊंकणि उत्सवु आरंभ जात्ता. १०-४५क उद्घाटना, मागिरि सांस्कृतिक कार्यावळि, फ्याशन् शो, मधुर सवि गान (वॆगवॆगळॆ गायका ताकूनु पॊरनॆ सिनेमा पद), गोष्ठि, लोकवेद नाच, समारोप समारंभ, कॊंकणि नाटक, मंजुळगान संगीता कार्यक्रम चल्ता. हे विजृंभणॆचॆ कॊंकणि उत्सवांतु कॊंकणिचॆ सबार साधकांक सक्काणिचॆ उद्घाटना आनि सांजवाळाचॆ समारोप समारंभांतु अभिनंदन पूर्वक सन्मानु वरेन चल्ता.


कॊंकणि उत्सवाक आय्यिल्यांक कॊंकणि संस्कृतिचॆ वैशिष्ट्यपूर्ण खाण-जवण वरेन आस्सुनु सक्काणि पूडॆ ७-०० घंट्या ताकूनु ८-०० घंट्या पर्‍यंत पॆज्जॆ जवण, ०८-०० घंट्याचान १०-०० घंट्या पर्यंत खाण, धोंपारा १२-३०चान ०२-३० घंट्या पर्यंत जवण आनि रात्तिक ०८-०० घंट्याचान ०९-०० घंट्या पर्यंत कॊळॆंबॆ जवण आस्ता.
सक्काणि १०.०० घंट्याचान रात्तिक ०८.०० घंट्या पर्यंत शापिंग् स्टाल्, फुड् स्टाल्, स्टार्ट्‌अप् स्टाल्, चरडुंवालॆ खेळु, विनोद आदि गम्मत् व्यवस्था कॊरनु आसताति.
बॆंगळूरांतु चॊल्चॆ कॊंकणि उत्सवु-२०२४ खात्तिरि खंचेयि चड्तॆ माहितिक श्री सोना गणेश नायक् 90080 01663 | 98440 71663 | 97399 13623 हांका संपर्कु कॊरयेत.


Spread the love

1 Comment

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?